Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kóek rolniczych i osoby proawdzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kóek rolniczych i osoby proawdzące pozarolniczą działalność gospodarczą - strona 1 Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kóek rolniczych i osoby proawdzące pozarolniczą działalność gospodarczą - strona 2 Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kóek rolniczych i osoby proawdzące pozarolniczą działalność gospodarczą - strona 3

Fragment notatki:

Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych  
Osoby te objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem emeryt. i rent. Objęci są ochroną w takim zakresie jak pracownicy, czyli dotyczy ich ubezpieczenie wszystkich 4 działów - emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także oczywiście zdrowotne, które jest traktowane jako odrębna część szerszego pojęcia ubezpieczenie społeczne. Składka jest podzielona pomiędzy spółdzielnię i członka tej spółdzielni. Definicja pojęcia „członek spółdzielni” zawarta jest w ustawie Prawo spółdzielcze - tam również zdefiniowane są rolnicze spółdzielnie produkcyjne czy spółdzielnie kółek rolniczych. Ustawa o systemie rozszerza pojęcie członka spółdzielni również na domowników, a więc na osoby, które nie pozostają za spółdzielnią w stosunku członkostwa, ale wykonują na jej rzecz pracę i są wynagradzane na takich samych zasadach jak członkowie tych spółdzielni. Domownik ten nie jest zatrudniony w spółdzielni na podst. stosunku pracy - to jest, często występujące w stosunkach wiejskich, faktyczne zatrudnienie bez podstawy prawnej. Ustawa prawo spółdzielcze taką możliwość przewiduje, akceptując faktyczne sytuacje, jakie w stosunkach rolniczych występują.
 Jednak musi być spełniony warunek, że:
-  osoba będąca domownikiem, czyli należąca do członków rodziny, faktycznie w spółdzielni pracuje i -  jest wynagradzana na zasadach dotyczących członka.
 
Objęcie obowiązkowym ubezp. obydwu tych grup, czyli członka spółdzielni i jego domownika, następuje od pierwszego dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie wykonywania pracy na rzecz spółdzielni . Zatem to nie stosunek członkostwa przesądza o początku powstania obowiązkowego ubezpieczenia emeryt. i rent., ale pierwszy dzień rozpoczęcia pracy na rzecz spółdzielni. Od tego momentu powstaje również przychód, który stanowi podstawę odprowadzania składki.   Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą  
Pojęcie pozarolniczej działalności pojawiło się dopiero w ramach reformy ubezpieczenia społecznego. Po raz pierwszy pojawiło się w ustawie o ubezp. zdrowotnym z 1997, jednak nie zostało w ustawie zdefiniowane. Pojęcie to zostało rozwinięte w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Obejmuje ono, można powiedzieć, 4 subtytuły, czyli 4 różne rodzaje działalności, które zostały objęte wspólnym tytułem - mianowicie zostały określone jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.   Art. 6.(ustawy o systemie):  Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 1 .osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o          działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

(…)

… dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego
            - jest to wyliczenie enumeratywne - katalog zamknięty
 
 Za artystę uważa się osobę wykonującą zarobkowo działalność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz