Charakterystyka banków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka banków - strona 1 Charakterystyka banków - strona 2 Charakterystyka banków - strona 3

Fragment notatki:...BANKI, przedsiębiorstwa obsługujące operacje pieniężne (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz prowadzące pośrednictwo finans.: gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów.
BANKI CENTRALNE, banki obsługujące budżet państwa; współcześnie najczęściej pełnią funkcję banków emisyjnych: są uprawnione do emisji pieniądza i kontrolują jego podaż.
BANKI DEPOZYTOWE, banki koncentrujące działalność na przyjmowaniu krótkoterminowych wkładów (depozytów), nie mających charakteru oszczędności, oraz udzielaniu kredytów w formie dyskonta weksli handl. lub pod zastaw weksli i obligacji skarbowych....

...BANKI KOMERCYJNE, określenie banków handl., hipotecznych i inwestycyjnych; gromadząc wkłady i udzielając kredytów powodują kreację pieniądza.
Udział własności zagranicznej w bankach włoskich, niemieckich i hiszpańskich nie ulega zmianom i kształtuje się na poziomie odpowiadającym tym trzem rynkom: 3%, 4% i 10%. W Polskich bankach w 1997 r. przed zmianą rządu i powodzią udział własności zagranicznej wynosił 15%. Natomiast na ˝mecie˝ fanatycznej akcji likwidacyjno-wyprzedażowej, prowadzonej przez rząd panów Buzka - Balcerowicza - Steinhoffa, tj. pod koniec 2001 r., zagraniczni inwestorzy posiadali ponad 75% polskich aktywów bankowych. W takiej skali została zlikwidowana przez rząd RP polska własność bankowa. Dzisiejsza prasa doniosła, że w ostatnich dniach, za zgodą NBP, niemiecki Dresdner Bank przejął kolejne polskie aktywa bankowe, likwidując w sensie prawnym polską własność w Polskim Banku Powierniczo-Gwarancyjnym SA. Dzisiaj szacuje się że kapitał zagraniczny w polskich bankach sięga 80%. ...

„Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalenia i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.” (Konstytucja RP Art. 227, ust. 1)
BANKI, przedsiębiorstwa obsługujące operacje pieniężne (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz prowadzące pośrednictwo finans.: gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów. BANKI CENTRALNE, banki obsługujące budżet państwa; współcześnie najczęściej pełnią funkcję banków emisyjnych: są uprawnione do emisji pieniądza i kontrolują jego podaż.
BANKI DEPOZYTOWE, banki koncentrujące działalność na przyjmowaniu krótkoterminowych wkładów (depozytów), nie mających charakteru oszczędności, oraz udzielaniu kredytów w formie dyskonta weksli handl. lub pod zastaw weksli i obligacji skarbowych.
BANKI KOMERCYJNE, określenie banków handl., hipotecznych i inwestycyjnych; gromadząc wkłady i udzielając kredytów powodują kreację pieniądza.
Funkcje Banku Centralnego:
1. Bank banków - kreuje stopy procentowe,2. Obsługuje dług państwowy - pożyczkodawca dla państwa,3. Centralizuje płynne rezerwy.
4. Monitoruje wydawane pieniądze.
Rodzaje Banków:
1. Depozytowo-kredytowe - commercial banks 2. Inwestycyjne - investment banks 3. Uniwersalne - universal banks
4. Emerytalno rentowe -Rentist Banks Funkcje banku centralnego:
1. bank emisyjny2. bank banków
3. bank proreklamowy
4. bank gospodarki narodowej
Funkcje banków komercyjnych:
Rozliczeniowe
Mobilizacja oszczędności
Wypłacanie składek emerytalno-rentowych
Alokacja środków
Podział banków ze względu na własność kapitału:
Krajowe
Zagraniczne
Europejskie
Międzynarodowe
Banki- przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem pieniędzy, ich inwestowaniem, udzielaniem kredytów oraz prowadzeniem operacji finansowych. Operacje bankowe: bierne- polegają na gromadzeniu środków pieniężnych przez zaciąganie zobow

(…)

… to być nawiązanie do długiej tradycji monetarnej. Złoty polski był bowiem jednostką pieniężną stosowaną w dawnej Polsce już w końcu XV wieku. Nawet w czasach porozbiorowych, gdy w obiegu był obcy pieniądz, przywiązanie do złotego było silne. Złoty polski był np. odpowiednikiem 15 kopiejek w codziennych rachunkach.
W odrodzonej w 1918 r. Polsce w obiegu była marka polska. Walcząc o ustalenie swych granic…
… sprawiły, że polski system bankowy stał się bardziej złożony, a równocześnie bliższy wzorcom zachodnioeuropejskim. Zgodnie z nowymi ustawami nadzór bankowy przeszedł w ręce Komisji Nadzoru Bankowego. Kontroluje ona działalność banków, a w przypadku stwierdzenia, że działalność jakiegoś banku jest dokonywana z naruszeniem prawa lub statutu albo stwarza zagrożenie dla deponentów, może ona podjąć daleko idące kroki - do podjęcia decyzji o likwidacji banku włącznie. Nowa ustawa nałożyła również na Komisję Nadzoru Bankowego obowiązek wydania przepisów wykonawczych, w szczególności obejmujących nowe dziedziny działalności bankowej oraz harmonizację polskich przepisów z zaleceniami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego i Dyrektywami Unii Europejskiej. W zakresie szeroko rozumianej polityki…
… rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego. Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. Realizując ten cel, Komisja Nadzoru Bankowego oraz - działający w strukturze NBP - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego sprawują nadzór nad sektorem bankowym i zapewniają…
… oraz reguluje wartość wymienną waluty. Działania te zmierzają do zapewnienia wewnętrznej stabilizacji gospodarki i jej rozwoju
NARODOWY BANK POLSKI
1828 r. - I Bank Centralny w Polsce, na mocy dekretu królewskiego Mikołaja I
1916 - Powstaje Bank Polski; Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, waluta „marka polska”
1924 - ustawa o naprawie skarbu państwa i reformy walutowej - powstaje Bank Polski S.A. - 28.04.1924
II…
kapitału założycielskiego, powstało ich około osiemdziesięciu. Była to grupa silne zróżnicowana, zarówno co do genezy, wielkości, profilu działalności, jak i co do jakości gestii. Niestety nie brakowało wśród nich instytucji nieuczciwie wykorzystujących ewolucję systemu bankowego. W stosunkowo krótkim czasie większość banków dostosowała się funkcjonalnie do wymagań gospodarki rynkowej. W znacznej mierze…
… roku uchwalono znaczną liczbę nowych ustaw; należą do nich [9]: — ustawa z dn. 1 sierpnia 1997 r. - prawo bankowe, — ustawa z dn. 1 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, — ustawa z dn. 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo--budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe, — ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zmiany ustawodawcze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz