Chemia budowlana, materiał z laborek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia budowlana, materiał z laborek - strona 1

Fragment notatki:

doc, ma 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: wiązania wewnątrzcząsteczkowe, jonowe, atomowe, metaliczne, wiązania międzycząsteczkowe, wodorowe, Van der Vaals?a , dysocjacja elektrolityczna, stężenie roztworu, reakcje chemiczne, klasyfikacja związków nieorganicznych, tlenki, kwasy, zasady, sole, gips budowlany, skład surowcowy cementu portlandzkiego. Ponadto, notatka odpowiada na pytania takie jak: jaki jest skład mineralogiczny klinkieru cementu portlandzkiego, jak przebiega reakcja hydrolizy i hydratacji, na czym polega proces karbonizacji, jakie wyróżniamy rodzaje korozji, jakie jest oddziaływanie gazów agresywnych na beton, w jaki sposób możemy zabezpieczyć beton.

Wiązania wewnątrzcząsteczkowe - utrzymują atomy w cząstce. Rozróżniamy: - w. jonowe (tworzą się między cząstecz. o stos. dużej różnicy elektroujemności
NaCl chlorek sodu CaSO4 siarczan wapnia 3CaO Al2O3 glinian trójwapniowy NaOH H2SO4 Dysocjacja na jony w środowisku wodnym
NaCl Na+ + Cl- CaCl2 Ca2++2Cl- występują głównie w zw. nieorganicznych
- w.atomowe (walencyjne) występują gł. w zw. organicznych C2H6 metan tworzy się gdy pierw mają zbliżoną elektroujemność
- w.metaliczne występują tylko w metalach i stopach (mieszankach metali) def. Jądra pływające w chmurze elektronów są w ciągłym ruchu, stąd zdolność do przech.
Wiązania międzycząsteczkowe
- w.wodorowe dysocjacja H2O na H+ + OH- H2O H++OH- 2H2O H3O+ + OH- - w. Van der Vaals'a oddziaływanie dipolów sił indukcyjnych
Masa atomowa pierwiastka - 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, wyrażona w gramach to gramoatom
Gramocząsteczka (MOL) - suma mas atomowych Liczba atomowa (Porządkowa) = liczbie ładunków dodatnich - protonów
Liczba masowa = liczbie neutronów w jądrze
Izotopy pierwiastki mieszane złożone z atomów o jednakowych l. atom. lecz o różnych l. masowych.
Masa cząsteczkowa - suma mas atomowych
Liczba Awogardo NA=6,023⋅1023 - ilość atomów występujących w molu jest zawsze taka sama.
Dysocjacja elektrolityczna samorzutny rozpad na jony w wodzie
sól kuchenna czyli chlorek sodu NaClNa++Cl- rozpad na jony H2OH++OH-
wodorotlenek wapnia Ca(OH)2Ca+2+2OH- elektrowartościowość jonu wapnia wynosi 2
kwas siarkowy H2SO42H++SO42-Jon siarczanowy (2kationy i jeden dwuwartościowy anion)
Stopień dysocjacji a=H/H0, gdzie H -l.cząstecz., które w H2O uległy dysocjacji H0 - wszystkich cz.
Stała dysocjacji k=(CH+⋅COH-)/CH2O gdzie c-poszczególne stężenia
Iloczyn jonowy kw = CH+⋅COH-=10-14 co 10-7 cz. wody ulega dysocjacji
Stężenie roztworu w % - ilość ciała stałego rozpuszcz. w jedn. masy lub obj roztwor (wagowego lub obj.) Roztwór molowy - jeżeli 1 mol rozpuścimy w 1dcm3 wody, to taki roztwór nazywamy 1-molowym
R.normalny-jeżeli w 1 dcm3 rozpuścimy 1 gramorównoważnik rozpuszczal. to mamy roztwór jednonorm.
Reakcje chemiczne są to procesy polegające na przegrupowywaniu atomów wchodzących w skł. cząst. subst. wyjściowych (substatów) i wytwarzaniu substancji o odmiennym składzie i właściw. (produktów). Podział reakcji chem. ze względu na typ reakcji:
- r.syntezy A+BAB gaszenie wapna palonego (w.palone) CaO+H2OCa(OH)2 (wodorotlenek wapnia)
- r.analizy ABA+B wypalanie kamienia wapiennego węglan wapnia CaCO3CaO+CO2 tlenek wapnia
- r.wymiany pojedyńcza - AB+C

(…)

…., gdy konstr. podlega okresowemu nawilżaniu i wysychaniu >6% 3CaO⋅Al2O3 może wystąpić k.s.
sole
Krystalizując > swoją objętość o [%]
sól Candlot'a 3CaO⋅3Al2O3⋅31H2O
Na2SO4⋅10H2O
MgSO4⋅6H2O
Na2CO3⋅10H2O
227
311
145
148
Kor. spowodowana działaniem alkanów - silne alkalia rozpuszczają szkło SiO2+2NaOHNa2SiO3+H2O Krzemian sodu jest świetnie rozpuszczalny w wodzie, może być wymywany. CaOC11O11H22 cukrzan…
… przepuszczania wody
- impregn. krzemianowa (reaktywna) Na2SiO3 - szkło wodne sodowe K­2SiO3 - szkło wodne potasowe powlekamy powłokę, po przereagowaniu powstają krzemiany wapnia, powierzchnia utwardzona.
- fluatowanie (reaktywna) ZuSiF6 - fluorowanie cynku, niekiedy stos Al2(SiF6)3 fluokrzemian glinu (-) silna trucizna; (+) dobrze utwardzają powierzch. betonu, powstają odpowiednie fluorki CaF2
- silikonowanie (niereaktywna) - silikony żywice, które mają łańcuch -Si-O-Si- charakteryzują się dużą hydrofobnościątzn, są silnie nieprzyjazne wodzie. np. SARSIL H14R - żywica metylosilikonowa rozcieńczona w rozpuszczalniku, stos. do impregnacji wszystkich mat. bud. (beton, cegła, dachówka). AHYDROSIL posiada dodatk subst grzybobójcze, nie na ceramikę; BARSIL - na wszytsko co 3÷5 lat Impregnacja środkami HYDROFOBNYMI…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz