Diagnoza kompetencji społecznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza kompetencji społecznych - omówienie  - strona 1 Diagnoza kompetencji społecznych - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Wykład V
1. Zdefiniuj pojęcie kompetencji społecznych.
Kompetencje społeczne wg U. Sęk – składają się one z:
a) trafności spostrzegania i rozumienia sytuacji społecznościowych
b) zdolności do współpracy w toku interakcji
c) dążenia do rozwijania problemów interpersonalnych innych ludzii umiejętności ich
rozwiązywania, a zwłaszcza umiejętności podtrzymywania kontaktu komunikacji i
negocjacji
Kompetencje społeczne wg M. Argule – zdolność do zwierania przyjaźni, a za kryterium jej
oceny przyjmuje popularnośc jednostki w grupie.
2. Przedstaw argumenty przemawiające za potrzebą ich diagnozowania
a) rozwój umiejętności społecznych może mieć duże znaczenie, chroniące w przypadku
działania czynników wywołujących stres lub niekorzystnych oddziaływań
zewnętrznych, jakim podlegają dzieci i młodzież.
b) Promowanie funkcjonowania prospołecznego i dobre relacje z dobrze
przystosowanymi rówieśnikami to cele licznych interakcji profilaktycznych, których
celem jest zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży
c) Wśród czynników ryzyka substancji psychoaktywnych i innych ryzykownych
zachowań ważne miejsce zajmuje odrzucenie przez rówieśników we wczesnym
okresie życia, będące zazwyczaj następstwem braku kompetencji społecznych
3. Wymień perspektywy, kryteria i techniki badawcze, które można uwzględnić w
badaniu kompetencji społecznych (schemat)
Poznanie kompetencji społecznych może być z perspektywy obserwatora lub badanego
podmiotu.
Obserwator może badać wg kryteriów ustalonych w badaniach naukowych. Mogą być to
obserwacje w sytuacjach diagnostycznych dla kompetencji społecznych wyodrębnionych
przez Skornego i Dadge’a.
Obserwator może tez badać wg kryteriów otoczenia społecznego dziecka. Jeśli chodzi o
nauczyciela to obserwacja może być przy pomocy arkuszy obserwacyjnych B. Markowskiej,
T. M. Achenbacha i N. Crick’a.
Jeśli chodzi o rówieśników to stosujemy tu techniki socjometryczne – plebiscyt życzliwości i
niechęci, technika Moreno i technika zgadnij kto?
Jeśli badamy z perspektywy badanego podmiotu to możemy stosować kwestionariusze do
samooceny poziomu własnych kompetencji społecznych A. Goldsteina i E. M. Ginnis oraz M.
Deptuły.
Plebiscyt życzliwości i niechęci- wymaga od badanych dokonania oceny swojego stosunku do
wszystkich członków grupy na skali 5 stopniowej (+, ++, 0, -, --). Nsa tej podstawie
wyznaczamy pozycję dziecka w grupie (akceptacja, przeciętna akceptacja, polaryzacja
akceptacji, izolacja, odrzucenia.) Możemy tez zaznaczyć stosunek jednostek do grupy.
Technika Moreno – wymaga od osób badanych wskazania dowolnej lub określonej przez
badacza liczby osób z grupy, z którymi chciałoby się chętnie lub mniej chętnie wejść w
opisaną w pytaniu interakcję.
Zgadnij kto? – pozwala poznać jakie cechy i zachowania przypisują sobie uczniowe.
Cel arkusza Markowskiej – diagnozowanie przystosowania dzieci do roli ucznia (6-14 lat).
Można wykorzystać pierwszą częśc, gdzie jest uwzględnionych 50 cech dziecka,
pogrupowanych w kategorie:
a) uspołecznienie
b) zahamowanie
c) motywacja do nauki
d) zachowania antyspołeczne
Skala agresji Cricka – zawiera 15 opisów zachowa© ucznia w klasie, w gupue i obejmuje
takie kategorie jak:
a) agresja otwarta
b) agresja pośrednia
c) zachowania prospołeczne
Arkusz Achenbacha – zawiera 145 symptomów agresji
4. Jakie sytuacje diagnostyczne dla kompetencji społecznych zaproponował Z.
Skorny (co najmniej 5).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
skarżenie
posądzanie o kradzież
posądzanie o oszukiwanie
pomijanie w zabawie
przezywanie lub wyśmiewanie
odmowa pożyczenia przedmiotu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz