ciekawe opracowanie - Prawo

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ciekawe opracowanie - Prawo  - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia które zostały poruszone i skomentowane to: ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie ustaw, kształtowanie ustroju, cele ustawy, dokonania ustawy, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne, prawo pierwokupu nieruchomości, prawo pierwokupu i wykup nieruchomości przez agencję, agencja nieruchomości rolnych, prawo wykupu. Bardzo dobre opracowanie, pomocne w zdobyciu kompletnej wiedzy z tematu prawa rolnego.

PRAWO ROLNE
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie innych ustaw ,która weszła w życie z dniem 16 lipca 2003 r. w sposób kompleksowy urzeczywistnia zasadę zawartą w art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. według której podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i 22 Konstytucji w zakresie ochrony własności i prawa dziedziczenia oraz wolności działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą kształtowanie ustroju rolnego ma służyć : / to są zasady ustroju rolnego
poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz
zapewnieniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Art.2 Ustawy zawiera słownik definicji ustawowych wykorzystywanych na użytek realizacji jej postanowień nie definiuje natomiast samego pojęcia „ustroju rolnego”. W doktrynie uznaje się, że Ustrój rolny to układ stosunków własnościowych w rolnictwie, formy organizacji produkcji rolnej i rynku rolnego także form więzi ekonomicznej między rolnictwem, a innymi działami gospodarki narodowej. W w/w ustawie jest jednak mowa o kształtowaniu ustroju rolnego wyłącznie w tym pierwszym znaczeniu, czyli o kształtowaniu własności ziemi w rolnictwie. Obowiązująca ustawa ma zapewnić:
kontrolę obrotu ziemią
a przede wszystkim chronić i wspomagać rozwój gospodarstw rodzinnych poprzez między innymi umożliwienie rolnikom indywidualnym preferencyjny zakup gruntów rolnych Obowiązująca Ustawa ustanowiła nowe zasady obrotu gruntami rolnymi. Swobodny dotychczas obrót ziemią rolniczą ukierunkowany został na rodzinne gospodarstwa rolne. Przewidziana kontrola nad obrotem ziemią ma sprawić, że w siłę będą rosły gospodarstwa rodzinne. Uprawnienia takie w nowym systemie ma Agencja Nieruchomości Rolnych /dawna Agencja Własności Rolnej Skarbu państwa/ Będzie ona mogła ingerować w niektóre transakcje, korzystając z prawa pierwokupu i wykupu.
Ustawę stosuje się jedynie w odniesieniu do nieruchomości rolnych, definiowanych jako nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej /z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolnicze/ Przepisy ustawy nie mają zastosowania do nabywania nieruchomości rolnych w drodze dziedziczenia. Natomiast zbycie udziałów w spadku podlega reżimowi tej ustawy.
Przepisy ustawy wprowadziły również zmiany do innych ustaw jak Ustawy :
kodeks cywilny
scaleniu i wymianie gruntów

(…)


o nabywaniu przez użytkowników wieczystych praw własności nieruchomości o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zmiana tych przepisów była konieczna z uwagi na konieczność zachowania spójności rozwiązań strukturalnych rolnictwa w ogólnym porządku prawnym. W sprawach nieuregulowanych w ustawie obowiązują nadal przepisy kodeksu cywilnego
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego uwzględnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz