Dochodzenie należności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochodzenie należności - strona 1 Dochodzenie należności - strona 2 Dochodzenie należności - strona 3

Fragment notatki:


DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI Program: Źródło powstawania kredytów trudnych i ich skutki
Strategie wobec kredytów trudnych
Organizacja wydziału kredytów trudnych
Cechy bankowego działania naprawczego
Ustawa o restrukturyzacji
postępowanie ugodowe
publiczna sprzedaż wierzytelności banku
zamiana długu na akcje
dofinansowanie banków podstawowych
Postępowanie zabezpieczające
tymczasowe orzeczenie sądu
zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
Przymusowe dochodzenie roszczeń
postępowanie egzekucyjne
rodzaje organów egzekucyjnych i ich kompetencje ( sądy, komornik)
koszty egzekucji, wydatki, nadzór nad komornikiem
istota bankowego tytułu egzekucyjnego
wniosek o nadaniu klauzuli wykonalności
wszczęcie egzekucji ( zawieszenie egzekucji, ograniczenia, umorzenie)
Przebieg egzekucji z poszczególnych rzeczy
egzekucja z ruchomości
egzekucja z należności z wynagrodzenia
egzekucja z rachunków bankowych
egzekucja z praw majątkowych dłużników
Egzekucja należności z nieruchomości
opis, oszacowanie nieruchomości, licytacja, przysądzenie własności, podział sumy
Specyfika dochodzenia roszczeń z weksla
przeciwko wystawcy, akceptantowi, indosantom, prawo poszukiwania zwrotnego
Postępowanie układowe kredytobiorcy
Dochodzenie roszczeń kredytowych w przypadku upadłości kredytobiorcy
skutki upadłości, wpływ upadłości na bankowe postępowanie egzekucyjne
LITERATURA: Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dn. 6.12.1996r. Dz.U. nr. 149 poz. 703
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dn. 6.07.19982r. Dz. U. Nr 19 poz. 147
Ustawa o restrukturyzacji finansów przedsiębiorstw i banków z dn. 3.02.1993r. Dz. U. Nr 18 poz. 82
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 882
Ustawa prawo upadłościowe z dn. 24.10.1934r. Dz. U. Nr 118 poz. 512 z roku 91
Ustawa o postępowaniu układowym z dn. 24.10.1934r. Dz.. U. Nr 93 poz. 836
Ustawa Prawo wekslowe z dn. 28.04 1936r. Dz. U. Nr 37 poz. 282
Ustawa Prawo czekowe z dn. 28.04.1036r. Dz. U. Nr 37
Ustawa Prawo bankowe z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 140 poz. 939
PRZYCZYNY POWSTAWANIA KREDYTÓW TRUDNYCH proces transformacji systemu gospodarczego rozpoczął się w 1990r, który wykazał, że struktury przedsiębiorstw nie są przystosowane do efektywnego działania.


(…)

… procedurę windykacyjną. To jest także dodatkowy koszt dla banku.
Procedura windykacyjna:
bank musi wystawić bankowy tytuł egzekucyjny.
bank może stosować tylko egzekucję sądową, ten tytuł egzekucyjny musi spełniać określone warunki aby sąd nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. Objęte tytułem egzekucyjnym roszczenie musi wynikać bezpośrednio z czynności bankowej i być wymagalny. Tytuł egzekucyjny musi zostać wystawiony przeciwko osobie która bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej lub przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek spełnienia świadczenia. Będą to: spadkobiercy, ewentualnie osoby prawne, które powstają na skutek przekształcenia.
osoba przeciwko której bank wystawia tytuł egzekucyjny musi złożyć pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
tytuł…
… z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia tytułu, oznaczenie czynności bankowych, z których wynikają dochodzone roszczenia, wzmianka o wymagalności roszczeń, pieczęć banku. Po spełnieniu tych warunków sąd rozpatruje tytuł egzekucyjny banku w ciągu 3 dni (ale jego termin jest instrukcyjny) gdy trwa to dłużej nie może unosić żadnych roszczeń.
Strategia wspomagania - zostanie zastosowana…
… okręgowego
zakazu zbywania lub obciążenia nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu
W przypadku zajęcia pieniędzy przez komornika składa on je do depozytu sądowego, nie może zaspokoić wierzycieli.
Można zając rachunek bankowy, rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu (możemy je sprzedać) a pieniądze trafiają do depozytu sądu.
Zajęte…
….
Znak komornika musi być umieszczony w widocznym miejscu i nie może uszkodzić rzeczy (w przypadku uszkodzenia komornik ponosi szkody). Znak jest dokumentem urzędowym tzn. że usunięcie tego znaku grozi karą pozbawienia wolności do 3 lat.
Jeżeli komornik zajmuje pieniądze, klejnoty, papiery wartościowe składa je do depozytu sądowego. Nie daje się ich pod dozór dłużnika.
Koszty związane z przechowaniem…
… przekazania przez bank zajętej kwoty
nakaz zawiadomienia komornika w terminie 7 dni o przeszkodach do przekazania przejętych kwot
Przeszkoda do przekazania:
brak środków pieniężnych albo brak środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na zaspokojenie należności wynikającej z tytułu wykonawczego
już dokonane zajęcie na rzecz innego wierzyciela zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną
istnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz