Charakterystyka hydrograficzna obszaru

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka hydrograficzna obszaru - strona 1 Charakterystyka hydrograficzna obszaru - strona 2 Charakterystyka hydrograficzna obszaru - strona 3

Fragment notatki:


Magdalena Stec                         5.12.2012    Charakterystyka hydrograficzna obszaru testowego z uwzględnieniem materiału   ćwiczeniowego i innych źródeł wiedzy.        Badany  obszar  obejmuje  fragment  Kotliny  Jeleniogórskiej  i  wschodnią  część  masywu  Karkonoszy. W jego obrębie znajduje się lewostronny dopływ Bobru – rzeka Łomnica (wyznaczono  dla niej wododział III rzędu, który częściowo oparty jest na dziale europejskim). Dopływami Łomnicy  są  Łomniczka,  Jedlica,  Bystrzyk  (prawobrzeżne)  oraz  Miłkówka  (lewobrzeżny),  dla  których  wyznaczono  działy  wodne  IV  rzędu.  W  wododziałach  Miłkówki  i  Jedlicy  część  odcinków  jest  niepewna,  ponadto  w  dziale  Jedlicy  znajduje  się  brama  wodna.  Działy  wodne  Jedlicy  i  Łomniczki  częściowo oparte są na działach wodnych wyższego rzędu. Cieki niższego rzędu to Płomnica i Skałka  –  prawostronne  dopływy  Łomniczki  (wododziały  V  rzędu  częściowo  oparte  na  działach  wyższych  rzędów). W dorzeczu Jedlicy wododziały V rzędu wyznaczone zostały dla Kalnicy i Bystrej (dopływy  prawobrzeżne),  cieku  Piszczak  i  Malina  (dopływy  lewobrzeżne).  W  dziale  Maliny  są  odcinki  niepewne  a  także  bramy  wodne.  Na  badanym  obszarze  znajduje  się  także  Świdnik  –  lewostronny  dopływ Bobru (dział wodny III rzędu). Działy wodne wyznaczone zostały również dla Gruszkówki i  Łupi, są to wododziały IV rzędu.    Ryc. 1. Sieć hydrograficzna obszaru testowego.      W  obszarze  testowym  układ  sieci  rzecznej  jest  dendrytyczny,  a  w  zachodniej  części  równoległy. Gęstość sieci rzecznej wynosi 0,8 km/km 2. Parametr ten zależy od hipsometrii, ekspozycji  stoków,  przepuszczalności  podłoża,  wysokości  opadów,  a  także  szaty  roślinnej.  Najniższa  gęstość  zaznacza się w obrębie działów wodnych (Komar 1985, za: Dubicki, 2005). Na wybranym obszarze  znajdują się jeden wodowskaz czynny oraz dwa nieczynne. Pomiary są wciąż prowadzone na Jedlicy  Wodowskaz ! czynny ! ( nieczynny # Wypływy wód podziemnych i  źródła Ryc. 2 Stream Power Index dla obszaru testowego   w  Kowarach  (pow.  zlewni  (A):  13,3  km 2;  wskaźnik  gęstości  (D):  0,865).  Jeden  z  nieczynnych  wodowskazów  znajduje  się  również  na  Jedlicy,  w  jej  górnym  biegu,  w  Kowarach-Pogórzu  (A:  2,38  km 2 ; D: 0,92). Trzeci wodowskaz znajduje na Łomniczce w Karpaczu ( A: 12,1 km2; D: 1,48). Rzeki 

(…)


i
inne
na
badanym
obszarze
charakteryzują się dużą zmiennością stanów wody
i przepływów. W odpływie rocznym zaznacza się maksimum wiosenne i letnie oraz minimum
jesienno-zimowe. Rzeki górskie zasilane są ze zbiorników wód podziemnych, dlatego w okresie
niżówek odchylenie minimów absolutnych od SNW jest niewielkie. Na Łomnicy absolutne niżówki
nie schodzą poniżej 7-29 cm SNW. Niskie odpływy zdarzają się w latach suchych jak np. w 1982 i
1983 (Dubicki, 1984; za: Dubicki, 2005) Także wzrost przepływu i stanów wody jest krótkotrwały, co
wiąże się z dużym spadkiem potoków. Rzeki powracają do stanu wyjściowego po wezbraniu po
okresie 2-14 dni. Przepływ maksymalny na Łomnicy (w przekroju Łomnica; poza mapą) wystąpił
podczas powodzi w 1997 roku. Na Jedlicy w Kowarach absolutne maksimum zaobserwowano 3 lipca
1958…
… przez człowieka - zróżnicowana.
W skutek antropogenicznych przekształceń powstały stawy, kąpieliska, zbiorniki retencyjne
(także suche) znajdujące się głównie w N części mapy. Naturalne zbiorniki wodne na badanym terenie
nie występują.
Podsumowując, za pomocą narzędzi GIS można przeprowadzić analizę hydrograficzną terenu,
jednak podkład informacyjny do opracowań wciąż w dużej mierze stanowią mapy papierowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz