Charakterystyka wybranych funkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka wybranych funkcji - strona 1 Charakterystyka wybranych funkcji - strona 2

Fragment notatki:

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FUNKCJI I ICH PRZYDATNO ŚĆ W ANALIZIE RYNKU Funkcja liniowa znajduje dość częste zastosowanie w analizach rynku (prosta)
y = a +bx gdzie: y - zmienna zależna(np. popyt), x - zmienna niezależna (np. dochód), a i b - parametry funkc ji. Funkcja potęgowa funkcja ma stały współczynnik elastyczności e równy parametrowi b y = ax b y=23,5X (-1,5) znajduje zastosowanie w badaniach kiedy zmienną objaśnianą są wydatki konsumentów na określone produkty a zmienną objaśniającą dochód. Funkcja h iperboliczna Tornquista Artykuły pierwszej potrzeby y = ax/(x+b), Poziom nasycenia wyznaczony wielkością parametru a. Artykuły wy ż szego rz ę du y = a (x -c)/(x+b), c - popyt na dobra wyŜszego rzędu występuje dopiero wtedy gdy dochód osiągnie poziom c a- przy dochodach rosnących do nieskończoności popyt po początkowo szybkim wzroście, rośnie coraz wolniej zbliżając się do poziomu nasycenia Artykuły luksusowe y = a x(x -c)/(x+b), c - popyt na luksusowe występuje dopiero wtedy gdy dochód osiągnie poziom c a- przy dochodach rosnących do nieskończoności wydatki na artykuły luksusowe wzrastają nieograniczenie w tempie równym parametrowi a Artykuły ni ż szego rz ę du y = a (x -c)/(x-b), a - najniższy poziom wydatków na artykuły niższego rzędu c - poziom dochodów przy którym wydatki na dobra niższego rzędu zaczynają spadać ELASTYCZNO ŚĆ POPYTU - elastyczność punktowa - elastyczność łukowa RODZAJE ELASTYCZNO Ś CI POPYTU Elastyczność cenowa zwykła Elastyczność cenowa krzyżowa (mieszana) Elastyczność dochodowa ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU (ZWYKŁA) WSKAŹNIK CENOWEJ ELASTYCZNOŚCI POPYTU - stosunek relatywnej (względnej )zmiany popytu do relatywnej zmiany ceny Wskaźnik ten mówi o zmianach popytu wyrażonych w procentach przy jednoprocentowych zmianach ceny POZIOMY CENOWEJ ELASTYCZNO Ś CI POPYTU Ep 0 POPYT ODWROTNIE ELASTYCZNY ZNACZENIE ZNAJOMOŚCI WSKAŹNIKA CENOWEJ ELASTYCZNOŚCI POPYTU Pozwala okre ś li ć zmiany wielko ś ci sprzeda ż y spowodowane zmianami cen

(…)

… wielkości sprzedaży spowodowane zmianami cen
(delta)d = Ep(d/p)(delta)p
Pozwala określić wpływ zmiany ceny na wartość obrotów rynkowych
Obrót = Sprzedaż x Cena
ELASTYCZNOŚĆ KRZYŻOWA (MIESZANA) POPYTU
- uogólniona miara elastyczności cenowej pozwalająca badać wpływ cen jednych artykułów na popyt na inne artykuły
- mierzy stopień pokrewieństwa między dobrami, wyrażający się w zastępowalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz