Czym jest religia- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest religia- opracowanie - strona 1 Czym jest religia- opracowanie - strona 2 Czym jest religia- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest religia?
(Opracowane na podst. literatury z sylabusu temat 2)
Religia - zjawisko kulturowo - społeczne, forma świadomości społecznej, którą tworzy całokształt wierzeń i poglądów. Ich istota sprowadza się do wiary w siły nadprzyrodzone, zjawiska kierowane przez Istotę Najwyższą(Boga). Elementem składowym religii jest jej przeważnie zinstytucjonalizowana struktura wewnętrzna. Religi wykazują tendencje do szerzenia swej działalności we wszystkich aspektach życia ludzkiego.
Kościół - nazwa organizacji religijnej w religii chrześcijańskiej Związek wyznaniowy - pojęcie obejmujące wszystkie organizacje i wspólnoty o charakt. religijnym. Związek religijny posiada określony ustrój wew., ma na celu zapewnienie wyznawcom możliwości zaspokajania potrzeb religijnych. Związki różnią się odrębnością dogmatów wiary, obrzędów i praktyk religijnych.
Prawo wyznaniowe - wydawane w celu regulacji stosunków wyznaniowych w państwie normy prawne. Przedmiotem regulacji prawnej jest tu wolność sumienia i wyznania. Podmiotem wydającym jest państwo, które bywa też jego sygnatariuszem, np. w konkordatach zawieranych ze Stolicą Apostolską. Nie jest równoznaczne z prawem kanonicznym(kościelnym). Prawo wyznaniowe określa syt. jednostki ze względu na jej wyznanie i reguluje stosunek państwa do związków wyznaniowych. Stanowi część państwowego sys. prawnego.
Wolność sumienia i wyznania - prawo, którego przedmiotem jest sfera aktywności religijno - światopoglądowej. Część badaczy utożsamia wolność sumienia i wyznania, inni rozróżniają je, wolność sumienia interpretując jako światopogląd wewnętrzny jednostki, wyznania zaś jako uzewnętrznianie tych przekonań. Tę drugą interpretację potwierdzają współczesne konwencje praw człowieka.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy:
Podmiotowy zakres prawa do wolności sumienia i wyznania obejmuje powszechnie osoby pełnoletnie. Spory pozostają w zakresie przyznania tego prawa osobom małoletnim. Odrębną podmiotowość zyskuje rodzina. To rodzice decydują o przynależności wyznaniowej swoich dzieci i mają w tym zakresie, w większości, swobodę. Związki wyznaniowe, jako odrębne podmioty, zabezpieczają realizację uprawnień indywidualnych swoich członków.
Przedmiotowy zakres uprawnień
a) indywidualnych:
- wolności myśli i sumienia(samookreślenie światopoglądowe, czyli wolność przyjęcia i zmiany bądź odrzucenia religii; zakaz prześladowań na tle religijnym; dostęp do źródeł informacji na tematy religijne i światopoglądowe)
-prawo do milczenia(wolność jednostki w zakresie ujawniania swoich poglądów religijnych i światopoglądowych)


(…)

… cywilizacyjno - kulturowych. W związku z tym, religię możemy rozpatrywać jako zjawisko: 1). Historyczne (aż do XVIII w. w Europa postrzegała religię dychotomicznie, przeciwstawiając religię chrześcijańską pozostałym. Potem podjęto próbę definicji obejmującej jak najszerszy zbiór kultur. Mircea Eliade uważa, że „historia religii obejmuje manifestacje sacrum na przestrzeni dziejów i sposoby kontaktowania się z nim człowieka”.
Odwołując się m.in. do tej myśli, Peter L. Berger definiuje religię, jako „ludzkie przedsięwzięcie ustanawiające święty porządek, święty kosmos funkcjonujący w warunkach powszechnego chaosu”. W ten sposób przywołuje sferę sacrum i profanum.
2). Społeczne(Religia jest fragmentem systemu społ., więc nie można jej analizować w oderwaniu od społeczeństwa. W tym ujęciu, religia staje się czynnikiem…
… w ujęciu społecznym. Rozpatruje religię w ujęciu jednostkowym, stąd instytucjonalne przejawy religii mają dla niego często charakt. negatywny.
System stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi możemy podzielić na:
1). System powiązania(aksjomat polityczny, państwo wyznaniowe; do końca XVIII w. religia pełniła ważne funkcje w życiu państwowym, wspierając się wzajemnie z państwem. Inne religie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz