Charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze(wykłady)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4998
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze(wykłady) - strona 1 Charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze(wykłady) - strona 2 Charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze(wykłady) - strona 3

Fragment notatki:

Tematem tego wykładu była charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze. Notatka liczy sobie 5 stron, które są zapisane w formacie docx. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: pojęcie gleby, gdzie i przy udziale jakich czynników tworzy się gleba, funkcje gleby, budowa gleby, co się dzieje w procesie glebotwórczym, istota procesów glebowych, czynniki glebotwórcze. Ponadto w notatce pojawiają się informacje o tym co określa klimat w procesie tworzenia się gleby, czym charakteryzują się strefy klimatyczno-roślinne Ziemi: strefaf tundry, lasotundry i tajgi, lasy mieszane i liściaste, step i lasostepy, klimat umiarkowany ciepły, półpustynie i pustynie, strefa subtropikalna i tropikalna. W notatce opisane zostały także takie zagadnienia jak: rola organizmów glebowych, rola skał macierzystych gleby, magmowe skały macierzyste, charakterystyka granitów, sjenitów, diorytów, gabry i bazaltów

Gleba jako składnik strukturalny i funkcjonalny ekosystemów. Gleba- powierzchniowa warstwa litosfery, którą zasiedlają swoiste organizmy glebowe ( edafon), która stanowi podłoże dla życia roślin i pod ich wpływem, przy udziale powstałych czynników glebotwórczych zmienia się pod względem chemicznym, fizycznym i morfologicznym. Gdzie i przy udziale jakich czynników tworzy się gleba?
Woda gruntowa nie we wszystkich ekosystemach odgrywa rolę glebotwórczą, tylko tam gdzie jest płytko.
Funkcje gleby:
- udział w produkcji biomasy
- retencja, czyli gromadzenie próchnicy
- przepływ energii
- retencja, zatrzymywanie i obieg pierwiastków pokarmowych i wody
- uczestnictwo w procesach samoregulacyjnych- co zapewnia mniejszą lub większą odporność na działanie czynników destrukcyjnych
- filtr oczyszczający przesiąkającej wody
- środowisko życia organizmów podziemnych i organizmów podziemnych- drobnoustrojów i innych zwierząt.
- warunkuje bioróżnorodność
Budowa:
- w procesie powstawania gleb- tworzy się określony profil glebowy zróżnicowany na poziomy genetyczne- charakterystyczne poziomy strefy.
- rodzaj poziomów, ich morfologia, właściwości i układ względem siebie są odbiciem dawnych- minionych oraz współczesnych wpływów środowiska geograficznego (glebotwórczego)- wykorzystywane w rozpoznawaniu gleb, w ich typologii i systematyce.
Gleba może być typu „ moment” lub „pamięć”
Co się dzieje w procesie glebotwórczym?
przemiany mineralnego tworzywa gleby- rozdrabnianie, następnie rozkład minerałów pierwotnych i tworzenie, synteza minerałów wtórnych glebowych.
Przetwarzanie substancji organicznej (tj. humifikacja i mineralizacja)
Przemieszczanie się w glebie składników mineralnych i organicznych, przy udziale organizmów żywych- obieg biologiczny oraz powstawanie gazów, roztworów, pseudoroztworów i zawiesin- unoszonych przez ciekłą fazę gleby.
Wymiana substancji i przepływ energii między żywymi organizmami a substratem glebowym oraz między fazami gleby: stałą, ciekłą i gazową.
Przepływ informacji między poszczególnymi składnikami ekosystemu ( w sensie biogeocenozy= przestrzennie), co warunkuje funkcjonowanie w nim sprzężeń zwrotnych oraz zjawisk samoregulacji. Istota procesów glebowych- stopniowe i coraz pełniejsze przystosowywanie się martwej skały do pełnienia swej funkcji w ekosystemach i krajobrazach. Pierwotnymi i podstawowymi źródłami energii są: energia promienista i siła grawitacji. Czynniki glebotwórcze:
Makroklimat- narzuca ogólne ramy rozwoju i funkcjonowania układów ekologicznych. Istotnym nadrzędnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio jest relacja międ

(…)

…: brunatnoziemy, płowe, w szczególności bielicoziemy, rdzawe.
- gospodarka wodna- zdecydowana przewaga przemywanego typu gospodarki wodnej nad ewaporacyjnym ( ubożenie gleb w pewne składniki)
- substancja organiczna mniej kwaśna
- wymywanie kationów
- tworzą się minerały ilaste z przewagą kaolinitu
Step i lasostepy:
- dąb
- obszary o kresowej przewadze parowania nad opadami
- klimat bardziej kontynentalny…
…)
- drobnokrystaliczne
- głównie minerały: ortoklaz, biotyt, muskowit
- gleby w przewadze o charakterze gliniastym
- zasobne w Na i K, ubogie w Ca, Mg, P2O3
SJENITY:
- obojętne
- kwarcu brak lub niewiele
- ortoklaz, miki, amfibole
- ze zwietrzeliny powstają gleby o uziarnieniu pisków lub glin lekkich
- zasobne we wszystkie składniki pokarmowe
DIORYTY:
- kwarc (nieco ponad połowę)
- głównie plagioklazy sodowo- wapniowe, biotyt, amfibole, pirokseny
- tworzą się głównie gleby gliniaste
- zawierają wystarczające ilości wszystkich składników
GABRA:
- zasadowe
BAZALTY:
- skała magmowa, wylewna, skrytokrystaliczna

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz