Chemia instrumentalna - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia instrumentalna - wykłady - strona 1 Chemia instrumentalna - wykłady - strona 2 Chemia instrumentalna - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

biol. Krystyna Trzepietowska-Stępień. Plik składa się z 73 stron i porusza między innymi takie zagadnienia jak: techniki instrumentalne, zależność Plancka, spektroskopia UV – VIS, odstępstwa od prawa Lamberta – Beera, miareczkowanie spektrofotometryczne, typy przejść elektronowych, podział przejść, reguły wyboru oraz pasma absorpcyjne. Notatki również zawierają informacje na takie tematy jak: spektrofluorymetria, fotoluminescencja, schemat blokowy spektrofluorymetru, spektroskopia w podczerwieni, bezelektrodowe lampy wyładowcze, płomieniowa emisyjna spektrometria atomowa, metody jonizacji, płomień redukujący, chromatografia, przykłady obliczeń parametrów retencji i sprawności kolumny oraz spektrometria mas.

CHEMIA ANALITYCZNA II
analiza instrumentalna
- analiza chem. prowadzona przy użyciu odpowiedniego aparatu, czyli instrumentu
- podstawą jest pomiar charakterystycznych dla badanej sub. wł. fizycznych lub fizykochem.
- tech. analityczna - fizykochemiczny proces stanowiący podstawę pomiarów analitycznych
- metoda analityczna - zbiór szczegółowych instrukcji do wykonania określonej analizy wskazaną techniką
Techniki instrumentalne:
- spektroskopowe (spektrometryczne)
- chromatograficzne
- elektroanalityczne (elektrochem.)
Techniki spektroskopowe - wykorzystują zjawiska związane z oddziaływaniem pr. elektromagnetycznego o różnej częstości z materią (z atomami)
Pr. Elektromagnetyczne - pewna forma energii(kwanty)
Zależność Plancka
E=h·υ=h·c/λ , gdzie E - energia fotonu - odwrotnie proporcjonalna do długości fali
h - stała Plancka (6,6256·10-34Js)
c≈3·108m/s- w próżni
λ - długość fali
czyli krótkie fale = duża energia
E1 stan wzbudzony
ΔE=E1-E0=h·υ
E0=>E1 - absorpcja
E1=>E0 - emisja promieniowania
E0 stan podstawowy
Energia jest skwantowana - może mieć tylko określone wartości.
Wzbudzenie - absorpcja·energia fotonu musi być dokładnie dopasowana do ΔE
→ techniki absorpcjometryczne
→ techniki emisyjne
→ s. atomowa - układem absorbującym jest atom
→ s. molekularna - układem absorbującym są cząsteczki
Zakres
Efekt Tech. analiz
Fale radiowe
(1000-1m)
Mikrofale
(1-0,001m)
Podczerwień (1000-0,8km)
Promieniowanie widzialne (VIS) (800-400nm)
Nadfiolet (UV)
(400-10nm)
Promieniowanie rentgenowskie
X
Zmiana orientacji
spinu jądra Zmiana orientacji
spinu elektronu Zmiana energii rotacyjnej i oscylacyjnej cząsteczki Przejścia elektronów
walencyjnych
przejścia elektr.
powłok wew.
NMR
EPR
Spektroskopia
Ramana
Spektrofotometria w podczerwieni
Spektrofotometria UV - VIS
absorpcyjna
Sp. Atomowa
Emisyjna at.
Spektroskopia rentgenowska (absorpcyjna i emisyjna) Spektroskopia UV - VIS

(…)

… rozdzielcza kolumny
tr1, tr2 - czasy retencji składników 1 i 2
wb1, wb2 - szerokości pików mierzona przy podstawie
Im większa wartość Rs tym piki są lepiej rozdzielane.
CHROMATOGRAFIA GAZOWA GC
Zastosowanie chromatografii gazowej:
do oznaczania, identyfikacji leków i zw. organicznych
sprawdzanie czystości substancji
analiza w płynach ustrojowych metabolitów (jakie są i jaki jest ich poziom)
do rozdzielania…
… fluorymetrii
detekcja i oznaczanie związków wykazujących naturalną fluorescencję np.:
leków (chinina, prokaina, antybiotyki, barbiturany)
aminokwasy (tryptofan, tyrozyna)
węglowodany i cukry proste)
witamin (ryboflawina, tiamina, kwas foliowy)
hormonów (pochodne estradiolu, adrenaliny, noradrenaliny)
badanie stabilności peptydów (leków peptydowych)
rozróżnianie tłuszczów w zależności od ich pochodzenia…
… chemicznie z nośnikiem
żel (wymieniacz jonowy, sito molekularne)
Faza ruchoma
ciecz (ch. cieczowa)
gaz (chromatografia gazowa)
fluid (ch. fluidowa)
Istota chromatografii
różnice w powinowactwie rozdzielanych związków do fazy stacjonarnej i fazy ruchomej
składniki próbki wykazujące większe powinowactwo do fazy stacjonarnej migrują wolniej niż składniki wykazujące większe powinowactwo do fazy ruchomej…

- metody ciągłe - wyciek z kolumny jest analizowany w sposób ciągły za pomocą detektorów, w których mierzona jest wielkość fizykochem. świadcząca o obecności danej substancji w wycieku
Parametry retencji:
czas retencji tR - całkowity czas przebywania substancji w kolumnie chromatograficznej, mierzony od momentu wprowadzenia próbki do momentu pojawienia się na wyjściu z kolumny maksymalnego stężenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz