Charakterystyka podstaw nawiązania pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka podstaw nawiązania pracy - strona 1 Charakterystyka podstaw nawiązania pracy - strona 2 Charakterystyka podstaw nawiązania pracy - strona 3

Fragment notatki:

41.Charakterystyka podstaw nawiązania pracy Uwagi ogólne.
Do nawiązania stosunku pracy w administracji publicznej w dużej mierze stosuje się przepisy KP i KC, niektóre kwestie w pragmatykach urzędniczych uregulowano jednak odrębnie (jest to regulacja wyprzedzająca w stosunku do KP)
Regulacja z KP i KC:
Zakres informacji, których żądać może pracodawca od pracownika,
Forma nawiązania stosunku pracy,
Sposób składania oświadczeń woli,
Warunki pracy i płacy.
Regulacje z pragmatyk urzędniczych:
Normy dotyczące przesłanek zatrudnienia i skutków ich niezachowania,
Tryb zatrudnienia. Zgodnie z art. 21 1 KP pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych osobowych obejmujących:
Imię (imiona) i nazwisko,
Imiona rodziców,
Datę urodzenia,
Miejsce zamieszkania (do korespondencji),
Wykształcenie,
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (NIE opinie i referencje, a dokumentacja dotychczasowego zatrudnienia w innych zakładach pracy) Pracodawca ma prawo żądać również:
Imiona i nazwiska dzieci (jeśli to konieczne ze względu na szczególne uprawnienia pracownika),
Numer PESEL,
Innych danych osobowych pracownika (jeżeli wynika to z przepisów rangi ustawowej):
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo z winy umyślnej,
Pracodawca nie może żądać innych danych osobowych!
Inne niż wymienione dane mogą być przedstawione pracodawcy wyłącznie z inicjatywy kandydata.
Udostępnienie pracodawcy danych następuje w formie oświadczenia .
Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania wymaganych danych.
Forma nawiązania stosunku pracy.
Ustawodawca wymaga, by umowa o pracę czy każda inna podstawa nawiązania stosunku pracy była zawarta na piśmie .
W tej samej formie winny być dokonywane zmiany warunków umowy, wyboru, powołania i mianowania.
Naruszenie warunku pisemności nie wpływa na skuteczność nawiązania stosunku pracy. Z punktu widzenia skuteczności ( nie prawidłowości )stosunek pracy może być nawiązany również w formie ustnej, czy nawet dorozumianej.
Treść podstawy nawiązania stosunku pracy.
Do stosunków pracy w administracji publicznej zastosowanie znajdują przepisy KP dotyczące warunków pracy i płacy. Kształtowanie treści podstawy nawiązania stosunku pracy odbywa się z uwzględnieniem zasad:
Uprzywilejowania pracownika zakaz pracy i płacy poniżej minimalnych norm ochronnych (np. minimalne wynagrodzenie) oraz maksymalnych norm ochronnych (np. nieprzekraczalny czas pracy)


(…)

…, że tak stanowi status woj., podobnie starosta, członkowie zarządu powiatu, wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Wybór charakteryzuje się dużą stabilnością stosunku pracy (stabilizacja względna - na czas pełnienia mandatu). Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się wraz z wygaśnięciem mandatu. Pracownik, który w związku z wyborem pozostawał na urlopie bezpłatnym, ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy…
… umowy mają dużą swobodę kształtowania treści stosunku, ograniczeni są jedynie celem dla którego został zawiązany stosunek pracy oraz bezwzględnym charakterem niektórych przepisów prawa.
Składniki wynikające z prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP zwłaszcza z postanowień układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagrodzenia.
Przenikanie do umowy indywidualnej korzystniejszych rozwiązań z przepisów KP, układów zbiorowych pracy lub regulaminu wynagrodzenia,
Mamy tu do czynienia ze ścisłym powiązaniem indywidualnego stosunku pracy z instytucjami zbiorowego prawa pracy.
Składniki wynikające z zasad współżycia społecznego albo mające swe źródło w ustalonych zwyczajach:
Przyjęte w zakładach pracy zwyczaje takie jak np. zabezpieczenie odzieży pracownika przez zakład pracy w czasie wykonywania pracy.
Zawarcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz