Definicje norma prawna kodeks nieruchomość i inne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje norma prawna kodeks nieruchomość i inne - strona 1

Fragment notatki:

Ma 4,5 strony. Można w niej odnaleźć takie zagadnienia jak: norma prawna, hipoteza, dyspozycja, sankcja, stosunek cywilnoprawny, hipoteka, zastaw, rozporządzanie, posiadanie, zasiedzenie, roszczenie.

Norma prawna - to ustalona reguła postępowania. Każda norma prawna wskazuje w jaki sposób powinien się dany podmiot zachować w określonej sytuacji. Norma prawna albo coś nakazuje, albo czegoś zakazuje, albo na coś zezwala. Normy prawne mają charakter abstrakcyjny, ponieważ odnoszą się - nie imiennie do konkretnej osoby, lecz do każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji. Norma prawna składa się z trzech elementów: hipotezy, dyspozycji i sankcji.
Hipoteza - określa w sposób ogólny i abstrakcyjny sytuację, która wywołuje skutki normatywne zawarte w dyspozycji.
Dyspozycja - zawiera właściwą regułę postępowania w owej sytuacji.
Sankcja - określa ujemne skutki grożące adresatom normy, jeżeli ci nie zachowają się zgodnie z postanowieniem dyspozycji.
Sankcja egzekucji - polega na tym, że przy zastosowaniu przymusu państwowego osiąga się taki stan rzeczy, jaki powinien powstać w wyniku dobrowolnego zastosowania się do obowiązujących norm.
Normy bezwzględnie obowiązujące nie pozostawiają adresatom swobody w ustalaniu treści stosunku prawnego.
Normy względnie obowiązujące występują przede wszystkim w dziedzinie prawa cywilnego, a w szczególności w odniesieniu do stosunków zobowiązaniowych, a więc najczęściej stosowanych w odniesieniu do obrotu gospodarczego.
Akt normatywny - zbiór przepisów prawnych, razem wydanych i razem opublikowanych.
Kodeksami nazywane są akty normatywne regulujące ważne dziedziny życia społecznego: obejmujące obszerny materiał normatywny; regulujące daną dziedzinę życia w sposób systematyczny oraz możliwie wyczerpujący.
Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ostatecznie kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg, a mianowicie: księga pierwsza - część ogólna; księga druga - własność i inne prawa rzeczowe; księga trzecia - zobowiązania; księga czwarta - spadki.
Stosunek cywilnoprawny jest to stosunek prawny unormowany przepisami prawa cywilnego. W każdym stosunku cywilnoprawnym można wyróżnić następujące elementy: podmiot stosunku prawnego; przedmiot stosunku prawnego; uprawnienia wynikające z tego stosunku; obowiązki wynikające z tego stosunku.
Podmiotami stosunku cywilnoprawnego są zazwyczaj ludzie, czyli tzw. osoby fizyczne. Oprócz tego podmiotami mogą być także różnorakie organizacje społeczne i gospodarcze, mające przyznaną tzw. osobowość prawną, czyli po prostu: osoby prawne.
Przedmiot stosunku prawnego jest to określone zachowanie się podmiotu zobowiązanego. Tak np. przy zobowiązaniach - przedmiotem stosunku prawnego jest zachowanie się dłużnika zgodnie z treścią danego zobowiązania. Spośród obiektów mogących stanowić przedmiot stosunku prawnego, na uwagę zasługują: rzeczy lub zbiory rzeczy; prawa na dobrach niematerialnych; majątek danej osoby jako pewna całość (np. gospodarstwo rolne).


(…)

…: własność, użytkowanie wieczyste oraz tzw. prawa rzeczowe ograniczone.
Rozporządzanie rzeczą obejmuje m.in. możliwość przeniesienia własności rzeczy na inną osobę, dokonywanie rozporządzeń testamentowych, obciążanie rzeczy poprzez ustanawianie na niej praw rzeczowych ograniczonych na rzecz innej osoby, wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie rzeczy.
Posiadanie jest faktycznym władaniem rzeczą. Posiadaczem…
… też: umowami o świadczenie usług. Do tej grupy należą przede wszystkim trzy podstawowe, niejako wzorcowe umowy, jako to: umowa o dzieło, umowa zlecenia oraz umowa o pracę.

…; czyny niedozwolone; bezpodstawne wzbogacenie; niewykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniej istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania; prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; akty administracyjne; konstytutywne orzeczenia sądów.
Umowy stanowią najważniejsze źródło zobowiązań. Na nich bowiem opiera się obrót towarami, usługami, pieniędzmi. Przez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz