Cykle w przedsiębiorstwie - Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykle w przedsiębiorstwie - Cykl operacyjny przedsiębiorstwa - strona 1 Cykle w przedsiębiorstwie - Cykl operacyjny przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Golec. Notatka składa się z 2 stron.
Cykle w przedsiębiorstwie Cykl operacyjny przedsiębiorstwa - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produkcji do momentu uzyskania zapłaty za wyrób gotowy wyprodukowany z tych materiałów: Cykl konwersji zapasów - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produkcji do momentu wydania wyrobu gotowego, wyprodukowanego z tych materiałów; Cykle konwersji należności - czas jaki upływa od wydania wyrobu gotowego do uzyskania zapłaty za niego; Cykl konwersji zobowiązań - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produkcji do momentu zapłaty za nie; Cykl konwersji gotówki - czas jaki upływa od momentu zapłaty za materiały do chwili uregulowania należności przez odbiorcę wyrobu gotowego; Cykl konwersji gotówki - pochodna pozostałych cykli.
Zmiana długości cykli są sygnałem , że warto dokładniej przeanalizować sytuację firmy - mogą, ale nie muszą być sygnałem zagrożenia;
Długość cykli jest uwarunkowana specyfiką branży; Przedsiębiorstwa powinny dążyć do skrócenia cyklu operacyjnego, konwersji należności, zapasów i gotówki (szybsza rotacja - nie musimy zamrażać tak dużej ilości środków), a próbować wydłużać cykl konwersji zobowiązań (darmowe finansowanie). Dwa podejścia do zarządzania majątkiem obrotowym Polityka zarządzania majątkiem obrotowym Elastyczna: Dużo majątku;
Bezpieczeństwo;
Zamrożenie kapitału.
Restrykcyjna Mało majątku;
Ryzyko;
Większa efektywność zainwestowanego kapitału.
Zarządzanie zapasami Utrzymywanie zapasów jest związane z kilkoma czynnikami: Materiały: Tempo odnawiania zapasów (im krótszy termin dostawy tym mniej zapasów);
Niepewność, co do źródła zaopatrzenia. Produkty w toku - związane z procesem technologicznym, im dłuższy czas tym więcej zapasów; Wyroby gotowe - czas realizacji zamówienia klienta, zróżnicowanie linii produktów, siły konkurencji. Posiadanie dużej liczby zapasów wiąże się z kosztami: Utrzymywanie zapasów - magazynowanie, pilnowanie, ubezpieczenie, zapewnienie odpowiednich warunków, np. temperatury; Koszt alternatywny - utracone korzyści związane z zamrożeniem kapitału. Posiadanie małej liczby zapasów, też wiąże się z kosztami: Odnowienia zapasów - konieczność pilnej dostawy; Koszt wizerunku - utracona renoma firmy i konsekwencje finansowe niedotrzymania warunków firmy. Cel zarządzania zapasami - (postrzegany od strony finansów) to minimalizacja kosztów

(…)

… kupieckiego wszystkim odbiorcom czy wprowadzić jakieś ograniczenia?
Firma ponosi ryzyko, że odbiorca nie zapłaci;
Firma ponosi koszt utrzymania należności, czyli trzeba dać upust, albo zaangażować dodatkowe środki, dlatego konieczna jest świadoma polityka w zakresie zarządzania należnościami.
Elementy polityki kredytowej:
Analiza ryzyka kredytowego (komu udzielić kredytu kupieckiego);
Warunki płatności (jaki termin odroczenia, czy proponować skonto (rabat));
Polityka windykacyjna (jak zapewnić uzyskanie gotówki).
Czas w jakim odbiorca musi uregulować należność zależy od:
Branży - rotacja wyrobów, trwałość produktów;
Pozycji rynkowej - konkurencja, pozycja odbiorcy;
Czasu współpracy i zaufania - jak długo współpracujemy, ile o sobie wiemy;
Wartość sprzedaży - ważny klient;
Sytuacji finansowej klienta…
… - pobudzanie sprzedaży wymaga zwiększenia zapasów.
Najbardziej znane koncepcje zarządzania zapasami:
Model ekonomiczny - wielkość zamówienia (EOQ);
Model ABC;
Just In Time;
Systemy planowania potrzeb materialnych (MRP).
Całkowity koszt zapasów
Koszt utrzymania zapasów
Koszt zapasów Koszt odnowienia zapasów
EOQ Wielkość zamówienia
Problem do rozwiązania: znalezienie punktu optimum, w którym suma kosztów jest najmniejsza.
Po przekształceniach otrzymamy:
Metoda ABC: dzielimy zapasy na trzy (lub więcej grup)
% udziału w wartości zapasów
A Grupa A - zapasy o dużej wartości i małym B udziale ilościowym.
C Grupa B - zapasy o średniej wartości i średnim udziale ilościowym
Grupa C - zapasy o niskiej wartości
i wysokim udziale ilościowym.
% udział w ilości zapasów
Just In Time - japońska koncepcja dostarczania zapasów…
… przedterminowego zwrotu przez wierzyciela przed terminem.
Aby porównać co opłaca się bardziej
Skorzystać z odroczenia płatności pomimo udzielonego skonta;
Zaciągnąć kredyt obrotowy i zapłacić przed terminem.
Należy porównać koszt oprocentowania kredytu bankowego z kosztem kredytu kupieckiego.
Koszt kredytu kupieckiego obliczaliśmy przy okazji WACC
Zarządzanie gotówką
Zarządzanie gotówką ma na celu zapewnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz