darowizna(II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
darowizna(II sem) - strona 1 darowizna(II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Darowizna Jest regulowana tylko w kodeksie cywilnym. Trzeba pamiętać o konsekwencjach podatkowych. Aby nie odprowadzać podatku od darowizny, to trzeba złożyć w ciągu pół roku informacje o tym do Urzędu skarbowego.
Jest to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego na koszt własnego majątku. Jest to umowa konsualna (przez zgodne oświadczenie stron). Jest to umowa, a nie czynność jednostronna. świadczenia darczyńcy na rzecz obdarowanego: przeniesienie prawa z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Najczęściej przenosi się prawo własności. Darowizna może polegać na zapłacie pewnej sumy pieniędzy. Może polegać na ustanowieniu praw majątkowych (np. służebność ). Może polegać na zwolnieniu z długu nieodpłatnie. Zniesienie prawa obciążającego rzecz należącą do obdarowanego (hipoteka, zastaw). Nie można potraktować jako darowiznę bezpłatnych przysporzeń, które dokonywane jest na podstawie innej umowy regulowanej przepisami KC (użyczenie, bezpłatne przechowanie, nieodpłatne zlecenie, świadczenie usług). Nie nie wolno zrzekać się praw, których się jeszcze nie nabyło  brak darowizny
Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, a oświadczenie drugiej strony może być złożone w dowolnej formie. Jeśli forma nie zostanie dochowana to umowa staje się ważna jeśli przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. Obowiązki darczyńcy:
Wykonać darowizny
Odpowiada za szkodę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy darowizny tylko gdy można przypisać mu winne umyślne lub rażące niedbalstwo. Jeśli dojdzie do opóźnienia w wykonaniu darowizny to można ubiegać się o odszkodowanie, ale opóźnienie liczone od dnia wytoczenia powództwa. Ograniczenie Odpowiedzialność za wady rzeczy, która jest przedmiotem darowizny  naprawienie szkody jaka powstała przez to, ze darczyńca wiedząc o wadach nie zawiadomił obdarowanego w właściwym czasie W umowie darowizny może zostać nałożony obowiązek, na obdarowanego, pewnego działania lub zaniechania, przy czym nałożenie tego obowiązku nieczynni nikogo wierzycielem. W darowiźnie może znajdować się polecenie. Jeśli pojawi się polecenie to mamy do czynienia z darowizna cum modo. Obowiązek może polegać na konieczności podania się leczeniu, pokrycie kosztów nauki, dostarczenie określonej sumy pieniężnej. Wykonania polecenia może domagać się darczyńca lub jego spadkobiercy. obdarowany może się zwolnić z obowiązku wykonania polecenia poprzez wydanie przedmiotu darowizny. Obdarowany może zostać zwolniony z wykonania polecenia jeśli jest to usprawiedliwione w skutek zmiany stosunków.

(…)

…, z upływem roku od dnia gdy darczyńca dowiedział się o niewdzięczności. Jest to termin zawity. Darczyńca może odwołać darowiznę kiedy popadł w niedostatek, gdy umowa nie jest jeszcze wykonana. (896 KC). Możliwe jest częściowe odwołanie darowizny w przypadku niedostatku. Odwołanie darowizny wykonuje się na piśmie, powinno zostać złożone obdarowanemu. Jeśli darczyńca popadł w niedostatek po wykonaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz