Budżetowanie kosztów - pojęcia budżet oraz budżetowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżetowanie kosztów - pojęcia budżet oraz budżetowanie - strona 1 Budżetowanie kosztów - pojęcia budżet oraz budżetowanie - strona 2 Budżetowanie kosztów - pojęcia budżet oraz budżetowanie - strona 3

Fragment notatki:

Całość składa się z 14 stron. Głównym tematem notatki jest budżetowanie kosztów. Temat ten dzieli się na szereg podtematów takich jak: pojęcia budżet oraz budżetowanie, kalkulacja zleceniowa ewidencji kosztów (przykładowe karty kalkulacyjne, doliczanie kosztów pośrednich, doliczanie kosztów wydziałowych, doliczanie kosztów zarządu), hierarchia budżetów (powiązania hierarchiczne między rodzajami budżetów, elementy budżetu przedsiębiorstwa), budżety według miejsc powstawania kosztów, budżetowanie zleceń, kontrola kosztów

WSTĘP
W pracy przedstawiono sposób realizacji funkcji kontroli kosztów za pomocą proce­dury budżetowania na przykładzie zakładu metalurgicznego wchodzącego w skład przed­siębiorstwa produkcyjnego. Asortyment produkcji stanowią znacznej wielkości odlewy, dlatego w zaprezentowanym przykładzie zastosowano system kalkulacji zleceniowej ewi­dencji kosztów, którą przedstawiono na konkretnym przykładzie. Omówiono również pojęcia „budżet” oraz „budżetowanie”, które jako jedna z me­tod zarządzania spełnia jego funkcje: planowania, koordynacji, komunikowania, motywo­wania i kontroli. Budżety ten omówiono na szczeblach przedsiębiorstwa, zakładu metalur­gicznego, miejsc powstawania kosztów oraz zleceń.
1. Pojęcia „budżet” oraz „budżetowanie”
Budżet to dwustronne zestawienie środków pieniężnych. Po stronie docho­dów znajdują się kwoty środków pieniężnych stanowiące przychody z tytułu sprzedaży określonych produktów, a po stronie wydatków - kwoty pieniężne od­powiadające przewidywanym kosztom wykonania zadań. Kwoty te wyznaczają górną granicę wydatków na zawarte w planie budżetowym zadania cząstkowe i rodzaje kosztów. Z pojęciem „budżet” można się spotkać w przedsiębiorstwach, gdzie mamy do czynienia z budżetem reklamy, sprzedaży, z budżetami jednostek organizacyjnych, a nawet poszczególnych stanowisk. Czasami znaczenie kategorii budżetu sprowadza się do określonej sumy pieniędzy przeznaczonej na dany cel, bez związku ze źródłem przychodów. Brak określenia tych źró­deł sprawia, iż budżet jest niekompletny i nie może spełniać swych zadań.
O ile budżet jest dokumentem, o tyle termin „budżetowanie” podkreśla aspekt czynnościowy, obejmujący stosowanie różnych metod i technik związanych z przygotowaniem, realizacją i kontrolą budżetu. Ogólne określenie budżetowania podaje J. Komorowski:
Budżetowanie jest to metoda bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, określająca zasady planowania i wykorzystania środków finan­sowych w celu efektywnego wykonania zadań produkcyjnych”.
Budżetowanie stanowi podzbiór zbioru metod i narzędzi zarządzania. Narzędzie to ma charakter procedury, a więc pewnej obowiązującej w przedsiębiorstwie, sformalizowanej organizacji pracy, opisanej w instrukcji budżetowania, która okre­śla zasady tworzenia i wykonania budżetu. Skoro budżetowanie stanowi jedną z metod zarządzania, zatem funkcje, jakie ono pełni, powinny być zbieżne z funk­cjami zarządzania. 

(…)

… zlecenia A
Koszty bezpośrednie [zł]
Operacja
ogółem zlecenia
materiałów
płac z narzutem
innych kosztów bezpośrednich
1 a
24 000
24 000
-
-
2 a
50 000
-
50 000
-
3 a
25 000
-
25 000
-
Razem koszty bezpośrednie
99 000
24 000
75 000
-
z tego
a) na produkcję w toku (20%)
19 800
4 800
15 000
-
b) na wyroby gotowe (80%)
79 200
19 200
60 000
-
Karta kalkulacyjna zlecenia B
Koszty bezpośrednie [zł]
Operacja…
… 000
-
57 000
-
Razem koszty bezpośrednie
237 000
66 000
171 000
-
OGÓŁEM na wszystkie zlecenia 99.000 + 296.000 + 237.000 = 632.000
Przy zleceniu A całkowite koszty bezpośrednie dotyczą w 80% (79.200) wyrobów gotowych, a w 20% (19.800) produkcji w toku.. W zleceniu B całość kosztów dotyczy wyrobów gotowych (296.000), a w zleceniu C całość dotyczy produkcji w toku (237.00).
Doliczanie kosztów…
… kalkulacyjną mogą być przyjęte, dotyczące danego zlecenia:
serie lub partie wyrobów
pojedyncze wyroby
elementy wyrobu gotowego
Ta kalkulacja wymaga stosowania następujących dokumentów:
zlecenia produkcyjne stanowiące dyspozycję wykonania produktu (jego części składowych, operacji itp.)
kart pracy
dowody pobrania materiałów np. RW - rozchód wewnętrzny
dowody księgowe dokumentujące inne koszty bezpośrednie np…
… z robotników.
 
LITERATURA
Brzeziński B., Zarys prawa finansów publicznych, TNOiK, Toruń 1995.
Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995.
Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębior­stwem, PWN, Warszawa 1997.
Lis S., Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle ma­szy­nowym, PWN, Warszawa 1984.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz