Dochody gminy - finanse

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody gminy - finanse - strona 1 Dochody gminy - finanse - strona 2 Dochody gminy - finanse - strona 3

Fragment notatki:


Nowy podział terytorialny państwa wprowadziła ustawa z 24 lipca 1998r., wg. niej jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego od 1 stycznia 1999r. są gminy, powiaty i województwa.
Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Istotnymi cechami gminy są:
terytorium ogół mieszkańców tworzących wspólną korporację terytorialną uprawnienia do tworzenia prawa i wykonywania administracji W świetle ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gmina z mocy prawa tworzy wspólnotę samorządową na odpowiednim terytorium oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Dochody publiczne są podstawą działalności finansowej państwa i samorządu.
Dochody to wpływy jednostki samorządu terytorialnego z podatków, opłat, kar, subwencji itp.
Dochody gminy dzielimy na:
własne - zasilające tylko budżety gmin przekazane na podstawie przepisów ustaw w sposób bezterminowy, gminom przysługuje względem nich podlegające ochronie i skuteczne „erga omnes” - prawo podmiotowe.
równoważące - mające na celu uzupełnienie dochodów własnych do poziomu umożliwiającego realizację wszystkich potrzeb i wydatków gmin.
bezzwrotne - raz pobrane przez gminę nie podlegają zwrotowi
zwrotne - pozostają w dyspozycji gmin czasowo
obligatoryjne - na podstawie obowiązujących przepisów muszą być pobrane
fakultatywne - prawo przewiduje jedynie możliwość ich pobrania
podatkowe - o charakterze nieodpłatnym, gmina nie świadczy nic w zamian
poza podatkowe - wszystkie inne, w tym również o charakterze odpłatnym 1.Dochody gminy jako jednostki samorządu terytorialnego Dochody gminy-podział ogólny Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne tych jednostek, a źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych są gwarantowane ustawowo.
Dla dochodów gmin istotne znaczenia ma również zasada przewidziana w art.71 ust.3 ustawy konstytucyjnej, zgodnie, z którą w zakresie uregulowanym ustawami jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania administracji rządowej i w tym celu zostają wyposażone w odpowiednie środki finansowe.
Dochody gminy można podzielić na trzy następujące grupy:
1.Dochody publiczno-prawne przypadają gminom lub innym związkom samorządu terytorialnego na podstawie stosunku prawnym o charakterze prawnym. Prawo do wykorzystania tych dochodów uzyskują gminy bezpośrednio z mocy ustawy przydzielającej gminom określone podatki, udziały w podatkach, opłaty, dotacje i subwencje.


(…)

… w drzewostanie.
Głównymi gatunkami drzew w drzewostanie są:
a) jodła, świerk, daglezja;
b) dąb, jesion, wiąz, klon;
c) buk;
d) sosna, modrzew;
e) grab;
f) brzoza;
g) osika;
h) olsza;
i) topola;
Podatek leśny od 1 hektara przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość 0,200 metra sześciennego tarczanego iglastego, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze…
…, a 50 % - proporcjonalnie do kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku budżetowym dla tych gmin na finansowanie robót publicznych.
7.5 Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zgodnie z ustawą z 29 grudnia 1993r. utworzona została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja jest państwową osobą prawną. Do jej zadań należy wspieranie inwestycji…
… Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. Według tego rozporządzenia pomocą finansową ze strony Agencji objęte są m.in. takie przedsięwzięcia jak: budowa wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich, telefonizacja wsi, gazyfikacja wsi, budowa i modernizacja dróg gminnych. Z wnioskami o udział w finansowaniu przez Agencję wspomnianych przedsięwzięć…
… zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej i opłaty skarbowej.
W zakresie opłaty eksploatacyjnej, pobieranej przez organ wskazany w przepisach prawa geologicznego i górniczego (organ inny niż urząd skarbowy).
Wniosek lub zgodę, o których wyżej mowa, wydawane są w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
Skutki finansowe…
…, ożywienia gospodarczego w gminie i w większych gminnych wpływów podatkowych.
3.3 Udział gmin w opłacie eksploatacyjnej Ustawa z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze określa zasady i warunki wykonywania prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż i ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.
Zgodnie…
…, a także inne szkoły lub placówki oświatowe i wychowawcze mogły być przekazane gminom przez właściwe organy państwowe w trybie art. 104 ustawy o systemie oświaty, jako zadanie własne gminy. Kurator oświaty przekazywał gminom szkoły podstawowe za zgodą gminy lub na jej wniosek. Gminy, które przejęły od państwa prowadzenie szkół podstawowych, otrzymywały odpowiednią subwencję na prowadzenie i utrzymanie tych szkół…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz