Demokracja bezpośrednia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja bezpośrednia - wykład - strona 1 Demokracja bezpośrednia - wykład - strona 2 Demokracja bezpośrednia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 7 (9.12 .2009) Demokracja bezpośrednia: TYPOLOGIA: Zgromadzenie mieszkańców - wszystkich pełnoletnich osób danej wspólnoty.
Referenda - głosowanie ludności w określonej sprawie. Definicja prawna: „forma ustrojowa zapewniającą bezpośrednie decydowanie wyborców w drodze głosowania o różnych sprawach życia państwowego".
W politologii: - r. fakultatywne - kiedy organ zarządzający swobodnie decyduje o jego przeprowadzeniu - r. obligatoryjne - kiedy organ jest ustawowo zmuszony do jego przeprowadzenia. Stosując kryterium oceny skuteczności wyróżniamy: - r. konstytutywne (stanowiące), - r. ratyfikacyjne (zatwierdzające),
- r. opiniodawcze określane też mianem konsultacyjnych. Pozostałe instytucje demokracji bezpośredniej: - inicjatywa obywatels ka - uprawnienie określonej liczy obywateli do zainicjowania procedury ustawodawczej. - konsultacje społeczne - wyrażenie opinii w formie bezpośredniej (m. in. poprzez głosowanie).
Poza polskim systemem politycznym: plebiscyt oraz weto ludowe Tradycje r eferendalne w Polsce: Referendum w 1946 r.
Referendum w 1987 r. 1. Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnej poprawy warunków życia społeczeństwa, wiedząc, iż wymaga to przejścia przez trudny, dwu-, trzyletni okres szybkich zmian? 2. Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem? Frekwencja 66 % uprawnionych (wg obliczeń opozycji 55%). Procent odpowiedzi twierdzących („tak" na pierwsze pytanie 66%, na drugie 69% głosujących), w stosunku do ogólnej liczby wyborców wynosił 44% (pierwsze pytanie) i 46% (drugie).
Ustawa o konsultacjach społecznych i referendum z 1987 r. art. 19: wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod głosowanie opowiedziała się więcej niż połowa uprawnionych
Konstytucja i ustrój: Art. 4: Naród sprawuje wiatkę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio Art. 90 ust. 3: umożliwia odwołanie się do referendum jako alternatywnej formy wyrażania zgody w sprawie przekazania organizacji międzynarodowej (organowi) kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
Art. 118 ust. 2: regulacja w sprawie ludowej inicjatywy ustawodawczej (szczegóły w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 24 czerwca z 1999)


(…)

… narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 3 lipca 2001
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. 24 sierpnia 2001
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Lipiec 2002
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu…
… przepis umożliwiający wybór jedno lub dwudniowego referendum przez organ zarządzający głosowanie.
Nowa ustawa rozwiązywała też wiele problemów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej oraz organizacją głosowania. Studenci mogli głosować w akademikach (jeśli obwód liczył przynajmniej 50 wyborców), żołnierze zasadniczej służby wojskowej mogli zgłaszać się do terytorialnych komisji referendalnych celem…
…. zmiana nazwy ulicy).
Wprawdzie konstytucja nie przewiduje konsultacji ogólnokrajowych, mamy natomiast do czynienia z konsultacjami środowiskowymi w przypadku niektórych ustaw. Jednocześnie poprzez środki komunikacji (internet, telewizja, radio, telefony) przeprowadzane były sporadycznie szerokie konsultacje
Art. 36 ustawy o samorządzie gminy, ustanawia zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy sołectwa…
… przez obywateli 24 czerwca z 1999)
Art. 125: stwierdza, że referendum może być przeprowadzone w sprawach o szczególnym dla państwa znaczeniu. Art. 170: odnosi się do referendum lokalnego.
Art. 235 ust 6: dotyczy referendum w sprawie zmiany konstytucji, jej zasad naczelnych, wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz samej procedury zmiany konstytucji. Takie referendum zatwierdzające zarządza marszałek Sejmu w 60 dni od złożenia wniosku przez co najmniej 1/5 liczby posłów, Senat lub prezydenta.
Referendum lokalne - ustawy:
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. wprowadziła do systemu władzy lokalnej instytucje referendum i konsultacji.
Ustawa o referendum gminnym z 11 października 1991 r. trzy rodzaje referendów: 1) w sprawie odwołania organu (rady gminy) - referendum…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz