Chemia analityczna - wykład - Mechanizm powstawania różnicy potencjałów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - wykład - Mechanizm powstawania różnicy potencjałów - strona 1 Chemia analityczna - wykład - Mechanizm powstawania różnicy potencjałów - strona 2 Chemia analityczna - wykład - Mechanizm powstawania różnicy potencjałów - strona 3

Fragment notatki:

Elektroda szklana ES: powszechnie stosowana do oznacza-nia pH; składa się z rurki szklanej zakończonej cienkościenną bańką ze szkła, składającej się z membrany szklanej znajdującej się między dwiema warstwami szkła uwodnio-nego; wewnątrz rurki znajduje się elektroda odniesienia -chlorosrebro-wa w roztworze 0.1M HCl (jest od-wracalna wobec Cl-, mamy też stałą aktywność jonów wewnątrz bańki). Mechanizm powstawania różnicy potencjałów: na granicy faz: mem-brana szklana -r-r zaw. H+ zachodzi reakcja wymiany jonowej: Na+(szkło) +H+(r-r)↔Na+(r-r) + H+(szkło). Reakcja ta zachodzi po obu stronach membrany, co implikuje powstawa-nie 2 potencjałów granicznych; akt. H+ w r-rze wew. jest stała, więc po-tencjał ES zależy od akt. H+ w r-rze badanym. Mierząc SEM ogniwa złożonego z ES (wskaźnikowej) i el. Porównawczej można wyznaczyć akt. H+.
Rodzaje Elektr: ze wzglę-du na mechanizm dzielimy je na:
1 rodzaju: odwrac. względem kat., są zbudowane z metalu zanurzonego w r-rze zaw. jego kat. 2 rodzaju: odwrac. względem anionu: metal pokryty tr.rozp.solą zanurzony w r-rze bd.rozp.soli zaw. wspólny anion np.: Ag/AgCl/KCl. 3 rodzaju: od-wrac. względem wsp. kationu: metal pokryty warstwą tr.rozp.soli tego metalu oraz warstwę nieco lepiej rozp. soli zawierającej ten sam anion. redox: elektrody z obojętny-ch metali zanurzone w r-rze zaw. subst. w formie utl. i zredukowanej np. chinhydrynowe.
Pol.arografia: jest to metoda elektrochemiczna polegają-ca na badaniu zależności prądu elek-trycznego od pot. Kroplowej El. Rtęciowej (el. pracującej). Techniki:
-pol. klasyczna-stałopr.ądowa(DCP)
-pol. zmiennopr.-sinusoidalna(ACP)
-pol. zmiennopr.-prostokątna
-pol. pulsowa normalna (NNP)
-pol. sekwencyjna. Wykresem zale-żności I(U) jest krzywa pol. E½ (pot. półfali) jest charakterystyczny dla jonu, I rozkładowy zależy od stężenia. Elektrolit podst. zawiera 100x nadmiar bdb. przewodzących jonowo subst. (dzięki temu depolar-yzator zbliża się do elektrody ~tylko dzięki dyfuzji), subst. obniżające napięcie powierz. (żelatyna), ew. subst. kompleksujące pozwalające na rozdzielenie (lub maskowanie) blisko położonych sygnałów. KB: Konduktometria bezpośrednia: metoda polega na bezpośrednim pomiarze przew.odn-ości r-ru. Opiera się na ≈liniowej zależności przew. od stężenia. Sto-suje się do tech. kontroli wody dest, ścieków, zaw. O2 w wodzie, H2O w ciałach st.
Abs.orpcyjna Spektrometria Ato-mowa: jest metodą analityczną opar-tą na zjawisku abs. prom. elektrom-agnet. przez wolne atomy. Liczba wa w plazmie jest ~stęż r-ru bada-nego. W plazmie subst. ulegają roz-padowi do wa. W wyniku abs. prom. elektromagnet. przez wa. na-stępuje przejście ich el. wal.. z poz. podst. na poz. wzbudzony. Powrót na poz. podst. powoduje emisję kwantu prom. Im większa energia padającej fali, tym więcej obserwuje się różnych linii spektralnych. Naj-niższy poz, na który może przejść elktr. to poz. rezonansowy. Linie at. mają kształt krz. Gaussa


(…)

… osadzonych na podłożu z płytek szklanych lub folii aluminiowych albo polimerowych. Rozróżniamy chromatografię bibułową i cienkowarstwową. Płytki stanowią warstwę sorbentu o grubości 0,1-0,25mm. W chromatografii planarnej dobór elementu odbywa się na tych samych zasadach w chromatografii kolumnowej. Proces prowadzi się w kolumnach. Próbki rozdzielane nanosi się na płytkę w ilości 10-4-2*10-2cm3. Na jednej…
…. Często stosuje się metodę zstępującą. Chromatografy wywołuje się często odczynnikami, które z wydzielanym składnikiem tworzą barwne związki.
Rodzaje elektrod stosowane w potencjometrii
Ze względu na mechanizm elektrody dzielą się na 4 grupy: a) pierwszego rodzaju - odwracalne względem kationu. Są zbudowane z metalu (gazu) zanurzonego do roztworu własnych jonów. Mo<>M+ne, np. elektroda wodorowa 1/2H2<>H…
… chromatografii planarnej
Wykonuje się ją na bibule lub na cienkich warstwach sorbentów osadzonych na podłożu z płytek szklanych lub folii aluminiowych. Rozróżniamy chromatografie bibułową i cienkowarstową. Płytki mają warstwę sorbentu o grubości 0,1-0,25 mm. W chomatografie planarnym dobór elementu odbywa się na tych samych zasadach jak w chromatografii kolumnowej. Proces prowadzi się w kolumnach. Próbki…
… poz, na który może przejść elktr. to poz. rezonansowy. Linie at. mają kształt krz. Gaussa
POWST. WIDMA ELEKTR-OSCYL.
En. cząsteczki składa się ze skwantowanych energii: Eel+Eosc+Erot. W wyniku absorpcji prom. elektromagnet. przez cząsteczki następuje wzbudzenie odpowiednich poziomów energii a efektem mierzonym jest widmo.
>pod wpływem prom z zakresu mikrofal i dalekiej IR nast. wzbudzenie rotacyjnych…
… świetlny lub propan-butan). W celu przedłużnia drogi absorbcji - palniki płaskie o długiej i wąskiej szczelinie wylotowej.
Procesy fizykochemicze i rakcje chemiczne zachodzące po wprowadzeniu roztworu do płomienia:
1. Odparowanie rozpuszczalnika (M+A-)mgła (MA) ciało stałe
2. stopnienie soli i przeprowadzenie jej w stan pary:(MA)ciało stałe (MA)ciecz+(MA)para
3.reakcja dysocjacji termicznej:
(MA)para M…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz