Cele wychowania - Gurycka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele wychowania - Gurycka - strona 1 Cele wychowania - Gurycka - strona 2 Cele wychowania - Gurycka - strona 3

Fragment notatki:


Cele wychowania.
Gurycka: Definicja celu wychowania Cele to zakładane zmiany jamie chcemy uzyskać kształtując osobowość swoich wychowanków. Celem czyli przedmiotem dążenia wychowawcy mogą być pewne dyspozycje psychiczne wychowanków, albo pewne stany środowiska społecznego w którym żyją. W pierwszym przypadku cel jest wyrażony w kategoriach psychologicznych (nawyki, postawy, zdolności, cechy osobowości), w drugim przypadku cel wyrażony jest w kategoriach socjologicznych (struktura zbiorowości, role, normy, wzory kultury). Rodzaje celów wychowania : - Cele ogólne - ujmowane są jako cele ostateczne, podkreśla się tu znaczenie człowieka jako ostatecznego celu wychowania. Mają one charakter uniwersalny i nie podlegają alienacji ponieważ noszą znamię człowieczeństwa. Cele ostateczne włącza się w konkretne konteksty społeczne, nie są one dane w postaci gotowej ale wypracowuje się je w konkretnej instytucji wychowawczej. Ujmuje się je uniwersalnie i swoiście. Zalety: są bogate znaczeniowo, akcentują ważne wartości społeczne, są perswazyjne, zwięzłe (w tym sensie, że niewiele słów ogarnia szeroką dziedzinę). Wady: wieloznaczność, nieokreśloność, założenia idealizujące, deklaratywność (sformułowanie dobrze brzmi dzięki przymiotnikom jak indywidualny, trwały, itp.), niejasny adresat. - Cele swoiste - (operacyjne) konkretne, wymierne, zakładane efekty pracy wychowawczej. Stanowią opis wyników, które mają być uzyskane. Zalety: są jednoznaczne, wskazują sposób zademonstrowania iż cel został osiągnięty, odnoszą się wprost do ucznia, mobilizuje ucznia i nauczyciela. Wady: względne ubóstwo znaczenia, rozłączenie poznania i motywacji, poszatkowanie przedmiotu, pracochłonność. - Podział w kategoriach psychologicznych - kreatywne (wywołać..., ukształtować..., itp.), optymalizujące (zwiększyć..., wzmóc..., poszerzyć..., itp.), minimalizujące (osłabić...,ograniczyć ..., itp.), korekcyjne (przekształcić..., itp.) Pojęcie celu wychowawczego wg Muszyńskiego: Cele instrumentalne- to takie, których realizacja jest warunkiem niezbędnym, wystarczającym lub sprzyjającym osiągnięciu innych celów. Cele kontrybutywne- to takie, których realizacja jest składową częścią realizacji innych celów. Cele właściwe- wywodzą się on e z przyjętego ideału wychowawczego i określają założone zmiany w osobowości człowieka.
Ideał wychowawczy- wyznacza zastaw podstawowych wartości, do których rozumienia, internalizacji i realizacji ma być przygotowany wychowawca. Odrywa ważną rolę, będąc cele wychowania w procesie kształcenia wychowawców.
Rola celu wychowania w procesie wychowania: - funkcja wyodrębniająca - wyróżnienie celu swoistego dla danych procesów wychowawczych

(…)

… się nacisk na kształtowanie postawy, którą cechuje szczególna czułość na krzywdę społeczną, kult ofiarności i solidarności, troska o dobre współżycie, humanitaryzm.
- wysoko pod względem moralnym ocenia się zwłaszcza czyny, które sprzyjają wzajemnemu współżyciu i współdziałaniu ludzi
Godne preferencji cele wychowania:
- rozwój społeczno-moralny - umożliwienie w miarę samodzielnego kierowania takim rozwojem i zapewnienie niezbędnego wsparcia ze strony wychowawców.
- uwewnętrznianie u dzieci i młodzieży takich wartości podstawowych, jak: altruizm, tolerancja, poczucie odpowiedzialności zwłaszcza za własne czyny, wolność polegająca na braniu odpowiedzialności za swe postępowanie, sprawiedliwość.
- troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

…, a zwłaszcza taki dobór osób do badań, aby rzeczywiście osoby te nie posiadały właściwości, które chcemy u nich kształcić.
- słabością tej metody jest, że często niekontrolowaną zmienną w eksperymencie są uprzednie doświadczenia osób badanych wyprzedzające doświadczenia dostarczone im w czasie eksperymentu Łobocki:
Cele wychowania w ujęciu Brzezinki :
w aspekcie rozwojowym- wspomaganie dzieci w ich rozwoju fizycznym i psychicznym
w aspekcie społecznym- pomoc w przyswojeniu norm i wartości społecznie akceptowanych
w aspekcie kulturowym- umożliwienie przyswojenia materialnego i duchowego dorobku ludzkości, oraz zainteresowanie sprawami kultury
w aspekcie religijnym- wsparcie wychowanka poprzez religię
Według Brzezinki podstawowym celem wychowania powinna być dzielność pojmowana jako zdolność do podejmowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz