charakterystyka banku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
charakterystyka banku - wykład - strona 1 charakterystyka banku - wykład - strona 2 charakterystyka banku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Bank - wszystkie strefy działalności bankowej (wg klienta). Bank kojarzy się jako instytucja finansowa. USTAWA PRAWO BANKOWE - pojawiła się w roku 1989, 29.08.1997 - definicja pochodzi z tego roku - jest to data podpisania ustawy. Ustawa weszła w życie 1.01.1998.
ART. 5 ustawy:
BANK - jest to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykorzystania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Ta definicja zbliżona jest do definicji Unii Europejskiej
Bank jest osobą prawną ma osobowość prawną jest samodzielnym i pełnoprawnym podmiotem praw i obowiązków.
Jest pełnoprawną - spełnia świadczenia co do których się zobowiązuje uzyskuje w zamian świadczenia zwrotne.
Bank jest osobą prawną, utworzoną na podstawie przepisów.
Bank Spółdzielczy - tworzony zgodnie z prawem spółdzielczym zgodnie z ustawą PRAWO BANKOWE
BANK działa na podstawie zezwoleń (Komisja Nadzoru Bankowego), te zezwolenia uprawniają bank do wykonywania czynności bankowych:
- udzielanie kredytów bankowych, udzielają depozytów
- przeprowadzenia bankowych operacji rozliczeniowych
- emisja bankowych papierów wartościowych
Bank - instytucja finansowa, osoba prawna, działająca na podstawie zezwoleń Bank- instytucja depozytowo-kredytowa
Większość banków to Banki Komercyjne, czyli banki handlowe
Komercyjny to typowe przedsiębiorstwo, działające na rynku, prowadzi działalność gospodarczą.
Bank jest jednostką samodzielną (jako przedsiębiorstwo) działającą na podstawie własnych przemyśleń i planów
Głównym celem banku komercyjnego jest osiągnięcie jak najwyższego zysku - rentowność
Podstawa działania - oparta na zasadzie Rachunku ekonomicznego. Wszystkie usługi banku są odpłatne.
Bank komercyjny jest przedsiębiorstwem o szczególnym charakterze:
1 działa na rynku usług bankowych - usług finansowych ten rynek jest rynkiem bardzo specyficznym, bo usługi bankowe charakteryzuje niematerialność)
2 na tym rynku dochodzi do nierozłączności usług i produkcji, nie ma produkcji na zapas, ogromna różnorodność, zróżnicowanie ale jednorodność technologiczna. W tym kontekście bank jest przedsiębiorstwem o szczególnym charakterze ze względu na powszechność i masowość.
CZYM MUSI SIĘ CHARAKTERYZOWAĆ BANK ABY PRZETRWAC NA RYNKU:
1) MUSI BYĆ INSTYTUCJĄ ZAUFANIA PUBLICZNEGO
Bank komercyjny charakteryzuje się:
1 zarządza cudzymi pieniędzmi
2 jest jednostką samodzielną, ale pod bardzo dużym wpływem Banku Centralnego


(…)

… wyboru banku
Nadzór Bankowy - instytucja sprawująca nadzór nad bankami powstała w 1989 r. ,wtedy był to tylko departament NBP, następnie od '90 r. nadzór bankowy pełnił Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego; od '98 r. mamy Komisję Nadzoru Bankowego.
W 1995 r. powołano Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z '94 r.
Dziś NBP działa na podstawie ustawy z 29.08.199? Ustawa…
… członków Zarząd realizuje uchwały RPP
Na bieżąco kieruje działalnością NBP.
KNB - Komisja Nadzoru Bankowego - mieści się w strukturach NBP ale nie jest organem NBP. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego pełni funkcje wykonawcze w stosunku do KNB.
Funkcje KNB:
- kontrolna,
- dyscyplinująca,
- ostrożnościowa,
- regulacyjna,
- bezpieczeństwa.
Funkcje KNB:
- ma dbać o bezpieczeństwo banków i całego sytemu…
… na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa takie zmiany powodują. Mogą być także przeprowadzone w sposób gotówkowy i bezgotówkowy. Rozliczenia w obrocie krajowym i międzynarodowym.
Rozliczenia bezgotówkowe - polecenie przelewu, posiadacz rachunku wydaje dyspozycje bankowi przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na inny rachunek.
Polecenie zapłaty - wierzyciel żąda…
… przedmiotów o dużej wartości
- rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ( duża gama)
- usługi powiernictwa(zarządzanie sprawami klienta)
Operacje:
- aktywne - produkty kredytowe ( duża gama)
- bierne -działalność depozytowa
- pośredniczące - dokonywanie zmian w stanie środków pieniężnych na zlecenie klienta (gotówkowe, bezgotówkowe, polecenie zapłaty, przelew)
Kredyt - bank jako jedyna instytucja…
… banku
Bardzo ważne znaczenie mają przepisy regulujące stosunki między bankami a bankiem centralnym. Istotne znaczenia dla banku ma ustawa o Rachunkowości, ważne miejsce zajmują przepisy dotyczące konsolidacji i prywatyzacji banku. W zakresie czynności bankowych podstawowe znaczenia ma Kodeks Cywilny ale i prawo czekowe, dewizowe i wekslowe, ustawa o rejestrze zastawów i zastawie rejestrowym. Dla samego…
…- wykupienie akcji banku przejmowanego lub oferuje swoje
Nie kapitałowa
Struktury :
Cos shel hollding -powiązanie kapitałów banków - tworzenie grup (wzajemni akcjonariusze) - nie ma nowego banku
Hollding - <>
duży bank przejmuje pakiety kontrolne innych banków ale ich nie włącza w swoje struktury (brak kontroli)
tworzy kontrole, banki działają jako takie ale pod nadzotrem
Metody nie kapitałowe:
zrzeszenie…
….
wystawca czeku - trasant
płatnik - trasat
wierzyciel - remitent
W stosowanych czekach rozrachunkowych płatnikiem (trasat) jest bank, dłużnikiem - trasant.
Weksel - jest to dokument zobowiązujący wystawcę wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w określonym terminie i miejscu.
Weksel własny - sola.
Weksel trasowany - ciągniony, wystawcą weksla jest trasant…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz