Definicja zjawiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja zjawiska - strona 1 Definicja zjawiska - strona 2

Fragment notatki:


Zjawisko - coś co może w różnych czasach występować na różnych przedmiotach
- pewien twór ogólny, który w pewnych przypadkach może się zrealizować w innych nie
Zrealizowanie się zjawiska - wystąpienie na przedmiocie - jest to zdarzenie
Zdarzenia nazywa się często faktami. Istnieje tendencja do nazywania tzw. statycznych zdarzeń stanami rzeczy, a dynamicznych (trwających przez pewien czas i polegających na ciągłych zmianach pod pewnym względem) procesami.
Procesy jednostkowe - J. Kowalski zestarzał się przez 5 lat
Zdarzenia jednostkowe - J. Kowalski otrzyma dzisiaj nagrodę
Zarówno jednak indywidualne zdarzenia, stany rzeczy czy procesy polegają na tym samym tzn., że pewnej rzeczy lub osobie w określonym czasie przysługuje taka a taka własność (właściwość, cecha), można więc indywidualne, poszczególne fakty, zdarzenia, stany rzeczy i procesy objąć wspólną nazwą zdarzeń jednostkowych. Od pojęcia zdarzeń jednostkowych odróżni się pojęcie typu zjawisk. Odróżnienie jest analogiczne do odróżniania - element a zbiór. Typem zdarzenia jest zbiór wszystkich przyszłych, teraźniejszych i przeszłych zdarzeń jednostkowych
Związek przyczynowy:
Wielu filozofów sądzi, że związek przyczynowy między dwoma zjawiskami nie polega tylko na ich stałym następstwie, do istoty związku przyczynowego oprócz stałego następstwa należy jakiś związek dynamiczny polegający na tym, iż przyczyna swoim „działaniem” wywołuje skutek.
Argument - Wtorek potem środa - następstwo, ale nie mówimy o zw. przyczynowym bo brakuje właśnie zw. dynamicznego. Nie udało się jednak sprecyzować tego na czym ma ów stosunek dynamiczny („działanie”) polegać. Nikt jednak nie przeczy temu, że stwierdzenie związku przyczynowego między dwoma zjawiskami zakłada stwierdzenie iż zjawiska te stale po sobie następują. A tym samym nikt nie przeczy temu, że zdania stwierdzające iż zjawisko A jest przyczyną zjawiska B pociąga za sobą stwierdzenie ogólne.
Ad.5. indukcja statystyczna Statystyka - bardzo rozwinięta, badania statystyczne - powszechne, nie zawsze przedstawiane prawdziwie - manipulacja.
Indukcja jest to rozumowanie, którego wniosek stwierdza jakieś własności statystyczne pewnej populacji. Przesłanki zaś charakteryzują jakiś podzbiór tej populacji zwany próbą losową. Wnioskiem może być np. hipoteza, że prawdopodobieństwo cechy C w jakiejś populacji jest bliskie P. Przesłanką może być zaś stwierdzenie, że częstość względna C w próbie tej populacji jest równa P. Za próbę losową uważa się podzbiór wybrany z danej populacji taką metodą, która przy dłuższym stosowaniu doprowadzi do wyboru każdego elementu populacji z tą sama częstością. W statystyce wyróżnia się dwie podstawowe odmiany indukcji statystycznej :


(…)

… ta jest prawdziwa. Błąd taki nazywa się błędem pierwszego rodzaju, jego prawdopodobieństwo odnosi się do długiej serii zastosowań danego testu i nazywa się poziomem istotności testu.
Test może prowadzić również do innego błędu - do nie odrzucenia h0 gdy jest ona fałszywa - jest to błąd drugiego rodzaju, zaś prawdopodobieństwo uniknięcia tego błędu nazywa się mocą testu. Błąd II rodzaju, a więc i moc testu, nie zawsze są możliwe do obliczenia. Istnieją jednak możliwości porównywania pewnych testów pod względem mocy. Błąd I rodzaju może być zredukowany do 0 jeśli decydujemy się na test, który nie pozwoli nigdy odrzucić h0. Jednakże test taki będzie miał prawdopodobieństwo błędu II rodzaju równe 1, czyli moc testu równą 0.Stawia nas to przed problemem wyboru testu, którym teoria testowania hipotez już się nie zajmuje pozostawiając tę sprawę do rozstrzygnięcia praktyce statystycznej.
Ad.2 W przypadku estymacji nie ma podstaw do odróżniania błędów I i II rodzaju. Chodzi natomiast o wielkość błędu, czyli różnicę między prawdziwą wartością danego parametru w populacji a wartością oszacowaną na podstawie próby. Teorią estymacji bada różne pożądane z tego punktu widzenia własności tzw. estymatorów, które odgrywają tu rolę reguł indukcyjnych.
Estymatory to funkcje, które danym liczbowym pochodzącym z obserwacji próby losowej przyporządkowuje się pewne wartości (przedziały wartości) estymowanych parametrów. Takich pożądanych własności estymatorów występuje wiele. Ponieważ jednak rzadko przysługują one łącznie wszystkim estymatorom problem wyboru estymatora jest także pozostawiony praktyce.
Klasyczna statystyka [buduje na pojęciu…
…, które mogą być ważne w praktyce. Ocenę natomiast, które własności reguł są w danej sytuacji ważne czy też ważniejsze od innych, a co za tym idzie wybór reguł, traktowano jako problem praktyczny należący do zastosowań teorii. Pewna próba rozwiązania problemu kryteriów wyboru reguł indukcji powstała na gruncie statystycznej teorii decyzji. Reguły rozważane w teorii decyzji zwane są strategiami. Różnią…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz