Chemia - W ę g lo w o d o ry - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia -  W ę g lo w o d o ry - wykład 8 - strona 1 Chemia -  W ę g lo w o d o ry - wykład 8 - strona 2 Chemia -  W ę g lo w o d o ry - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

W ę g lo w o d o ry T h e "o rg a n ic " is a h ist o ri ca l n a m e , d a ti n g b a ck to 1 9 th ce n tu ry , w h e n it w a s b e lie v e d th a t o rg a n ic co m p o u n d s co u ld o n ly b e sy n th e si z e d in liv in g o rg a n ism s th ro u g h vi s vi ta li s - th e "l if e -f o rc e ". T h e th e o ry th a t o rg a n ic co m p o u n d s w e re fu n d a m e n ta lly d if fe re n t fr o m th o s e th a t w e re "i n o rg a n ic ", th a t is, n o t sy n th e si z e d th ro u g h a lif e - fo rce , w a s d is p ro v e d w it h th e sy n th e si s o f u re a , a n "o rg a n ic" c o m p o u n d b y d e fi n it io n o f it s kn o w n o cc u rr e n c e o n ly in th e u ri n e o f liv in g o rg a n ism s, fr o m p o ta ssi u m cy a n a te a n d a m m o n iu m su lf a te b y F ri e d ri ch W ö h le r in th e W ö h le r sy n th e si s. T h e  cl a ssi fi ca ti o n s  fo r  h y d ro ca rb o n s  d e fi n e d  b y  I U P A C  n o m e n cl a tu re  o f  o rg a n ic  ch e m ist ry  a re  a s  fo llo w s: 1 .  S a tu ra te d  h y d ro ca rb o n s  (a lka n e s)  a re  t h e  m o st  si m p le  o f  th e  h y d ro ca rb o n   sp e ci e s  a n d  a re  co m p o se d  e n ti re ly  o f  si n g le  b o n d s  a n d  a re  sa tu ra te d  w it h   h y d ro g e n ;  th e y  a re  t h e  b a si s  o f  p e tr o le u m  f u e ls  a n d  a re  e it h e r  fo u n d  a s  lin e a r  o r  b ra n ch e d  sp e ci e s  o f  u n lim it e d  n u m b e r.  T h e  g e n e ra l f o rm u la  f o r  sa tu ra te d   h y d ro ca rb o n s  is  C n H 2 n + 2  ( a ssu m in g  n o n -cy cl ic  st ru ct u re s) . 2 . 

(…)

…-(acetyloxy)benzoic acid
trójnitrotoluen, TNT
2-methyl-1,3,5-trinitrobenzene
„Podstawione”
Grupa hydroksylowa -OH
propan-1-ol, n-propanol,
alkohol nbutano-2,3-diol
propylowy
utlenianie do kwasu karboksylowego
estryfikacja: R-OH + R'-COOH → R'-COOR + H2O
metanol, alkohol
metylowy propan-2-ol, 2-propanol,
izopropanol,
alkohol
izopropylowy
rzędowość alkoholi - metanol, etanol (I-rz), izopropanol (II-rz), tert…
… compounds.
Common name
Myristoleic acid
Palmitoleic acid
Oleic acid
Linoleic acid
α-Linolenic acid
Arachidonic acid
Eicosapentaenoic
acid
Erucic acid
Docosahexaenoic
acid
Chemical structure
Kwasy tłuszczowe są wyższymi kwasami monokarboksylowymi o wzorze
ogólnym R-COOH. Ich łańcuchy węglowodorowe są proste, o liczbie atomów
węgla (w R), większej od 4. Od niższych kwasów karboksylowych różnią się
głównie…

carbons) are miscible with water, whereas
higher carboxylic acids are very much lesssoluble due to the increasing hydrophobic
nature of the alkyl chain. They tend to be
rather soluble in less-polar solvents such as
ethers and alcohols.
Grupa karboksylowa, -COOH, jedna z podstawowych organicznych
grup funkcyjnych. Charakterystyczna dla wszystkich kwasów
karboksylowych. Ma charakter kwasowy, a kwasowość…
… grupa funkcyjna
wywodząca się z kwasu karboksylowego]
Electrophilic aromatic substitution or EAS is an organic reaction in which an atom,
usually hydrogen, appended to an aromatic system is replaced by an electrophile:
Areny - monocyclic and polycyclic aromatic hydrocarbons. Aromaticity is a chemical property in
which a conjugated ring of unsaturated bonds, lone pairs, or empty orbitals exhibit…

CnH2n+2, n>3) wherein the carbon backbone splits off in one or more directions.
węglowodory nasycone
Alkany
Alkanes, also known as paraffins, are chemical compounds that consist only of the
elements carbon (C) and hydrogen (H) (i.e., hydrocarbons), wherein these atoms are linked
together exclusively by single bonds (i.e., they are saturated compounds) without any cyclic
structure (i.e. loops…
… ten sam szkielet węglowy usuwa się końcówkę
"-an" i dodaje końcówkę "-yn" (lub "-in"), przed którą umieszcza się lokant, wskazujący przy którym atomie węgla występuje potrójne
wiązanie np: heksan i heks-2-yn
węglowodory nasycone
z wiązaniem potrójnym
Alkiny
Alkynes are hydrocarbons that have at least one triple bond between two carbon atoms, with
the formula CnH2n-2. The name acetylene is used to refer…
… na katalizatorze tlenkowym (molibdeniany
żelaza lub bizmutu) lub srebrowym. Stosowany do wyrobu żywic syntetycznych, włókien chemicznych,
barwników i jako środek odkażający. Jest stosowany również jako konserwant. Jego numer jako dodatku do
żywności to E 240.
General
formula
Structure
Carboxylic
acid
Grupa karbonylowa
Compound Aldehyde Ketone
Grupy
funkcyjne
Grupa karboksylowa
-COOH
The condensation product of…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz