Definicje - agregacja, strumienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje - agregacja, strumienie - strona 1

Fragment notatki:

a)agregaa- łączenie danych, dotyczących szcjczebla mikro, co pozwala uzyskać informacje o kształtowaniu się zjawiska na szczeblu makroekonomicznym.
b) strumienie-to wielkości gospodarcze(m.in. Konsumpcja, produkcja), które mierzy się w pewnych jednostkach czasu (m.in. godzina, dzień, miesiąc). Nie należy mylić strumieni z zasobami. Wielkość zasobów można ustalić na dzień X, a wielkość strumieni w pewnym okresie....
x)współczynnik GINI- mierzenie stanu nierówności dochodowych.
y)stopa inflacji- procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach, najczęściej liczona rok do roku.
z)stopa bezrobocia- wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju....


a)agregacja- łączenie danych, dotyczących szczebla mikro, co pozwala uzyskać informacje o kształtowaniu się zjawiska na szczeblu makroekonomicznym.
b) strumienie-to wielkości gospodarcze(m.in. Konsumpcja, produkcja), które mierzy się w pewnych jednostkach czasu (m.in. godzina, dzień, miesiąc). Nie należy mylić strumieni z zasobami. Wielkość zasobów można ustalić na dzień X, a wielkość strumieni w pewnym okresie.
c)zasób- poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu. Np. za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazywamy ilość wody jaka przepłynie przez jezioro w określonym czasie. Zasób można definiować również jako ilość pewnego składnika aktywów w jakimś momencie.
d)wielkości nominalne- inaczej mówiąc wielkość pieniężna, wyraża wartość wykorzystując ceny bieżące.
e)wielkość realna- uwzględnia istnienie inflacji umożliwiając porównanie wartości w czasie.
f)ceny bieżące- stosowane są przy analizie podziału dochodu narodowego lub globalnej równowagi rynkowej.
g)ceny stałe- ceny określonego okresu (okres bazowy), najczęściej roku bazowego, przyjętego w analizach w celu porównywania zmian cen w czasie. Posłużenie się cenami stałymi umożliwia wykluczenie z przeprowadzonego porównywania wpływu inflacji. Analizy z uwzględnieniem cen stałych są niezwykle istotne szczególnie, gdy bierze się pod uwagę długie przedziały czasowe, na przestrzeni których miały miejsce ogromne zmiany wartości nominalnych w powiązaniu z wysoką inflacją.
h)deflator (PNB)- najobszerniejszy miernik inflacji, który nie mierzy wpływu inflacji tylko grupy producentów lub konsumentów, ale obejmuje największą ilość cen, największy koszyk dóbr i usług, praktycznie wszystkich wyprodukowanych w gospodarce i dlatego jest najlepszy do oceniania wpływu inflacji na całą gospodarkę. Jest miernikiem cen produktu.
Deflator= (nPNB/rPNB)*100%
*nPNB-obliczamy z wykorzystaniem cen bieżących
*rPNB- obliczamy z wykorzystaniem cen roku bazowego
i)PNB (produkt narodowy brutto)- wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce, dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wytwórczych oraz dochodów z czynników (pracy i kapitału) zatrudnianych za granicą w danym okresie np. w ciągu roku.
j)PKB (produkt krajowy brutto)- wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w geograficznych granicach kraju w danym kraju w danym czasie np. w ciągu roku. Oznacza dochody obywateli tego kraju i cudzoziemców zatrudniających swoje czynniki właśnie w tym kraju.
k)dobra finalne- dobra i usługi nie podlegające dalszemu przetworzeniu, nabywane przez ostatecznych użytkowników w celu zaspokojenia ich potrzeb.
l)dobra pośrednie-

(…)

… i usługi wytwarzane w każdej gospodarce narodowej w ciągu roku. Może być wyrażany w cenach bieżących lub stałych.
t)PKB per capita- wskaźnik zamożności obywateli danego państwa. Oblicza się go, dzieląc wartość PKB tego państwa przez liczbę jego mieszkańców.
u)wskaźniki DEN (dobrobyt ekonomiczny netto)- wskaźnik opracowany w 1972 roku przez Northouse'a. DEN koryguje PNB o następujące wartości: *powiększa…
… wskaźnik skolaryzacji dla wszystkich poziomów nauczania, wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania, PKB per capita w USB liczony wg parytetu nabywczego waluty
x)współczynnik GINI- mierzenie stanu nierówności dochodowych.
y)stopa inflacji- procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach, najczęściej liczona rok do roku.
z)stopa bezrobocia- wielkość statystyczna obrazująca…
… PNB o produkcję dóbr i usług o charakterze nierynkowym, *powiększa PNB o czas wolny, *plagi, efekty zewnętrzne, *anty dobra.
w)wskaźniki HDI (rozwój społeczny)- syntetyczna miara opisująca zmiany w zakresie społecznoekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. System ten wprowadziła organizacja ONZ w celu umożliwienia porównań międzynarodowych. Wykorzystywane są: średnia długość życia, ogólny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz