Cz. szczególna prawa cywilnego: umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność hotelarza, umowa sprzedaży, przekaz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 5257
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cz. szczególna prawa cywilnego: umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność hotelarza, umowa sprzedaży, przekaz - strona 1 Cz. szczególna prawa cywilnego: umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność hotelarza, umowa sprzedaży, przekaz - strona 2 Cz. szczególna prawa cywilnego: umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność hotelarza, umowa sprzedaży, przekaz - strona 3

Fragment notatki:

Na początku wyjaśniane są umowy o świadczenie usług w których skład wchodzą: umowa zlecenie ("matka" innych umów w prawie cywilnym) i umowa o dzieło. Następnie przedmiotem opracowania jest odpowiedzialność osób prowadzących hotel i podobny zakład. Szczegółowo omówiona została umowa sprzedaży z akcentem na jej różnice w porównaniu ze sprzedażom konsumencką. Ostatnią omówioną umową jest przekaz- wyjaśniony w sposób klarowny z racji tego, że nastręcza studentom wiele trudności na egzaminie.

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG- brak definicji w kodeksie, umowy o czynności spełniane dla innej osoby, nie włącza się w to umów o wydanie rzeczy ani o używanie rzeczy, pochodne umowy zlecenia- umowa o przechowanie, składu. Umowa zlecenie podstawa dla innych umów.
Umowy nienazwane- umowa o podróż.
1) UMOWA ZLECENIA
Strony: dający zlecenie (zleceniodawca) i przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca).
Umowa obligacyjna.
Art. 734- obowiązki zleceniobiorcy:
-wykonanie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie
Zakres przedmiotowy zlecenia jest bardzo wąski, dotyczy tylko czynności prawnych.
Kto może być zleceniobiorcą- ktoś kto ma zawszeć umowę
Przepisy o umowie zlecenia stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie innych usług- art. 750.
Czynności faktyczne, ale takie które nie mogą być zakwalifikowane pod umowę o dzieło. Nie rezultat tych czynności, ale sama czynność jest przedmiotem zobowiązania strony która usługi świadczy i nie jest uregulowana innymi przepisami.
Chodzi nie o stosowanie bezpośrednio ale odpowiednio z uwzględnieniem różnic- głównie chodzi o to, że nie jest to czynność prawna, ale faktyczna.
Np. usługi edukacyjne, opiekuńcze
Zakres podstawowy: czynności prawne
reszta: przez art. 750- odpowiednie stosowanie
Obowiązek zleceniobiorcy:
-dokonanie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie- pełnomocnictwo było kiedyś związane z umową zlecenie, aktualnie pełnomocnictwo jest uregulowane w części ogólnej i może być udzielone bez stosunku podstawowego, pełnomocnik ma prawo do podejmowania określonych czynności, nie obowiązek
Szczególny stosunek przepisów o zleceniu do pełnomocnictwa- w braku odmiennej regulacji umowa zlecenie zawiera umocowanie do wykonania określonej czynności (nie tylko prawo ale i obowiązek wykonania danej czynności). Zleceniobiorca staje się pełnomocnikiem.
Wyjątki:
-strony odrzuciły to powiązanie
-przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa- zlecenie nie wymaga żadnej formy (u. Czysto konsensualna), przy pełnomocnictwie (art. 99 par. 2) wymagana jest forma pisemna (pod rygorem nieważności, pełnomocnictwo ogólne)- nie zachowanie odpowiedniej formy skutkuje nieważnością. Umowa zlecenie jest, ale niezachowanie formy pisemnej- nie można udzielić skutecznie pełnomocnictwa ogólnego.
Art. 99 par.1 - jeśli wykonanie czynności objętej pełnomocnictwem wymaga specjalnej formy, udzielenie pełnomocnictwa wymaga tej samej formy.
Czy zleceniobiorca bez pełnomocnictwa może wykonać daną czynność prawną? Tak, ale tylko we własnym imieniu i następnie jest na podstawie przepisów o zleceniu przenieść wszystko co uzyskał na zleceniodawce.
Art. 740- obowiązki zleceniobiorcy: Powinien zleceniodawcy wydać wszystko co dla niego uzyskał chociażby w imieniu własnym.


(…)

… było czynnością prawną nieodpłatną, łączyła najczęściej osoby bliskie lub znajome. Z czasem zleceniobiorca w ramach wyrazu wdzięczności wypłacał honorarium. Aktualnie- usługi pełnione przez profesjonalistów- wynagrodzenie.
Współczesne zlecenie jest umową konsensualną, nie wymaga formy, jest zobowiązujące, zobowiązującą wzajemnie, odpłatna lub nieodpłatna (decydują strony, dyspozytywna odpłatność zlecenia, strony…
… zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Cechy:
-umowa konsensualna
-kazualna- oblibvendi vel acqirendi
-odpłatna
-wzajemna- świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony
-zobowiązująca- wynika to z definicji
-często o skutku podwójnym- zobowiązująco rozporządzająca, rzecz…
… gdy zleceniobiorca ustanowił zastępce bez uzasadnienia (brak upoważnienia lub poinformowania)?
Art. 474- zleceniobiorca odpowiada za zastępce jak za własne działanie. Odpowiedzialność zarówno samego zastępcy jak i zleceniobiorcy jest solidarna.
Gdy rzecz uległa utracie lub zniszczeniu- Zleceniobiorca odpowiada za szkodzę na zasadzie casus mixtus- za każde uszkodzenie lub zniszczenie, nawet przypadkowe, ryzyko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz