Czujniki - notatki z wykładu 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czujniki - notatki z wykładu 8 - strona 1 Czujniki - notatki z wykładu 8 - strona 2 Czujniki - notatki z wykładu 8 - strona 3

Fragment notatki:

Zbigniew Moroń
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Wrocławskiej
Czujniki i pomiary wielkości
nieelektrycznych
InŜynieria Biomedyczna – wykład 1
Wrocław 2012/13
Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl
Literatura podstawowa
• Pomiary, czujniki i metody pomiarowe wybranych
wielkości fizycznych i składu chemicznego, praca zbiorowa
pod redakcją J. Piotrowskiego, WNT, Warszawa 2009
• M. Miłek, Metrologia elektryczna wielkości
nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006
• J. Zakrzewski, Czujniki i przetworniki pomiarowe,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
Literatura uzupełniająca
• www.omega.com (Omega Engineering, Inc.)
• www.coleparmer.com (Cole-Parmer)
PLAN
• wprowadzenie
• rola czujników
• jak działają czujniki?
• właściwości czujników
• potrzebna wiedza
• nowe zadania i nowe moŜliwości czujników
• cechy współczesnych czujników
• rozwój czujników
• podsumowanie
• Człowiek komunikuje się ze światem zewnętrznym za
pomocą swoich pięciu naturalnych zmysłów: wzroku,
słuchu, dotyku, węchu i smaku (obecnie psychologowie
wyróŜniają często równieŜ zmysł równowagi i czucia,
np. temperatury) i w poznaniu tego świata posługuje się
swoim umysłem. Informacje uzyskuje z receptorów
połączonych z mózgiem za pośrednictwem systemu
nerwowego.
• Człowiek komunikuje się ze światem zewnętrznym za
pomocą swoich pięciu naturalnych zmysłów: wzroku,
słuchu, dotyku, węchu i smaku (obecnie
psychologowie wyróŜniają często równieŜ zmysł
równowagi i czucia, np. temperatury) i w poznaniu
tego świata posługuje się swoim umysłem. Informacje
uzyskuje z receptorów połączonych z mózgiem za
pośrednictwem systemu nerwowego.
• Do obiektywnego obserwowania i pomiarów zjawisk
fizycznych słuŜą urządzenia pomiarowe, które są
rozszerzeniem ludzkiej percepcji i intelektu.
• W urządzeniach technicznych funkcję receptorów
spełniają czujniki pomiarowe.
• Czujniki są konstrukcjami fizycznymi dostarczającymi
informacje o właściwościach i stanie róŜnych obiektów,
naturalnych i wytworzonych przez człowieka, o stanie
otaczającego je środowiska oraz o przebiegu
zachodzących w nich procesów fizycznych i
chemicznych.
• MOROŃ Z., Współczesny świat nie moŜe funkcjonować bez
czujników, Elektronizacja 1998 nr 7-8, s. 26–29, 34
Definicje
• czujnik (sensor) – układ fizyczny, fizyko-chemiczny lub
biologiczny
– dostarcza pierwotnej informacji o wielkości mierzonej
(właściwość obiektu, stan obiektu, stan otoczenia, procesy
fizyczne i chemiczne występujące w obiekcie i jego otoczeniu)
– najczęściej występują przemiany jednej formy energii w inną
– najczęściej elektryczny sygnał wyjściowy
• przetwornik pomiarowy – czujnik z układem kondycjonującym
(i przetwarzającym)
System pomiarowy
Wielkości najczęściej mierzone w IB
• długość, połoŜenie, przemieszczenie
• parametry ruchu (prędkość, przyśpieszenie, drgania)
• siły, ciśnienia
• temperatura, ciepło
• przepływy płynów
• właściwości fizykochemiczne (pH, gęstość, lepkość, wilgotność)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz