Czas obowiązywania ustawy karnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas obowiązywania ustawy karnej - strona 1 Czas obowiązywania ustawy karnej - strona 2 Czas obowiązywania ustawy karnej - strona 3

Fragment notatki:

Czas obowiązywania ustawy karnej Żeby ustalić czas trzeba najpierw ustalić ramy czasowe obowiązywania ustawy. Ustawa karna zaczyna obowiązywać:  kiedy sama określa początek swojego obowiązywania  kiedy nie określa swego początku, ale występują inne przepisy określające go Termin końcowy:  kiedy sama ustawa uchyla poprzednio obowiązującą (może polegać na wyraźnej derogacji, w sposób dorozumiany - lex posteriori derogat legi priori)  upływ czasu - kiedy ustawa sama wyznaczała termin końcowy swego obowiązywania  niestosowanie ustawy Kolizje ustaw karnych w czasie Dotyczą sytuacji, gdy czyn przestaje być przestępstwem lub, gdy staje się przestępstwem a. kolizja między czasem popełnienia czynu (dzień) i czasem wyrokowania (dzień) - w międzyczasie zmieniają się przepisy czas popełnienia czas wyrokowania 1. czyn nie jest przestępstwem jest przestępstwem 2. czyn jest przestępstwem nie jest przestępstwem ( depenalizacja ) - sprawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy prawomocnie osądzony czyn przestaje być zabroniony - skazanie ulega zatarciu z mocy prawa tzn. niezwłocznie przerywa się wykonanie kary i usuwa karty karne z rejestru skazanych 3. czyn był przestępny jest przestępny nadal i ta sama sankcja 4. czyn był przestępny sankcja łagodniejsza jest przestępstwem sankcja surowsza 5. czyn był przestępstwem surowsza sankcja jest przestępny sankcja łagodniejsza Art. 4 § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Reguły wykładni ustawy względniejszej : — nie jest istotne, która z ustaw „w ogóle” jest względniejsza lecz to, która jest względniejsza w konkretnej sytuacji sprawcy z uwzględnieniem istotnych okoliczności czynu; — nie można opierać się wyłącznie na kryterium rodzaju i wysokości sankcji, lecz należy uwzględniać konkretne warunki wymiaru kary, środka karnego i nawiązki, możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub warunkowego zawieszenia jej wykonania, obowiązków, jakie mogą być nałożone na sprawcę; — nie jest dopuszczalne częściowe stosowania przepisów jednej i drugiej ustawy, lecz na podstawie wskazanego wyżej kryterium należy dokonać wyboru jednej z konkurencyjnych ustaw.

(…)

…, lecz obejmuje to dekryminalizacja, która polega na przekształceniu się przestępstwa w wykroczenie i tak też osądzane. Wyjątki od stosowania ustawy łagodniejszej:
 ściganie zbrodni hitlerowskich - lex retro non agit na niekorzyść sprawców
 przedawnienie niektórych przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie 01.01.1944-31.12.1981 (podlegają przedawnieniu dopiero od 01.01.1990…
… wolności nie przekraczającą 3 lat,
5)˙3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną.
§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa…
… podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności.
§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa.
Czas popełnienia przestępstwa - jego ustalenie jest niezbędne…
… granicy zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie.
W przypadku zaś, gdy sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności, która nie została jeszcze wykonana a nowa ustawa przewiduje za dany czyn jedynie karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, to wówczas orzeczoną karę pozbaw. wolności zamienia się na wymienione kary wolnościowe. 9wówczas zastosowanie ma przelicznik 1 m-c pozbaw…
… między czasem wyrokowania a czasem wykonania.
Jeżeli chodzi o zmianę ustawy już po prawomocnym osądzeniu sprawcy, to zasadniczo nie powoduje ona zmiany wyroku w myśl zasady powagi rzeczy osądzonej ( res iudicata ), jednak istnieją wyjątki :
— jeżeli orzeczona kara nie jest przewidziana w tym kodeksie, następuje jej zamiana na odpowiednią karę przewidzianą w KK ( przepisy wprowadzające kodeks karny z 1969 r. ) — art. 4 § 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz