Ceny akcji i obligacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceny akcji i obligacji - strona 1 Ceny akcji i obligacji - strona 2 Ceny akcji i obligacji - strona 3

Fragment notatki:


7. SZACOWANIE CEN AKCJI I OBLIGACJI Akcje generują oczekiwany przyszły strumień przepływu gotówkowego i traktuje się je jak każde inne aktywa finansowe. Ich wartość można więc szacować jako wartość obecną przyszłego strumienia wpływów gotówkowych.
Oczekiwane przepływy gotówkowe z akcji składają się z dwu elementów:
*oczekiwanej dywidendy rocznej,
*ceny za jaką inwestor spodziewa się sprzedać akcję.
Oznaczmy:
Do - dywidenda wypłacona w bieżącym roku,
D1 - dywidenda wypłacona w następnym roku,
Po -aktualna cena rynkowa akcji,
ks - żądana stopa zwrotu.
Stopa zwrotu z akcji wynosi
k s = , gdzie pierwszy składnik sumy reprezentuje stopę zwrotu z dywidendy, a drugi stopę zwrotu kapitałowego czyli zarobek związany ze wzrostem ceny akcji -kapitału.
Zatem dla jednorocznej inwestycji
Dla n-letniej inwestycji
P 0 = , gdzie chwila sprzedaży akcji t=n jest dowolna - inwestor krótkoterminowy może akcje sprzedać za miesiąc nie doczekawszy nawet do momentu wypłaty pierwszej dywidendy, a inwestor długoterminowy może je sprzedać za 10 lat lub przekazać wnukom.
Powstaje pytanie, jak oszacować cenę sprzedaży akcji P n po n latach? Potencjalny nabywca będzie szacował cenę akcji P n w sposób analogiczny - jaką przyniosą mu dywidendę i ile będą warte przy sprzedaży, patrząc na to ze swojej chwili czasu:
P n = .
Stąd P 0 .
W pewnej chwili cena akcji P n +m będzie już dyskontowana prawie zerowym czynnikiem (1+k s ) - (n+m) , jeśli tylko liczba rozpatrywanych okresów lub łańcuszek kolejnych właścicieli będzie wystarczająco długi. W granicy można wobec tego zdyskontowaną przez wiele okresów ostatnią cenę P n+m+.. . pominąć i zapisać:
. W rozumowaniu tym założyliśmy, że wartość żądanej przez inwestora stopy zwrotu jest stała w czasie i wynosi ks. W rzeczywistości będzie ona zależeć od aktualnych warunków gospodarczych mających miejsce w rozważanych przyszłych okresach. Przewidywanie jednak żądanej przez inwestorów stopy zwrotu na wiele lat naprzód stanowi poważną trudność. Dlatego w prezentowanym modelu przyjmuje się upraszczające założenie o stałości żądanej stopy zwrotu.
Podobne trudności występowałyby przy przewidywaniu wartości przyszłej dywidendy na wiele lat naprzód. Jeżeli dywidenda będzie stała w czasie D 1 = D 2 = ... = D, to można ją wyciągnąć poza znak sumowania:
. Ostatnie przekształcenie wynika z sumy nieskończonego szeregu geometrycznego o ilorazie (1 / (1+ k s )

(…)

… rynkową firmy. Ten sposób wyznaczania wartości rynkowej jest szczególnie użyteczny przy dokonywaniu wyceny firmy, a więc i ustalania ceny emisyjnej akcji, której akcje nie są w publicznym obrocie. Przy dokonywaniu tych oszacowań wychodzi się z założenia, że rynkowa wartość akcji (firmy) zależy od wielu czynników ogólno gospodarczych, czynników specyficznych danej gałęzi przemysłu i czynników…
… przez stosowanie obcych kapitałów (dźwigni finansowej), nie uwzględnia czynnika ludzkiego, na przykład kwalifikacji załogi, nie uwzględnia podpisanych kontraktów handlowych itp. Cena akcji zależy w dużym stopniu od przyjętej metody szacowania rynkowej wartości majątku firmy i problem rzetelności szacowania cen akcji sprowadza się do rzetelności wyceny rynkowej wartości majątku firmy. Stosuje się różne metody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz