Doktryny polityki społecznej - Liberalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny polityki społecznej - Liberalizm - strona 1 Doktryny polityki społecznej - Liberalizm - strona 2 Doktryny polityki społecznej - Liberalizm - strona 3

Fragment notatki:

l. POJĘCIE I FUNKCJE DOKTRYN POLITYKI SPOŁECZNEJ• Doktryna to:- nauka, teorią, system, szczegółowy program działania;- logicznie uporządkowany system myślowy;- ogół założeń, twierdzeń, przekonań z określonej dziedziny wiedzy np. filozofii, polityki, ekonomii itp.; zespól twierdzeń określających warunki realizowania naczelnych wartości.• Doktryna polityki społecznej to:- zwarty system poglądów, założeń lub twierdzeń odnoszących się do życia społecznego ludzi;- ideowa propozycja porządkowania i zmieniania rzeczywistości społecznej - system założeń teoretyczno-normatywnych zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych w oparciu o przyjęte systemy wartości.• Funkcje doktryny polityki społecznej:1. Ustosunkowanie się do znaczenia i celu życia jednostki. 2. Demaskowanie dolegliwości życia społecznego. 3. Ocenianie warunków i skutków życia społecznego. 4. Wysuwanie propozycji porządkowania i zmieniania rzeczywistości, oraz „promieniowanie,, wartości: wolność, równość, godność, wspólne dobro, •samorządność, interes, podmiotowość, solidarność. 5. Motywowanie ludzi do aktywności, do twórczego udziału w przekształcaniu rzeczywistości. Pozyskanie nowych zwolenników dla realizacji długofalowych celów €. Wyrażanie nowych tendencji rozwojowych danego ustroju. 7. Modelowanie polityki społecznej w oparciu o swe założenia. 2. DOKTRYNA SPOŁECZNA LIBERALIZMU • Słowo liberalizm pochodzi od łac. liber — wolny.• Źródła liberalizmu stanowiła filozofia, myśl społeczno-polityczna oświecenia.» Prekursorem liberalizmu był John Locke (1632-1704) filozof, pisarz polityczny. Głosił priorytet jednostki nad państwem.' W XVII i XVIII w. rozwija się liberalizm gospodarczy, kierunek myśli ekonomicznej i polityki ekonomicznej rozwinięty przez A. Smitha i D. Ricardo głoszący, że państwo i inne organizacje polityczne i gospodarcze powinny pozostawić wszystkim jednostkom gospodarczym swobodę działania.• Liberalizm to: doktryna indywidualistyczna. Dobro jednostki jako wartość wysuwa się na plan pierwszy, zaś interes społeczeństwa wynika z interesu poszczególnych jednostek i odpowiada interesowi większości. Doktryna nieufna wobec takich haseł, jak: dobro ogółu i szczęście społeczeństwa; doktryna głosząca, że najlepszą moralnie jest ta działalność, która zmierza do maksimum zadowolenia największej liczby jednostek. - Doktryna ustroju kapitalistycznego głosząca cztery zasady:* wolności jednostki • własności prywatnej •bogacenia się •elastyczności ról społecznych. • Liberalizm głosi, że; • Człowiek nie skrępowany w swojej inicjatywie kieruje się dążeniem do maksymalizacji zysku i minimalizacji strat; • Wszyscy ludzie są równi, ale tylko w sensie równego prawa do wolności; • Człowiek będąc istotą wolną, posiada odwieczne prawa, których żadna władza nie może naruszać, a mianowicie: wolność osobistą

(…)

…), Andrzej Zamoyski (1800-1874) i Aleksander Wielopolski .(1803-1877).• W Europie współczesnej szczególnego znaczenia nabrała brytyjska odmiana konserwatyzmu. Zwolennicy tej doktryny - thatcheryzmu (od premiera W. Brytanii w latach 1979-1990, przywódczyni Partii Konserwatywnej - Margaret Thatcher) -głoszą pochwała tradycyjnym wartościom. Uważają, że państwo jest zobowiązane do ochrony tradycji…
… w. to: Rusell Kirk, Robert Nisbet, Michael Oakeshott, John HaIIowell, Ronald Regan

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz