Budżet Unii Europejskiej - wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet Unii Europejskiej - wzrost gospodarczy i zatrudnienie - strona 1 Budżet Unii Europejskiej - wzrost gospodarczy i zatrudnienie - strona 2 Budżet Unii Europejskiej - wzrost gospodarczy i zatrudnienie - strona 3

Fragment notatki:

Budżet Unii Europejskiej  w pigułce Na co wydaje się pieniądze?  Skąd one pochodzą?  Jak uchwala się budżet?  Jak wydaje się i kontroluje środki unijne? Jak Unia rozlicza się ze swoich wydatków? KOMISJA EUROPEJSKA kg703655PL.indd   1 4/04/07   12:21:08 2 Na co wydaje się pieniądze? Co roku do budżetu UE wpływa niewielka część, bo około 1%,  dochodu narodowego państw członkowskich, co odpowiada  kwocie około 235 euro na jednego mieszkańca. Pieniądze wyko- rzystuje się na cele związane z poprawą codziennego życia oby- wateli. Dla studentów może to oznaczać szansę nauki za granicą;  dla małych przedsiębiorstw – łatwiejszy dostęp do większych  rynków zbytu i uczciwe warunki prowadzenia działalności  gospodarczej; dla naukowców – większą szansę na realizację  ich pomysłów; dla poszukujących pracy – nowe możliwości  szkoleń. Bezpośrednio czy pośrednio wszyscy w jakimś stopniu korzy- stamy z działań fi nansowanych z budżetu UE, czy to w postaci  czystszych plaż, bezpieczniejszej żywności na naszych talerzach,  lepszych dróg, czy gwarancji naszych praw podstawowych.  Działania i projekty fi nansowane z budżetu UE są odzwier- ciedleniem priorytetów wyznaczonych na daną chwilę przez  kraje UE. Szereguje się je według obszernych kategorii wydat- ków (znanych jako pozycje budżetowe) i trzydziestu jeden  różnych obszarów polityki.  Z budżetu UE fi nansowane są działania i projekty w tych dzie- dzinach polityki, w których wszystkie kraje UE zgodziły się  działać na poziomie Unii. Przyczyny takiej decyzji są bardzo  proste. Połączenie sił w tych obszarach pozwala osiągnąć lepsze  wyniki mniejszym kosztem.  Są też jednak takie dziedziny, w których kraje UE postanowiły  nie działać na poziomie Unii. Na przykład krajowe ubezpie- czenia społeczne, system emerytalno-rentowy, system opieki  zdrowotnej lub system edukacji fi nansowane są nadal ze skarbu  państwa lub kas samorządowych. Dzięki  zasadzie pomocni- czości  działania, którymi najlepiej zarządzać na poziomie kra- jowym, regionalnym czy lokalnym, fi nansowane są właśnie na  takim poziomie, a Unia wstrzymuje się od interwencji. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44,2% 43% 1,2% 5,7% 5,9% % wydatków UE (średnio w latach 2007–2013) Konkurencyjność i spójność Zasoby naturalne: rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich,  środowisko i rybołówstwo Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość UE na arenie międzynarodowej Inne, w tym koszty administracyjne kg703655PL.indd   2 4/04/07   12:21:20 3 Przez najbliższe siedem lat kraje UE postanowiły skierować  znaczą część wspólnych wysiłków i środków na przyspieszenie  wzrostu gospodarczego  i  poprawę w dziedzinie zatrudnienia .  Zrównoważony wzrost stał się jednym z głównych prioryte-

(…)

… wyjdą na jaw nowe
informacje) oraz budżetów korygujących (w razie nieuniknionych, wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności, które
mogą pojawić się po przyjęciu budżetu).
Wstępny projekt budżetu w kwietniu lub maju (WPB)
KOMISJA
Projekt budżetu (PB) w lipcu (większość kwalifikowana)
RADA
PROCEDURA BUDŻETOWA
Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2007–2009).
1. czytanie PB…
…. Innowacje
i gospodarka oparta na wiedzy stwarzają w tych regionach niepowtarzalną okazję do uruchomienia mechanizmu wzrostu.
Wysiłki Unii w tym względzie
koncentrują się na rozwoju
infrastruktury oraz udzielaniu regionom pomocy w szkoleniu
siły roboczej i wdrażaniu najnowszych technologii produkcyjnych. Budżet UE służy także wspomaganiu współpracy społeczno-ekonomicznej między regionami i krajami. Projekty…
… na arenie międzynarodowej
Oddziaływanie funduszy unijnych nie kończy się na naszych
granicach zewnętrznych. Dla jednych budżet UE jest źródłem
pomocy kryzysowej po klęsce żywiołowej. Dla innych oznacza
długoterminowe wsparcie wysiłków na drodze do dobrobytu,
stabilizacji i bezpieczeństwa. Około sześciu centów z każdego
euro idzie na współpracę z krajami kandydującymi do członkostwa w Unii, krajami…

i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
5
Skąd pochodzą pieniądze?
Unia Europejska posiada zasoby własne, z których finansuje
swoje wydatki. Z prawnego punktu widzenia środki te należą
do Unii. Państwa członkowskie gromadzą je w jej imieniu
i przekazują do unijnego budżetu.
nienależących do UE. Przynoszą w przybliżeniu 15% całkowitego dochodu.

Środki pochodzące z podatku od wartości dodanej (VAT)
w postaci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz