Demografia - podsumowanie informacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demografia - podsumowanie informacji - strona 1 Demografia - podsumowanie informacji - strona 2 Demografia - podsumowanie informacji - strona 3

Fragment notatki:


1.Demografia - nauka o prawidłowościach rozwoju ludności żyjącej w określonych warunkach społ - ekonomicznych terytorialnych. Demografia zajmuje się badaniem: -stanu liczebnego ludności
-rozmieszczenia ludności
-struktury ludności pod względem określonych cech
-procesów wchodzących w skład ruchu naturalnego i wędrówkowego. Związki socjologii z demografią. To dwie odrębne dyscypliny. Obiekt badania obie dyscypliny posiadają ten sam. Punkt analizy jest specyficzny dla obu nauk. Obiekt badania socjologii: zbiorowości ludzkie traktowane jako tworząca system całość - społeczeństwo. Obiekt badań demografii: Zbiorowości ludzkie traktowane jako podsystem w systemie społeczeństwo -ludność-obejmuje ona te same klasy i warstwy, które tworzą społeczeństwo, lecz funkcjonowanie tego podsystemu nie zawiera w sobie wszystkich procesów społecznych.
Ludność jako podsystem charaktery zują tylko procesy demograficzne.
Demografia-nauka b. szczegółowa
Socjologia-nauka ogólna. 2.Subdyscypliny demograficzne powstałe w wyniku podziału: powiązanie socjologii z demografią: a) Demografia opisowa b) Demografia analityczna. Skupia się na konkretnych populacjach, opisuje je metodami ilościowymi-statystyka. c) Demografia teoretyczna -opisuje stosunki ludnościowe z pkt. widzenia
ogólnych prawidłowości rozwojowych. d) Demografia porównawcza -bada podobieństwa i różnice oraz ich przyczyny, które występują w stosunkach ludnościowych w określonym czasie i przestrzeni. e) Doktryny demograficzne-ma tworzyć teorie demograficzne. Takie, które przewidują ewolucję zjawisk demograficznych. f) Polityka ludnościowa-ma przełożyć teorie stworzone przez doktryny działania. 3. Powszechne spisy ludności - jest pełnym badaniem statystycznym, którego celem jest uzyskanie danych o liczbie ludności zamieszkałej na danym terenie, jej strukturach, warunkach życia w danym momencie
czyli w tzw. Krytycznym momencie spisu. K m s - jest to wyznaczenie konkretnej daty (r,m,dz)
-rok-co 10lat w latach zakończonych na 00 np. 2000… w każdym państwie świata,
-miesiąc-miesiące zimowe (Europa)
-dzień-bez znaczenia
-godzina-zawsze 24:00.
Moment krytyczny to początek spisu i trwa ok. 2tyg. Cechy charakteryzujące spisy powszechne: a)powszechność-badania demograf. obejmują całą ludność danego terytorium
obowiązkowość-w socjologii istnieje dobrowolność
b)imienność-osoby są podpisane na kwestionariuszu-formularzu. W socjologii anonimowość jest pozorna c)bezpośredniość-twarzą w twarz.

(…)

…. Zmnieszanie się umieralności, przy rodności na b. wysokim poziomie
III. Znaczne obniżenie poziomu rodności niż umieralności.. Przyrost naturalny osiąga najwyższy poziom.
IV.Poziom natężenia urodzeń zbliża się do poziomu umieralności.. Faza dzietności < 3 dzieci na 1 K i przeciętną długością trwania życia >65lat.
Rodność - współczynnik dzietności- płodność całkowita:
Liczba dzieci przypadająca na 1 K w całym…
… rachmistrzów
4.Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość.
Rejestracja w 1.Księgach stanu cywilnego (ur. i zgony) i 2. księgach meldunkowych. 1.z USC
-akt małżeństwa- zaw. Dane o imionach nazwiskach osób zainteresowanych, stan cywilny, m-sce ur., d ur.,karta statystyczna,
zawód, d zaw .zw. małż. D wniesienia powództwa, d prawomocna orzekania rozwodu, info na temat dzieci (<18L), papiery od psychologa.
-akt ur…
… on.
Mig wewnętrzne- tworzą się ośrodki z zawodami mężczyzn (N. huta) i K (Łódź)
Wieś/miasto- częściej ze wsi wyjeżdżają K, następuje defeminizacja wsi (brak K).
9.Struktura ludności wg wieku.
Wiek człowieka uznajemy za moment od urodzenia. Kategorie wieku:
1)Wiek chronologiczny- (kalendarzowy)- wiek, który minął od momentu urodzenia do momentu wystąpienia jakiegoś faktu demograficznego, np. zaw. zw. małż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz