Charakterystyka modeli rachunku kosztów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka modeli rachunku kosztów - strona 1 Charakterystyka modeli rachunku kosztów - strona 2 Charakterystyka modeli rachunku kosztów - strona 3

Fragment notatki:


Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Rachunek kosztów dla inżynierów. Ćwiczenia. Temat : Charakterystyka modeli rachunku kosztów. Rachunek kosztów j est to proces ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu oraz sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług. Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej. Tak więc jako przedmiot rachunku kosztów są tra ktowane koszty ponoszone przy wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów, koszty ponoszone w związku ze świadczeniem usług oraz koszty ponoszone przy wykonywaniu określonych funkcji. Podmiotem rachunku kosztów jest jednostka gospodarcza prowadząca daną działalność g ospodarczą polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług. Podstawowym celem rachunku kosztów prowadzonego systematycznie w przedsiębiorstwie jest dostarczanie decydentom wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych o kosztach działaln ości. Informacje te uzyskuje się w wyniku procesu przetwarzania obejmującego zespół działań i procedur właściwych systemowi rachunkowości oraz dla systemu rachunku kosztów. Informacje generowane przez rachunek kosztów potrzebne są do : -kontroli działalności -podejmowania decyzji ekonomicznych, -oceny efektywności gospodarowania -ustalenia cen sprzeda ży produktów -wyceny zapasów produktów -ustalenia kosztów wytworzenia wyrobów i świadczenia usług -obliczenia uzyskiwanych wyników Podstawowe funkcje, jakie rachunek kosztów pełni w przedsiębiorstwie, to: funkcja dowodowa -gromadzenie i weryfikacja dokumentów -zapewnienie wiarygodności, bezbłędności i kompletności dowodów kosztowych funkcja ewidencyjna -ujęcie ewidencyjne w różnych przekrojach danych o kosztach i wynikach -tworzenie bazy danych funkcja informacyjno-statystyczna -pozyskiwanie, przekazywanie,wykorzystanie informacji -statystyka funkcja planistyczna -ustalenie elementów w trybie ex ante -zastosowanie mierników kosztowych w planowaniu funkcja kontrolna -kontrola w trybie ex ante, in tempora, ex post funkcja cenowa -ustalenie kosztów produktów i cen -kalkulacja cen ofertowych, kontraktów itp.

(…)

… podziału kosztów pośrednich na poszczególne wyroby. Koszty pośrednie ponoszone przez jednostkę są niezależne od wielkości produkcji poszczególnych wyrobów.
Zniekształcanie wpływu działów na wynik ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa.
Rachunek kosztów zmiennych
Rachunek ten opiera się na podziale kosztów na stałe oraz zmienne, a także na liniowej zależności przychodów, kosztów zmiennych, marży brutto…
… oceny rentowności wyrobu lub usługi
-wynik operacyjny przedsiębiorstwa w okresie rozliczeniowym wyznaczany jest jako różnica między globalną marżą brutto a kosztami stałymi danego okresu
-funkcję kosztów całkowitych (K) w systemie rachunku kosztów zmiennych można opisać równaniami:
dla produkcji jedno asortymentowej:
dla produkcji wieloasortymentowej :
Zależność między kosztami, przychodami i wynikami…
… kosztów między produkty
stopień standaryzacji kosztów i sposób ich prezentacji.
Stosują jako kryterium klasyfikacji systemów rachunku kosztów rodzaj i zakres rozliczania kosztów na produkty wyróżnia się:
rachunek kosztów pełnych
rachunek kosztów zmiennych
W zależności od stopnia standaryzacji kosztów i sposobu ich prezentacji, wyróżnia się dwa następujące typy rachunku kosztów:
zbiorczy rachunek kosztów…
…, jako:
a) rachunek zbiorczy,
b) rachunek rozdzielczy
Istnieje również możliwość występowania dwóch odmian rachunku kosztów zmiennych:
a) rachunku zbiorczego,
b) rachunku rozdzielczego.
PODSTAWOWE SYSTEMY I ODMIANY RACHUNKU KOSZTÓW
Systemy rachunku kosztów
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów zmiennych
Zbiorczy rachunek kosztów
Zbiorczy rachunek kosztów pełnych
Zbiorczy rachunek kosztów zmiennych
Rozdzielczy…
…- Krynke, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
3.http://www.zcie.uz.zgora.pl/ZCIE_RZ_Wyklad_2008-9_3-4_PL.pdf
4.https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHAQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nauczyciele.mom.pl%2Fpublikacje%2Fpobierz386.html&ei=pPROUYLmAonEPb78gKAB&usg=AFQjCNG7EgDfKvTswHxzsqf7kGm7uGlavw&sig2=FAvUh80wuhC4heGhsQy8bQ&bvm=bv.44158598,d.ZWU Nowoczesne…
… w pożądanych przekrojach informacyjnych. Do systemów tych należy zaliczyć:
-rachunek kosztów działań
-rachunek kosztów docelowych
-rachunek kosztów cyklu życia produktu
-rachunek kosztów ciągłych udoskonaleń
-rachunek kosztów jakości
Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing - ABC) opracowany został przez dwóch amerykańskich przedstawicieli rachunkowości, tj. Robina Coopera…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz