dobra osobiste przedsiebiorcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dobra osobiste przedsiebiorcy - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje jedną stronę. Notatka pozwala na zaznajomienie się z następującymi kwestiami: dobra osobiste, przedsiębiorcy, nazwa, firma, prawo firmowe, zasada prawdziwości,
zasada jedności, zasada ciągłości, zasada wyłączności, zasada jawności, zasada niezbywalności, ochrona.

Notatka pozwoli na zaznajomienie się z zagadnieniami na temat dobra osobiste przedsiębiorcy.
DOBRA OSOBISTE PRZEDSIĘBIORCY
# dobra osobiste osób prawnych są specyficzne, ale są nimi na pewno: dobre imię, nietykalność pomieszczeń, tajemnicę korespondencji, tajemnicę przedsiębiorstwa oraz firmę
podstawą ochrony firmy może być w szczególności ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i KC (wspólnicy sp. cywilnej)
NAZWA służy identyfikacji osoby prawnej i ułomnej osoby prawnej; prawo do nazwy jest prawem podmiotowym bezwzględnym, skutecznym erga omnes
powstaje z chwilą powstania (z wpisem do rejestru; a przy sp. w organzacji - z chwilą powstania konstrukcji prawnej)
FIRMA służy oznaczeniu przedsiębiorców, a nie prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa
przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze
zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze
firma jest niezbywalna, ale można upoważnić innego przedsiębiorcę do używania naszej firmy, jeśli nie wprowadza to w błąd
firma nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym
firmą osoby prawnej jest jej nazwa; zawiera określenie formy prawnej, może zawierać imię i nazwisko / pseudomim (za zgodą danej osoby)
składa się z korpusu i dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych)
firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko + ewentualnie coś jeszcze
PRAWO FIRMOWE - zespół norm wynikających z KC i innych przepisów, wiążace się z tworzeniem, używaniem, rozporządzaniem i ochroną prawa do firmy.
zasada PRAWDZIWOŚCI (art. 433 §2 kc) - firma nie może wprowadzać w błąd ma zawierać dane prawdziwe (osoba przedsiębiorcy, przedmiot działalności, miejsce, źródła zaopatrzenia)
zasada JEDNOŚCI - można obrać tylko 1 firmę
zasada CIĄGŁOŚCI - możliwość korzystania z firmy w dotychczasowym lub uzupełnionym brzmieniu
- np. tylko zmiana oznaczenia formy
- możliwość zachowania w firmie nazwiska byłgo wspólnika za jego pisemną zgodą (a w razie jego śmierci za zgodą jego żony i dzieci)
- gdy jednak zmiana brzmienia firmy - obowiązake umiesczania w nawiasie (dawniej ……..) przez co najmniej 1 rok
zasada WYŁĄCZNOŚCI (art. 433 §1 kc) - każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców na tym samym rynku
zasada JAWNOŚCI (art. 432 §2 kc) - obowiązek wpisu do rejestru oraz ogólna dostępność do rejestru przedsięborców
zasada NIEZBYWALNOŚCI
firmy pierwotne (brzmienie ustalone w aktach założycielskich) i firmy pochodne (gdy np. w wyniku zmiany nazwiska dochodzi do zmiany treści pierwotnie zarejestrowanej firmy)
firmy proste (obowiązkowy korpus i obligatoryjne dodatki) i firmy złożone firmy osobowe (podstawowym elementem korpusu są nazwiska/nazwy wspólników), firmy rzeczowe, firmy fantazyjne i firmy kombinowane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz