Długosci wyboczeniowe słupów

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Długosci wyboczeniowe słupów - strona 1

Fragment notatki:

Informacje uzupelniajace: Dlugosci wyboczeniowe slupów i pretów kratownic w konstrukcjach ram z ryglem kratownicowym
Informacje uzupełniające: Długości wyboczeniowe słupów i prętów kratownic w konstrukcjach ram z ryglem
kratownicowym
SN031a-PL-EU
Informacje uzupełniające: Długości wyboczeniowe słupów i
prętów kratownic w konstrukcjach ram z ryglem
kratownicowym
Ten dokument przedstawia sposób określania długości wyboczeniowej słupów i prętów w
ramach portalowych i kratownicach. Opisane są tu przypadki co do których nie odnosi się
EN1993-1-1.
Wstęp
2
2.
Słupy
2
3.
Elementy kratowe
3
4.
Przypadki szczególne
5
5.
Created on Sunday, June 06, 2010
This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement
1.
Odniesienia
7
Strona 1
Informacje uzupelniajace: Dlugosci wyboczeniowe slupów i pretów kratownic w konstrukcjach ram z ryglem kratownicowym
Informacje uzupełniające: Długości wyboczeniowe słupów i prętów kratownic w konstrukcjach ram z ryglem
kratownicowym
SN031a-PL-EU
1.
Wstęp
Ten NCCI przedstawia sposób określania długości wyboczeniowej słupów w konstrukcjach
ram portalowych z ryglem kratowym. Podano takŜe reguły obliczania długości
wyboczeniowej pasów kratownic oraz prętów skratowania.
W spawanych dźwigarach kratowych, pasy i pręty skratowania są częściowo zamocowane w
węzłach, chociaŜ w obliczeniach statycznych, siły wewnętrzne w prętach kratownicy
wyznacza się przy załoŜeniu przegubowego połączenia prętów w węzłach. Konsekwencją
częściowego zamocowania prętów w węzłach jest zredukowanie długości wyboczeniowej
pręta Leff, w stosunku do rzeczywistej odległości pomiędzy węzłami kratownicy L.
Created on Sunday, June 06, 2010
This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement
Przedstawione poniŜej zasady bazują częściowo na EN1993-1-1 Annex BB.1 (Wyboczenie
elementów w konstrukcjach). Szczegółowe informacje dotyczące stateczności ogólnej prętów
o przekrojach rurowych przedstawiono w publikacjach CIDECT, a ich streszczenie
(podsumowanie) w punkcie 3. Zasady określania długości wyboczeniowej w przypadkach
szczególnych (omówione w DIN 18800) przedstawiono w punkcie 4.
2.
Słupy
Tab. 2.1 przedstawia informacje na temat sposobu określania długości efektywnej słupów w
zaleŜności od warunków podparcia elementu na jego końcach. Przedstawione poniŜej
wartości mogą być przyjmowane podczas projektowania (wymiarowania) elementów.
Tab. 2.1
Współczynniki długości wyboczeniowych słupów w przypadku wyboczenia w
płaszczyźnie układu.
Połączenie z
fundamentem
(Stopa słupa)
Połączenie z
kratownicą
(Głowica słupa)
Współczynnik
długości
wyboczeniowej
Lcr/h
Komentarz
Nominalnie
przegubowe
Sztywne
= 1,5
Połączenie nominalnie przegubowe moŜe
powodować niewielkie utwierdzenie pręta w
węźle
Sztywne
Nominalnie
przegubowe
= 1,5
Połączenie z kratownicą

(…)

… komputerowych.
W odniesieniu do typowych przypadków opracowano pomocnicze wykresy, mnoŜniki, itp. Są
one publikowane jako załączniki do CIDECT.
Długość wyboczeniowa pasa dolnego poddanego obciąŜeniu ściskającemu zaleŜy od sposobu
obciąŜenia pasa, jego sztywności skrętnej, sztywności giętnej płatwi i sztywności połączenia
płatwi z pasem.
Strona 4
Informacje uzupelniajace: Dlugosci wyboczeniowe slupów i pretów…
…: Długości wyboczeniowe słupów i prętów kratownic w konstrukcjach ram z ryglem
kratownicowym
SN031a-PL-EU
5.
Odniesienia
Zalecenia zawarte w tym NCCI bazują na:
(1) EN 1993-1-1: Eurocode 3: Design of Steel Structures – Part 1-1: General rules and
rules for Buildings. Annex BB.1 Flexural buckling of members in triangulated and
lattice structures
(2) CIDECT – Structural stability of hollow sections, 1996…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz