Cele kształcenia - zadania szkoły

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele kształcenia - zadania szkoły - strona 1 Cele kształcenia - zadania szkoły - strona 2 Cele kształcenia - zadania szkoły - strona 3

Fragment notatki:

Cele kształcenia. 1. Zadania szkoły, a cele kształcenia "Podstawa programowa" precyzuje zadania stawiane przed szkołą podstawową, nie określa jednak na podobnym poziomie ogólności celów jej działania. Oczywiście - większość żądań można utożsamiać z celami. Na przykład: jeżeli zadaniem szkoły jest "kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało oraz umiejętności praktycznego stosowania zasad higieny" to naturalnym celem takiej działalności będzie wychowanie człowieka znającego zasady higieny i stosującego je w praktyce. W rzeczywistości jednak zadania i cele nie zawsze są tożsame, o czym zaświadczyli sami autorzy "Podstawy programowej", rozdzielając te kategorie w opisach poszczególnych zajęć i ścieżek edukacyjnych. Dla potrzeb "Programu" przyjmiemy zatem, Ze zadaniem szkoły jest to, co powinna ona oferować (lub realizować) w zakresie działalności pedagogicznej, natomiast celem - efekt (ideał wychowawczy 1 ), do którego osiągnięcia prowadzić ma owa działalność. Oczywiście - realizacja zadań służy między innymi osiąganiu zakładanych celów. Jako logiczny wniosek z powyższego przyjmiemy, że cel działalności szkoły można określić, opisując sylwetkę jej idealnego absolwenta. Uwzględnimy przy tym również punkt wyjścia, będący zarazem punktem finalnym poprzedniego etapu. Celów działalności edukacyjnej w klasach 4-6 poszukamy zatem, porównując sylwetkę ucznia kończącego etap nauczania początkowego z sylwetką absolwenta klasy szóstej. Analiza oczekiwanych różnic pomiędzy tymi dwiema sylwetkami pozwoli nam określić najważniejsze kierunki działalności szkoły. Na nich opierać się będą szczegółowe propozycje "Jednolitego programu nauczania blokowego...". 2. Sylwetka absolwenta III klasy "Podstawa programowa" dość ogólnikowo opisuje cechy absolwenta trzeciej klasy, koncentrując się na posiadanych przezeń wiadomościach i umiejętnościach. istotną wskazówką mogą być natomiast ogólne zadania szkoły, zapisane we wstępie do "Podstawy .." oraz zadania szkoły podstawowej. 1 W rzeczywistości sposób rozumienia celów kształcenia i zadań nauczycieli i szkoły w opisach poszczególnych zajęć i ścieżek edukacyjnych nie zawsze jest zgodny z przyjętą tutaj koncepcją Zachowamy ją jednak dla większej przejrzystości konstrukcji "Programu" tym bardziej, ze "Podstawie programowej" wyraźnie w tym zakresie brakuje wewnętrznej spójności Analiza żądań szkoły zapisanych w "Podstawie programowej", w połączeniu z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z nauczaniem początkowym, pozwala na przyjęcie założenia, że absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej...... dobrze zna swoje najbliższe otoczenie: dom i szkołę. Lubi szkołę i na ogół chętnie się uczy sprawnie posługuje się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodą~ ducha.... jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej: na miarę swoich możliwości śpiewa, gra, rysuje, maluje, lepi i klei;... jest ciekawy Świata. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji. Czuje potrzebę kontaktu z przyrodą;... jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań;

(…)

… mu współdecydowania o podejmowaniu części proponowanych przez nauczyciela zadań.
Sposobem włączania ucznia w proces kształcenia jest wprowadzenie kart wymagań, prezentujących plan nauczania jednego bloku tematycznego i określających wymagania stawiane przez nauczycieli. Dziecko, któremu uświadomiono cel działania, jest bardziej skłonne do aktywnej, twórczej pracy, wykraczania poza ramy określone przez nauczyciela…
… codziennych czynnościach.
W sferze intelektualnej absolwent klasy trzeciej szkoły podstawowej osiąga sprawność komunikacji w języku polskim, pozwalającą na swobodne korzystanie z podręczników oraz pisemne i ustne wyrażanie swoich myśli i przeżyć. Sprawnie liczy w zakresie zbioru liczb naturalnych, szczególnie w praktycznych sytuacjach Życiowych. Dysponuje pewnym (choć trudnym do sprecyzowania) zasobem…
… nauczycieli takie zorganizowanie pracy w klasach 4-6, by znalazło się miejsce i na wzajemną pomoc, i życzliwość, i niezbędną dozę rywalizacji
3. Ukształtowanie nowych cech
-krytycyzm wobec źródeł wiedzy i nauki szkolnej :
-umiejętność stawiania sobie celów, planowania działań i wytrwałego dążenia do realizacji założonego planu: - tolerancję;
-gotowość i chęć prowadzenia działań o charakterze społecznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz