Chemia - wykład 4 - R e g u ła f a z

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - wykład 4 - R e g u ła  f a z  - strona 1 Chemia - wykład 4 - R e g u ła  f a z  - strona 2 Chemia - wykład 4 - R e g u ła  f a z  - strona 3

Fragment notatki:

R e g u ła  f a z  lu b  r e g u ła  f a z  G ib b sa  t o  za le ż n o ść  o b o w ią zu ją ca  d la   ka ż d e g o  u kł a d u  w  r ó w n o w a d ze  t e rm o d y n a m iczn e j  łą cz ą ca  l iczb ę   fa z  w  u kł a d zi e ,  liczb ę  skł a d n ikó w  n ie za le ż n y c h  o ra z  liczb ę  st o p n i  sw o b o d y : s  =   α  −   β  +  2 g d zi e : s  - liczb a  st o p n i  sw o b o d y,  czy li  liczb a  zm ie n n y ch  i n te n sy w n y c h ,  kt ó re  m o ż n a  zm ie n ia ć  b e z  ja ko ś ci o w e j  zm ia n y  u kł a d u  ( b e z  zm ia n y   h tt p :/ /p l. w iki p e d ia .o rg /w iki /R e g u % C 5 % 8 2 a _ fa z liczb y  f a z  w  r ó w n o w a d ze )  α  - liczb a  n ie za le ż n y ch  skł a d n ikó w ,  a  w ię c  ta ki ch ,  kt ó re  n ie  d a ją  si ę   o kr e ś lić  za  p o m o c ą  za le ż n o ś ci  ch e m iczn y ch  p o p rze z  st ę ż e n ia   in n y ch  skł a d n ikó w  ( n ie za le ż n y c h ).   β  - liczb a  f a z,  a  w ię c  p o st a ci  m a te ri i  je d n o ro d n e j  ch e m iczn ie  i   fi zy czn ie  ( n p .  ro zt w ó r,  f a za  g a zo w a ,  kr y szt a ły  o  o kr e ś lo n y m   skł a d zi e )  h tt p :/ /w w w .so to n .a c. u k/ ~ p a sr 1 /b u ild .h tm # p a g e 1 zw ią ze k  n ie st e ch io m e tr y czn y U kł a d  ze  zw ią zki e m  ko n g ru e n tn ie  t o p ią cy m  si ę   ro zt w o ry  st a łe B ra k  o g ra n iczo n e j  ro zp u szcza ln o ś ci  w  f a za ch  st a ły ch  p ro w a d z i  d o   p ro st e g o ,  e u te kt y czn e g o  u kł a d u  d w u sk ła d n iko w e g o   C a

(…)

Reguła faz lub reguła faz Gibbsa to zależność obowiązująca dla
każdego układu w równowadze termodynamicznej łącząca liczbę
faz w układzie, liczbę składników niezależnych oraz liczbę stopni
swobody:
s=α−β+2
gdzie:
s - liczba stopni swobody, czyli liczba zmiennych intensywnych,
które można zmieniać bez jakościowej zmiany układu (bez zmiany
liczby faz w równowadze)
α - liczba niezależnych składników, a więc takich, które nie dają się
określić za pomocą zależności chemicznych poprzez stężenia
innych składników (niezależnych).
β - liczba faz, a więc postaci materii jednorodnej chemicznie i
fizycznie (np. roztwór, faza gazowa, kryształy o określonym
składzie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_faz
http://www.soton.ac.uk/~pasr1/build.htm#page1
Układ ze związkiem kongruentnie topiącym się
roztwory stałe
związek niestechiometryczny
Brak ograniczonej rozpuszczalności w fazach stałych prowadzi do
prostego, eutektycznego układu dwuskładnikowego
Całkowita mieszalność w fazie stałej. Plagioklazy - minerały z grupy skaleni,
glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia. Albit - glinokrzemian sodu o wzorze
Na[AlSi3O8]. Anortyt - glinokrzemian wapnia Ca[Al2Si2O8].
Albit + ortoklaz
gazowa. Punkty po kolei od lewej: punkt sublimacji, punkt potrójny, parametry pracy zbiorników z CO2, punkt krytyczny.
Wykres fazowy ditlenku węgla, CO2. Solid phase – faza stała. Liquid phase – faza ciekła, Supercritical phase – faza nadkrytyczna, Gaseous phase – faza

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz