Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej - Równanie reakcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej - Równanie reakcji - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej 22.01.2009
Kolokwium Trzecie
1. (14) W reakcji cynamonianu metylu ((E)-3-fenylopropenianu metylu) z acetylooctanem metylu
(3-okso-butabianem metylu) w obecności katalitycznej ilości metanolanu sodu powstaje związek A.
Podaj wzór produktu A, nazwę reakcji i przedstaw jej mechanizm. Związek A po hydrolizie i
ogrzaniu przekształca się w związek B (wzór sumaryczny - C12H14O3.) Podaj wzór i nazwę związku
B.
2. (14) Na mieszaninę benzoesanu etylu i 2-etylocykloheksanonu podziałano etanolanem sodu w
etanolu. Po zobojętnieniu wydzielono produkt, który występuje w postaci trzech odmian
tautomerycznych. Przedstaw mechanizm reakcji zachodzącej w obecności etanolanu sodu oraz
wzory odmian tautomerycznych produktu.
3. (34) Proszę przedstawić wzorami chemicznymi poniższe równania reakcji podając wzory związków
oznaczonych literami oraz nazwy tych wyróżnionych tłustą czcionką.
a. (2) cyklopentanokarboksylan metylu + LiAlH4 → A + B;
b. (2) 2-metylobutanal + etyloamina → A (+ H2/ Pd) → B;
c. (4) p-toluidyna + NaNO2 (HClaq, 0oC) → A (+ CuCN, NaCN) → B (+ H2/Ni, ∆p) → C;
d. (2) chlorek acetylu + p-toluidyna → A (+LiAlH4) → B;
e. (2) chlorek benzenodiazoniowy + p-metoksyfenol (pH 9,5) → A;
f. (3) A + bezwodnik octowy, ∆T → kwas octowy + bezwodnik butanodiowy (+ butan-1-ol, ∆T)
→ B;
g. (2+6) benzoesan fenylu + 2 mole NaOHaq → A+B; proszę podać mechanizm reakcji;
h. (3) kwas p-nitrobenzoesowy + chlorek tionylu → A (+ B) → keton (p-nitrofenylowo)fenylowy)
i. (3) buta-1,3-dien +(E)-but-2-enian etylu, ∆T → A
j. (3) bromek benzylu + ftalimidek potasu → A (+NaOHaq) → B + C
k. (3) bromek butylu + NaNO2/DMSO → A (główny) + B (uboczny)
4. (32) Zaproponuj metodę syntezy następujących związków z podanych substratów oraz innych
niezbędnych reagentów:
a. (8) kwasu heptanodiowego z malonianu dietylu
b. (8) m-chlorobenzoesowego z p-toluidyny
c. (8) N-propylobutyloaminy (wolnej od domieszek amin o innej rzędowości) z kwasu masłowego
(butanowego).
5. (14) Przedstaw za pomocą wzorów chemicznych pełne równania każdej z przedstawionych reakcji
lub zaznacz, że dana reakcja nie zachodzi:
a. (2) ftalimidek potasu + woda
b. (2) benzamid + diizopropyloamidek litu (LDA)
c. (2) benzoesan sodu + kwas 3,5-dinitrobenzoesowy
d. (2) chlorek aniliniowy + cykloheksyloamina
e. (2) p-toluidyna + chlorek p-nitroaniliniowy
f. (2) dimetyloamina + kwas octowy
g. (2) nitrometan + NaOH (aq)
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz