Charakterystyka przedsiębiorstwa - Aktywa - Amortyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka przedsiębiorstwa - Aktywa - Amortyzacja - strona 1 Charakterystyka przedsiębiorstwa - Aktywa - Amortyzacja - strona 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa - Aktywa - Amortyzacja - strona 3

Fragment notatki:

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Pojęcie przedsiębiorstwa i jego cechy
Przedsiębiorstwo jest głównym ogniwem procesu gospodarczego.
PRZEDSIĘBIORSTWO - organizacja pod jednym zarządem, wyodrębniona ekonomicznie i prawnie, której celem jest działalność gospodarcza przynosząca
zyski ze sprzedaży swoich produktów - dóbr i usług. -względnie autonomiczna organizacja dążąca do osiągania korzyści ekonomicznych, składająca się z co najmniej:
Jednej jednostki regulującej działalność gospodarczą (co produkować, po ile sprzedawać, itp);
Jednostki realizującej materialne procesy gospodarcze (produkcję, sprzedaż, transport, itd.).
Podstawowe cechy:
Wyznacza cel, zadania i środki ich realizacji;
Pokrywa wydatki ze swoich dochodów;
Samodzielnie wchodzi w porozumienia;
wyodr. ekon - właściciel samodzielnie włada majątkiem przedsiębiorstwa i rozwija jego działalność w oparciu o uzyskiwane dochody z tej działalności;
wyodr. prawne - ma osobowość prawną, czyli zdolność do zawierania umów, zaciągania kredytów, występowania jako podmiot w handlu, itp;
Jest towarem - może być przedmiotem obrotu i ma cenę zależną od różnych czynników i popytu na ten rodzaj działalności;
Posiada dwa poziomy funkcjonalne:
Sferę realną - całokształt nakładów materiałowych i ludzkich uczestniczących w procesie produkcyjnym- (ludzie, maszyny, surowce, energia, pieniądze). Efektem ich zastosowania jest produkt; dobro materialne lub usługa.
2.Sferę regulacji - system gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji - (planowania, organizowania, motywacji, kontroli) W tej sferze podejmuje się decyzje w sprawach produkcji (co wytwarzać, przy zastosowaniu jakich czynników, jak i po ile sprzedawać, itd.). Przedsiębiorstwo działa w szerszym otoczeniu ekonomicznym i społecznym - jest ich częścią. Otoczenie zewnętrzne tworzą:
Otoczenie realne:
Zasoby pracy;
Zasoby i stan środowiska naturalnego;
Stan wiedzy i technologii;
Otoczenie regulacyjne:
Rynek pracy;
Rynek dóbr i usług potrzebnych przedsiębiorstwu;
Rynek produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo;


(…)

… na to, jak go realizować. Kultura organizacji powstaje w wyniku wzajemnych oddziaływań założeń i poglądów jej założycieli oraz tego, czego jej pierwsi członkowie uczą się z własnych doświadczeń.
H.Ford w Ford Motor Company, T.Watson w IBM, J.E.Hoover w FBI, C.J.Yung w Hyundai, W. Disney w Walt Disney Company, S.Walton w Wal-Mart i D.Packard w Hewlett-Packard to tylko wybrane, oczywiste przykłady osób, które wywarły…
… z produkcji;
Kosztów tejże produkcji;
Te kwestie stanowią istotę teorii podaży.
Podejmując decyzje produkcyjne przedsiębiorstwo analizuje dwie grupy problemów:
własne (wewnętrzne) uwarunkowania produkcji i możliwości optymalizacji produkcji w tych uwarunkowaniach. Takie działania umożliwia analiza:
Funkcji produkcji (podaży);
Kosztów produkcji;
Technologii wytwarzania;
Warunki panujące na rynku (jego strukturę).W oparciu o wyniki tych analiz - porównując własne możliwości z warunkami na rynku - przedsiębiorstwo decyduje o przedmiocie, skali, strukturze i technologiach wytwarzania
1.3. Funkcje przedsiębiorstwa
Przychody przedsiębiorstwa zależą od wielkości produkcji i podaży. Produkcja zależy od nakładów czynników produkcji, co wyraża funkcja produkcji. Zależności pomiędzy wielkością produkcji a nakładami czynników produkcji wyraża funkcja produkcji. Funkcja produkcji - określa maksymalne rozmiary produkcji przy danym poziomie nakładów.
Dla potrzeb uproszczonej analizy tych zależności posłużymy się najprostszym modelem w którym:
Nakłady sprowadzone są do 2 elementów:
Pracy - wyrażonej liczbą pracowników „L”;
Kapitału rzeczowego „C” (np. ilość maszyn);
Krótki okres produkcji, w którym nakłady czynnika rzeczowego są stałe;
Dla takich warunków funkcję produkcji wyraża wzór:
Q = f (L,C)
Ponieważ czynnik rzeczowy nie zmienia się, zbadamy jak wpływa zmiana wielkości zatrudnienia „L” na wielkość produkcji „Q”, przy stałym nakładzie kapitału „C”.
Sporządzając wykres funkcji produkcji otrzymamy krzywą produktu całkowitego albo krócej krzywą produkcji. Względne zależności pomiędzy tymi wielkościami…
… jest je uchwycić. Ludzie nie zawsze postępują zgodnie z tym co głoszą.).
Najgłębszym a jednocześnie najtrwalszym i najtrudniejszym do rozszyfrowania poziomem kultury organizacyjnej są podstawowe założenia kulturowe. Są one fundamentem, na którym spoczywa „gmach” kultury. Gdyby kultura organizacyjna była górą lodową, to artefakty byłyby czubkiem wystającym ponad powierzchnię wody, a założenia podstawą ukrytą…
… z dostosowaniem zewnętrznym,
Dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem wewnętrznym organizacji.
W zakresie dostosowania zewnętrznego kultura spełnia następujące funkcje:
Umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji oraz identyfikację podstawowego celu organizacji przez jej uczestników,
Umożliwia integrację uczestników, „oferuje” bowiem consensus dotyczący celów, jakie wyprowadzić można z misji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz