Czynniki wzrostu PKB- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wzrostu PKB- opracowanie - strona 1 Czynniki wzrostu PKB- opracowanie - strona 2 Czynniki wzrostu PKB- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki wzrostu PKB
Zasoby wiedzy i kapitału ludzkiego
Polityka ekonomiczna państwa sprzyjająca aktywności gospodarczej i pomnażaniu zasobów wiedzy
Przewaga początkowa- osiągnięty już stopień rozwoju (nowoczesne technologie)
W przypadku Polski dodatkowo: Efekty związane z procesem transformacji:
- zmiany w strukturze własności( dynamiczna prywatyzacja- 60% udziału w wartości dodanej brutto sektora prywatnego w pierwszych latach transformacji)
- w strukturze działalności ekonomicznej
- w strukturze przemysłowej
- zmiany w zachowaniu podmiotów gospodarczych
Przystąpienie do UE
Czynników wzrostu gospodarczego jest wiele np.:
Nakłady pracy i jej wydajność Zasoby naturalne Kapitał produkcyjny - budowle, maszyny Kapitał finansowy Technologia - wiedza o tym, jak wykorzystać pracę i kapitał do wytwarzania dóbr i usług Postęp organizacyjny Nauka Czynniki rynkowe, np. rozwój rynków finansowych Polityka gospodarcza państwa Stabilność polityczna Jednak ekonomiści wymieniają cztery podstawowe czynniki wzrostu gospodarczego (cztery „siły napędowe” wzrostu). Są to: 1.Postęp techniczny - to wszelkiego rodzaju zmiany w metodach wytwarzania i produktach, w wyniku, których uzyskane efekty przewyższają poniesione na nie nakłady. Dokonuje się on poprzez odkrywanie nowej wiedzy, czyli wynalazki, oraz zastosowanie nowej wiedzy w procesie wytwórczym, czyli innowacji. Postęp techniczny zależy od poziomu innowacji i badań naukowych. Zwiększa rentowność kapitału i pozwala stawić czoła konkurencji rozwiniętych gospodarek. Jednak warunkiem wykorzystania innowacji technologicznych i wyników badań naukowych jest zaplecze finansowe. Tylko silny i bogaty kraj może sobie pozwolić na finansowanie badań naukowych, a następnie wdrożenie wyników tych badań. Jest to czynnik, który powoduje długoterminowy wzrost gospodarczy. Do postępu technicznego możemy też zakwalifikować wiedzę techniczną. Wiedza techniczna jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego. Część tej wiedzy zapisano w książkach i dokumentacji technicznej. Jednak w dużej części wiedza techniczna jest zawarta jednak w praktycznych umiejętnościach i kwalifikacjach, będących efektem żmudnego zdobywania doświadczenia zawodowego.
W tym przypadku wzrost produkcji nie wynikł na skutek zmiany zasobu kapitału, lecz dzięki postępowi wiedzy technicznej. 2.Praca - zarówno pod względem ilości, jak i jakości (na ogół okresy spadku liczby ludności odpowiadają okresom mniejszego wzrostu lub stagnacji ekonomicznej). Poziom wykształcenia polepsza jakość i zwiększa rentowność pracy. Bardzo duże znaczenie mają koszty pracy, czyli koszty, które musi ponosić pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika (na przykład ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia socjalne). Kolejnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy jest zakres jej automatyzacji oraz stopień rozwoju technologicznego kraju. Im on jest wyższy tym wyższy jest wskaźnik efektywności wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowników.             

(…)

… potencjalnych zasobów ludności zdolnej do pracy, a więc do pomnażania dochodu narodowego zależy m. in. od stopnia aktywności zawodowej ludności, poziomu i wykorzystania kwalifikacji pracowników. 3.Kapitał - to zasoby środków wykorzystane w procesie wytwarzania produkcji.(maszyny, fabryki, ludzie, wiedza itp.) Podstawowe formy kapitału produkcyjnego to: -Kapitał rzeczowy- kapitał rzeczowy jest tym większy, im większy jest kapitał finansowy w gospodarce. Kapitał rzeczowy stanowi, bowiem formę lokowania (inwestowania) kapitału finansowego. -Kapitał finansowy- w gospodarkach rozwiniętych wolnym kapitałem finansowym (tj. możliwym do zamiany na kapitał rzeczowy) dysponują instytucje finansowe. Do instytucji finansowych zaliczamy banki, fundusze inwestycyjne czy emerytalne, pełniące funkcje instytucji pośrednictwa finansowego, ale także takie podmioty, jak giełda, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czy inne wykonujące specyficzne funkcje na rynkach finansowych. Sposób organizacji tych instytucji, instrumenty finansowe, którymi dysponują, a także przyjęte w gospodarce zasady ich funkcjonowania tworzą system finansowy. System finansowy decyduje o zdolności gospodarki do efektywnego transformowania kapitału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz