Charakterystyka nie prokuratorskich organów ścigania karnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka nie prokuratorskich organów ścigania karnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka nie prokuratorskich organów ścigania karnego.
Nieprokuratorskimi organami ścigania karnego są: Policja i Urząd Ochrony Państwa, a także Straż Graniczna. W ramach resortu Obrony Narodowej powołano Żandarmerię Wojskową oraz Wojskowe Służby Informacyjne. Policja jest mundurową i uzbrojoną formacją, służącą społeczeństwu, przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Urząd Ochrony Państwa łączy w sobie kompetencje właściwe dla cywilnego wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznej.
Straż Graniczna według dyspozycji ustawy zajmuje się: ochroną granicy państwowej, organizowaniem i dokonywaniem kontroli ruchu granicznego, wydawaniem zezwoleń na przekraczanie granicy, w tym wiz, rozpoznawanie , zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, zapewnienie porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego. W sprawach ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego jest Komendant Główny Straży Granicznej, podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Żandarmeria Wojskowa jest właściwa wobec: żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, żołnierzy niebędących w czynnej służbie wojskowej w czasie noszenia przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych, pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych, osób przebywających na terenach lub w obiektach jednostek wojskowych, osób niebędących żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami, o których mowa w pkt 1-5, w popełnieniu czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary albo też jeżeli dokonują czynów zagrażających dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko życiu lub zdrowiu żołnierza albo mieniu wojskowemu, żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie stanowi inaczej. Żandarmerię Wojskową tworzą: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej, specjalistyczne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Żandarmerii Wojskowej są: oddziały Żandarmerii Wojskowej, wydziały Żandarmerii Wojskowej, placówki Żandarmerii Wojskowej. Żandarmeria Wojskowa składa się z następujących pionów funkcjonalnych: dochodzeniowo-śledczego, prewencyjnego, administracyjno-logistyczno-technicznego. Żołnierze ŻW mają prawo do legitymowania, przeszukiwania i zatrzymywania.
Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są: zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych, ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra, wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz