Certyfikacja wyrobów -opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Certyfikacja wyrobów -opis - strona 1

Fragment notatki:


Co to jest certyfikacja? Działanie jednostki certyfikującej wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami.
Ocena wyrobu Np.: Skład
Wytrzymałość
Właściwości
Zgodność z przeznaczeniem
Bezpieczeństwo
Ocena procesu Np.:
Ocena skuteczności
Ocena kompletności procesu
Audit jakości
Analiza procedur
Ocena zgodności z procedurami
Certyfikacja wyrobów - podział
Wyroby na terenie tzw. Swobodnego Obszaru Handlu mogą swobodnie przepływać, ale pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w prawie unijnym . Wprowadzanie wyrobu do obrotu Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Producenci są zobowiązani do dopuszczenia do obrotu jedynie produktów bezpiecznych Produkt bezpieczny - d efinicja Produkt, który w warunkach normalnego i prawdopodobnego użytkowania przez konsumenta nie stanowi żadnego lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem przez konsumenta, z uwzględnieniem ochrony bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dopuszczone do obrotu na Jednolitym Rynku UE mogą być tylko wyroby spełniające wymagania unijnych aktów prawnych, które dotyczą głównie aspektów bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. GWARANTUJE TO UNIJNY - OBOWIĄZKOWY SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW Na system oceny zgodności składają się następujące elementy: Ustawy horyzontalne Akty krajowe transponujące prawo unijne  (Polskie akty prawne transponujące do prawa krajowego prawodawstwo unijne zwane „acquis communautaire” - wspólnotowy dorobek prawny. Są to głównie Dyrektywy Starego oraz Nowego - Globalnego Podejścia. Akty krajowe własne - inne Ustawy horyzontalne: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. nr 204, poz. 2087 z późn. zm.). Ustawa ta stanowi m.in. podstawę do transpozycji Dyrektyw Starego i Nowego Podejścia. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 31.12.2003 r. nr 229, poz. 2275). Jest to transpozycja Dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktu (2001/95/WE). Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31.03.2000 r. nr 22, poz. 271). Jest to transpozycja Dyrektywy o odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób (85/374/EWG).

(…)

… odpowiedzialność. Notyfikacja zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności;
Moduł H: pełne zapewnienie jakości
Moduł ten obejmuje fazę projektowania i produkcji. Wywodzi się z normy zapewnienia jakości EN ISO 9001…
…/42/EEC, 93/68/EEC, 2004/8/EC 12 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EEC 13 Wyroby medyczne 93/42/EEC, 98/79/EC, 2000/70/EC 14 Wyposażenie używane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 94/9/EC 15 Rekreacyjne jednostki pływające (jachty) 94/25/EC
2003/44/EC 16 Dźwigi 95/16/EC 17 Efektywność energetyczna chłodziarek i zamrażarek 96/57/EC 18 Urządzenia ciśnieniowe 97/23/EC 19 Telekomunikacyjne…
…- i energochłonnością oraz spełniającym wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska;
Znak rolnictwa ekologicznego - dobrowolny
Znak i dokument potwierdzający, że produkt spełnia obowiązujące wymagania zawarte w Załączniku II Rozporządzenia Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku i może  być stosowany w rolnictwie ekologicznym . 7

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz