Cele formalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele formalizacji  - strona 1 Cele formalizacji  - strona 2

Fragment notatki:


Cele formalizacji Zapewnianie ładu wewnętrznego poprzez skodyfikowany podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między członków organizacji. Brak precyzyjnego podziału może prowadzić z jednej strony do sporów kompetencyjnych miedzy członkami organizacji, z drugiej zaś do pominięcia wykonania ważnych zadań.
Zapewnie pożądanego poziomu zgodności współdziałania poszczególnych składowych organizacji. Sprawne wykonanie rzeczy złożonej zależy bowiem w dużej mierze od harmonizacji czasu miejsca i sposobu realizacji jej części składowych.
Zapewnienie pożądanego poziomu pewności wyniku i sposobu działania poszczególnych składowych. Cel ten zamierza się osiągnąć głównie poprzez ustalenie i narzucenie sprawdzonych procedur działania.
Zmniejszenie poczucia niepewności miejsca i roli człowieka w organizacji. Niektórzy członkowie organizacji, szczególnie ci o niskim poczuciu własnej wartości działają bardzo zachowawczo i bojaźliwie gdy nie mają określonych zakresów i sposobów postępowania.
Umożliwienie ustalenia i wycenienie wielkości wpływu poszczególnych członków organizacji na jej funkcjonowanie.
Zadanie opracowania sprawnego systemu wzorców obowiązujących członka organizacji oraz spowodowanie jego przestrzegania będzie spełnione tylko wówczas, gdy: zostaną poprawnie określone hipotetyczne sytuacje organizacyjne, w jakich może znaleźć się działający,
zostaną opracowane trafne dyspozycje wskazujące na sposób zachowania się, gdy działający znajdzie się w hipotetycznych sytuacjach,
uruchomione zostaną skuteczne środki powodowania, aby działający chciał zachować się zgodnie z dyspozycją zawartą we wzorcach,
Fp-FnKf+Kz
Fp - przewidywane pozytywne skutki sformalizowania organizacji
Fn - przewidywane negatywne skutki sformalizowania organizacji
Kf - koszty opracowania wzorów zachowań człowieka w organizacji
Kz - koszty zapewniania postępowania człowieka zgodnego z tymi wzorcami Zakres badań wpływu regulacji rządowych na funkcjonowanie obszaru regulowanego Wyszczególnienie: liczba ocen odsetek ustalenie liczby podmiotów, na które projekt oddziałuje 76 47
wskazanie kosztów i/lub korzyści 46 28
kwantyfikowanie kosztów i/lub korzyści 19 12
W Polsce wymóg ocen regulacji prawnych wprowadzono w 2001 roku. Oceny te podlegają Rządowemu Centrum Logistycznemu, które nie posiada jednak formalnych kompetencji ani nie dysponuje zapleczem do wprowadzenia skutecznego nadzoru.


(…)

… się do autonomizacji regulacji formalnych, które te regulacje mogą preferować rozwiązania korzystne dla pewnych obszarów (najczęściej dotyczących inicjatorów formalizacji), kosztem innych nie dostrzeżonych w analizach skutków formalizacji.
Wymóg oceny skutków regulacji formalnych winien być egzekwowany przez kierownictwo organizacji, dzięki czemu zmniejszy się skłonność do niekontrolowanej formalizacji.
Ujemne skutki…
… koła formalizacji”.
Organizacja niesformalizowana obejmuje ona te cele, zadania, stosunki wewnątrzorganizacyjne oraz sposoby zachowań, które świadomie pozostawiono poza procesem formalizacji (nie sformalizowano).
Organizacja nieformalna to przejawy odstępstw od zaprojektowanej organizacji formalnej.
Organizacja rzeczywista to faktycznie funkcjonująca część zaprojektowanej organizacji formalnej, organizacja nieformalna, organizacja niesformalizowana i organizacja pozaformalna.
Organizacją nierzeczywistą są natomiast nieprzestrzeganie składniki organizacji formalnej, jak np. faktycznie nie wykonywane zadania ujęte w zakresach czynności, nie realizowane punkty procedury działania, zmienione kolejności faz procesu decyzyjnego itp. Tak rozumiana organizacja nierzeczywista nazywana jest także dosadniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz