Diagnoza-definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza-definicja - strona 1 Diagnoza-definicja - strona 2 Diagnoza-definicja - strona 3

Fragment notatki:

Diagnoza jest to proces, który zachodzi między osobą potrzebującą pomocy a diagnostą, ma on na celu ustalenie dlaczego dalsze funkcjonowanie pacjenta w środowisku nie będzie pr a widłowe, dlaczego źle funkcjonuje i potrzebuje pomocy z zewnątrz, rozpoznanie przyczyn danego stanu rzeczy. Efektywne pomaganie wymaga zachowania następujących sekwencji zdarzeń: zaistnienie stanu dyskomfortu psychicznego u pacjenta, utrudniającego normalne funkcj o nowanie ozpoznanie i wyjaśnienie przyczyn danego stanu rzeczy, czyli diagnoza psychologiczna udzielenie pomocy psychologicznej adekwatnej do wyniku di a gnozy Bardzo ważnym elementem diagnozy jest jej trafność, ponieważ przesądza ona o skutec z ność zabiegów korekcyjnych. Stopień popraw.diag.rozpatrywanej w w wymiarze pacjent-d iagnosta tzn. w wymiarze indywidualnym tzw. trafność wew .a stop.popraw.diag. w wymi a rze psychologicznym tzw. tra f ność zew . Diagnoza psychologiczna jest trafna wew . jeżeli jej ustalenia dotyczące wyników i sp o sobów ich oddziaływania na funkcjonowanie pacjenta są w danym jednostkowym przypadku zgodne ze stanem faktycznym, a zaplanowane działania terapełtyczne okażą się w odniesieniu do tego ko n kret.pacjenta skuteczne Diagnoza psych.jest taf.zew. jeślioparte na niej działania profilaktyczne i korekcyjne nie tylko poprawią funkcjonowanie danej osoby, ale także pozwolą na odniesienie zaplanow a nych działań do całej klasy podobnych przypadków, zwiększając tym samym efektywność danej sfery praktyki społecznej Czynniki wpływające na diagnozę PACJENT poziom zaburzeni a pacjenta-stan zdrowia psychiczn e go poziom wglądu pacjenta-na ile adekwatnie do styt.pacjent ją ocenia, wgląd może być mniej lub bardziej zaburzony motywacja pacjenta do diagnozy, czy pacjent dobrowolnie zgłasza się po pomoc czy od przymusem (osoby chcące się leczy, osoby nakłaniane przez rodzinę ale przyszły same, osoby nakłaniane przez instytucję placówki, osoby przyprowadz o ne siłą) jego wyobrażenia na temat osoby pomagającej, sytuacji pomagania i jego ob a wy To czy dana osoba chce współpracować ma wpływ na materiał uzyskany od pacjenta. Im większa motywacja do badania, im mniejszy lęk przed ocenę, mniejsze zaburzenia, tym wię k sze prawdopodobieństwo, że dostaniemy bardziej pr a widłowe dane. DIAGNOSTA wstępne oczekiwania diagnosty do osoby badanej zależ od: osobowości bad a cza(wartości, hierarchii, postaw), danych o pacjencie, wcześniejszych konta k tów efektem wstępnych oczekiwań jest negatywne lub pozytywne nastawienie do pacjenta, efekt pozytywny - galatei, neg a tywny-golena. Wg Van Kreweleren Postawy negat ywne postawa alanisty-psycholog przedstawia problem w sposób pan

(…)

… i formacja społ.młodemu człow.oferuje, bo głów. zadanie tej fazy jest ustrukualizowanie, zintegrowanie i skanalizowanie wew.indywidual. w normy zaproponowane przez kulturę. Ważna jest w tym okresie również postawa rodziców ponieważ nadal istotne miejsce w hierarchii potrzeb zajmuje potrzeba oparcia, akceptacji, miłości, przy rodzących się potrzebach niezależności. Obserwowany jest rozkwit aktywności własnej…
… żadne konsekwencje dla typowo psychologicznego postępowanie terapeutycznego.
Rozpoznanie choroby następuje na podstawie eksperymentalnie sprowokowanych symptomów zaburzenia (w wyniku testów psychologicznych)
FUNKCJONALNY
przedmiotem poznania stała się osobowość jednostki
psychologów interesuje funkcjonowanie pacjentów, w centrum zainteresowania diagnosty znajduje się zarówno adekwatność zachowania pacjenta…
… jego rozwiązania między psychologiem a osobą badaną lub jej najbliższym otoczeniem
PORÓWNANIE DIAGNOZ
Róznice:
stosunek do pacjenta - diagnoza różnicowa jest diagnozą o pacjencie, a pozostałe dal pacjenta. W różnicowej centrum zainteresowania psychologa stanowi klasyfikacja nozologiczna, pacjent o tyle interesuje badającego o ile da się sklasyfikować. W pozostałych pacjent jest w centrum zainteresowania, badanie…
… władzy jest narzucana. Osoba zajmująca wyższą pozycje kontroluje osoby o niższej pozycji a one jej się podporządkowują
Socjometryczna - socjogram: gwiazda, wzajemne wybory(łańcuch), sieć(każdy każdego), pary, trójkąty. Za pomocą socjometrii badamy spoistość grupy, liczbę wzajemnych wyborów, pozycję w grupie
Komunikacyjna - wiąże się ze zróżnicowaniem w grupie ze względu na ilość informacji (z różnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz