Cash flow - metoda pośrednia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cash flow -  metoda pośrednia - strona 1 Cash flow -  metoda pośrednia - strona 2

Fragment notatki:

Cash flow - zestawienie faktycznych wpływów i wydatków (przepływ środków pieniężnych)
w przedsiębiorstwie w danym okresie.
Dla potrzeb oceny płynności finansowej jednostki, analizując rzeczywiste wpływy i wydatki,
możemy przewidzieć, czy w którymś momencie w przyszłości nie nastąpi sytuacja, że
przedsiębiorstwo nie będzie miało środków na pokrycie istotnych wydatków.
Dla potrzeb oceny projektów inwestycyjnych, warunkiem koniecznym przyjęcia projektu
inwestycyjnego jest, by rzeczywiste zdyskontowane wpływy z projektu przewyższyły
wydatki związane z inwestycją. Poza tym zestawienie przepływów pieniężnych jest, oprócz
bilansu i rachunku zysków i strat, podstawowym sprawozdaniem wymaganym od spółek.
Metody sporządzania zestawienia przepływów finansowych:
metoda bezpośrednia - polega na rejestrowaniu wszystkich wpływów i wydatków
gotówkowych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
- działalność operacyjna – obejmuje zmiany majątku obrotowego związane ze sprzedażą
produktów i usług; przykładowym wpływem z tej działalności jest gotówka płacona przez
odbiorców produktów lub usług (sprzedaż gotówkowa, spadek stanu należności), natomiast
wydatek stanowi gotówka płacona dostawcom (zakupy gotówkowe, spadek stanu
zobowiązań) oraz inne wydatki gotówkowe takie jak opłaty, odsetki;
- działalność inwestycyjna – obejmuje sprzedaż i zakup rzeczowych i finansowych
składników majątku trwałego np. wpływ ze sprzedaży papierów wartościowych oraz środków
trwałych, natomiast wypływ stanowią wydatki na inwestycje
- działalność finansowa – obejmuje przepływ gotówkowy związany z pozyskiwaniem
środków pieniężnych i wypłatą odpowiedniego wynagrodzenia za jego używanie; wpływy z
tej działalności wynikają zatem z powiększania kapitału własnego (emisja akcji), bądź obcego
(zaciąganie kredytów, pożyczek, emisja obligacji), zaś wydatki stanowią przede wszystkim
wypłaty dywidend oraz spłaty kredytów i pożyczek.
Jeśli zsumuje się salda z poszczególnych obszarów działalności otrzyma się saldo
przepływów pieniężnych z danego okresu, czyli cash flow. Będzie to różnica między
rzeczywistymi wpływami gotówkowymi, a wydatkami w danym okresie. Jeśli teraz do tak
otrzymanego salda z bieżącego okresu doda się stan gotówki na koniec poprzedniego okresu,
to uzyska się rzeczywisty stan środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
metoda pośrednia - polega na ustaleniu salda przepływów pieniężnych na podstawie korekty
rachunku zysku i strat. Zysk netto koryguje się np. amortyzację, zyski (straty) z różnic
kursowych, odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone, rezerwy na należności i in.
Obliczanie przepływu pieniężnego z działalności operacyjnej (metoda uproszczona):
cash flow = zysk netto + amortyzacja
cash flow = zysk netto + amortyzacja +/- zmiana kapitału obrotowego netto
gdzie kapitał obrotowy netto = zapasy + należności + gotówka – zobowiązania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz