Chemia ogólna-opracowane zagadninia na kolowium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia ogólna-opracowane zagadninia na kolowium - strona 1 Chemia ogólna-opracowane zagadninia na kolowium - strona 2 Chemia ogólna-opracowane zagadninia na kolowium - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe za!o"enia teorii Daltona:
-Materia z!o"ona jest z niewidzialnych atomów -Wszystkie atomy jednego pierwiastka maj#
identyczn# mas$ i w!a%ciwo%ci -Ka"dy pierwiastek zbudowany jest z niepowtarzalnych
atomów, ró"ni#cych si$ od innych mas-Atomy s# niezniszczalne i nie podlegaj#
przemianom podczas reakcji chemicznych, zmienia si$ tylko ich wzajemne u!o"enie i
powi#zanie -Cz#steczka zwi#zku chemicznego sk!ada si$ ze sko&czonej i niewielkiej liczby
atomów ró"nych pierwiastków
powloki elektronowe tworzone s# przez elektrony kr#"#ce w tej samej odleg!o%ci od jadra,
2
pow!ok mozebyc 7 oznaczamy je literami k-p na powloce mo"e by' 2n atomów (n to nr
powloki) elektrony na ostatniej powloce nazywaj# si$ walencyjnymi i okre%laj#
warto%ciowo%' pierwiastka
orbital wyró"niamy orbitale s(2),p(6),d(10),f (14) zakaz pauliego na jednym orbitalu
elektrony musza mie' przeciwne spiny zasada hunda liczba nei sparowanych elektronów
powinna by' jak najwieksza
uk!ad okresowy pierwiastków jest to zestawienie wszystkich znanych pierwiastkow
chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli uporz#dkowanych wg ich rosn#cej masy
atomowej, grupuj#ce pierwiastki wedlug ich cyklicznie powtarzaj#cych si$ w!a%ciwo%ci
grupy wypisuje w kolumnach dzieli si$ je na gropy g!ówne i poboczne (pierwiastki z tej
samej grupy maja tyle samo elektronów walencyjnych) okresy wypisuje si$ w rz$dach
(pierwiastki z tego samego okresu maja tyle samo powlok
izotop odmiana tego samego pierwiastka rózni#ca si$ liczba neutronów (izotopy wodoru:
Prot 1proton 0 neutronow, deuter 1proton 1neutron, tryt 1 proton 2 neutrony) izotopy
dzielimy na a)sta!e (nie ulegaja samorzutnym przemianom w inne izotopy) b) nietrwale
(promoeniotwórcze)( ulegaj# samorzutnym przemianom w inny izotop najcz$%ciej innego
pierwiastka, wydzielaja czasami promie iowanie gamma i energie kinetyczna produktow )
zwi#zek chemiczny jednorodne polaczenie conajmiej dwóch pierwiastkow
mieszanina polaczenie dwoch lub wiecej peirwiastkow które po zmieszaniu wykazuj#
nadal swoje w!a%ciwo%ci s
usbsatnce chemiczne dzielimy na a)proste: pierwiastki b) zlo"one: mieszaniny
(jednorodne i niejednorodne) i zwi#zki
Uk!ad koloidalny niejednorodna mieszanina sprawiaj#ca wrazenie jednorodnej ze
wzgl$du na rozdrobnienie subst rozpuszczonej
fazy faza ci#gla subst rozpraszaj#ca faza rozproszona subst zawieszona
efekt tyndala wi#zka swiatla przechodzaca przez koloid jest widoczna w postaci smugi
czasteczka by powstala atomy musza si$ zderzy' a zderzenie musi by' efektywne, energia
uk!adu jest miejsza ni" pojedynczych atomow przez co czasteczka jest trwalsza ni" jej
atomy sk!adowe. Wiazania chemiczne tworza atomy walencyjne. Cz#steczka d#rzy do
uzyskania trwa!ej konfiguracji elektronowej (najtrwalsza maja gazy szlachetne 8 elektronow
na pow!oce walencyjnej)
wiazanie jonowe powstaje gdy roznica elektroujemno%ci wynosi ponad 1,7 nastepuje
przesuniecie elektronu do tego atomu który ma wieksz# elektroujemnos'atom który oddaje
elektrony staje si$ kationem a ten ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz