Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka - omówienie  - strona 1 Diagnozowanie warunków rozwoju dziecka - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Diagnoza warunków rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym
1.Czego dotyczy opisany przez E.Eriksona kryzys psychospołeczny w wieku szkolnym?
-Dotyczy produktywności vs poczucia niższości (osiągnięcie poczucia własnej kompetencji)
2.Wymień opisane wydarzenia znaczące dla młodszeo wieku szkolnego
-dzieci muszą doskonalić ważne społeczne i szkolne sprawności
-jest to okes w którym dziecko porównuje siebie z rówieśnikami
-wystarczająco produktywne dziecko bedzie zdobywać społeczne i szkolne sprawnosci w celu
zdobycia pewności siebie
-porażka w zdobywaniu tych ważnych umiejętności prowadzi do poczucia niższości
-znaczącymi czynnikami społecznymi są nauczyciele i rówieśnicy
3.Jakie zmiany zachodzą w zakresie pamięci i myślenia?
-pamięć: wzrasta dowolność pamięci, zmieniają sie stosowane przez dzieci sposoby
zapamiętywania, wzrasta tendencja do porządkowania i kategoryzowania informacji, dzieci
szkolne starają się już nie tyle co zapamiętać wyuczony materiał, co zrozumieć jego treć ,
potrafią analizować przekształcać i organizować informacje zawarte w materiale ,
wykorzystują strategie pamięciowe
-myślenie: zdolność do stosowania coraz lepszych strategii zapamiętywania, rozwijają się
umiejętności odwracalność, dodawanie, mnożenie, dzielenie- czyli opeacje konkretne,
dziecko szereguje, klasyfikuje przyswja pojęcia liczbowe i zachowanie stałości , pojawia się
myślenie logiczne, tworzy sekwencje i serie
4.Jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie samooceny u dzieci?
-doświadczanie sukcesów i porażek
-wartości i poglądy cenione przez rówieśników
-wartości i poglądy cenionerzez rodziców
-oceny płynące od innych
5. Proszę wymienić społeczne symptomy niskiej, umiarkowanie wysokiej i bardzo wysokiej
samooceny?
a)niska: niska pozycja społeczna, trudności w kontaktach interpersonalnych, dystans w
stosunku do innych, dość częste konflikty z otoczeniem, tendencja do uległości, krytyka
innych i brak zaufania do ludzi.
b) umiakowanie wysoka: poprawne stosunki z otoczeniem, ponadprzeciętna lub wysoka
pozycja w grupie, duża efektywność społeczna
c) bardzo wysoka: konflikty z otoczeniem, rak popularności w grupie
6. Jakie korzyści czerpie dziecko z przebywania w różnych układach społecznych?
a) samo: rozwój samodzielności, rozwój odpowiedzialności za wykonanie powierzonego
zadania, rozwój umiejętności planowania pracy
b)z dorosłym: rozwój umiejętności korzystania ze wsparcia, ukazywanie sfery najbliższego
rozwoju, różnica kompetencji między dzieckiem a dorosłym motywuje do rozwiania
umiejętności i poszerzenia wiedzy
c)z rówieśnikiem w diadzie: umiejętność współpracy, przełamywanie egocentryzmu,
uwzględnianie innego, niż własny punkt widenia
d)z rówieśnikiem w triadzie: umiejętność negocjowania, rozwiązywanie konfliktów
e)w zespole zróżnicowanym wiekowo: umiejętność podziału ról, umiejętność udzielania
pomocy, podejmowanie roli lidera i innych ról grupowych
f) co daje grupa: rozwijanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności, rozwój poczucia
solidarności społecznej, ujawnienie się talentów i uzdolnień, uczenie się współdziałania
dyskutowania uwzgledniania cudzego punktu widzenia, doświadczenie efektywności
współpracy, ważne źródło informacji zwrotnych, ważne źródło wsparcia w doświadczanych
trudnościach
7. Jakie kryteria i wskaźniki mogą świadczyć o prawidłowej i nieprawidłowej realizacji
zadania rozwojowego jakim jest ukształtowanie poczucia kompetencji?
-samoocena
-relacje społeczne
-aktywność
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz