Budżet

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet - strona 1 Budżet - strona 2 Budżet - strona 3

Fragment notatki:

XV. BUD Ż ET Bud ż et - zestawienie planowanych na dany okres (np. tydzie ń , miesi ą c, najcz ęś ciej rok) dochod ó w i wydatk ó w jednostki gospodaruj ą cej. 1.) Poj ę cie bud ż etu: a.) scentralizowany fundusz publiczny s ł u żą cy gromadzeniu ś rodk ó w niezb ę dnych do realizacji okre ś lonych zada ń pa ń stwa; b.) obejmuje pewien okres czasu - wsp ół cze ś nie najcz ęś ciej stosuje si ę rok kalendarzowy; c.) posiada charakter pewnego przewidywania czyli charakter ex ante (inaczej m ó wi ą c jest planem finansowym pa ń stwa); d.) ustanawiany jest przez w ł adze ustawodawcze (parlament); e.) wykonywany jest przez rz ą d. 2.) Historia powstawania bud ż etu: a.) rozdzia ł maj ą tku kr ó lewskiego i maj ą tku pa ń stwa - maj ą tek kr ó lewski stawa ł si ę maj ą tkiem nale żą cym do jednej osoby, rodziny a maj ą tek pa ń stwa stawa ł si ę maj ą tkiem publicznym, nale żą cym do og ół u spo ł ecze ń stwa. Pierwszy taki rozdzia ł dokona ł si ę we Francji w XIV wieku, a w Polsce w XVI wieku, b.) rozw ó j parlamentarnego systemu sprawowania w ł adzy. Zasadniczym skutkiem tego parlamentaryzmu by ł o usprawnienie systemu dystrybucji d ó br w gospodarce. Rozw ó j parlamentaryzmu zwi ą zany jest tak ż e z upublicznieniem systemu podatkowego, czyli uzale ż nieniem go od decyzji podatnik ó w. W Polsce uzale ż nienie to mia ł o charakter decyzji bezpo ś rednio podejmowanych na sejmikach szlacheckich, w Europie Zachodniej dokonywa ł o si ę to poprzez decyzje po ś rednie z wykorzystaniem mechanizmu reprezentacji politycznej. Po raz pierwszy uzale ż niono podatki od woli podatnika w Anglii w XIII wieku w tzw. „ Wielkiej Karcie Wolno ś ci" a w Polsce w XIV wieku w „ Paktach Koszyckich" za panowania Ludwika W ę gierskiego, 88 Finanse - Zarys problematyki c.) powstanie i rozszerzenie zakresu funkcji socjalnych pa ń stwa. Wyr óż nia si ę kilka podstawowych przyczyn dzia ł a ń socjalnych pa ń stwa: - post ę p cywilizacyjny, zmiana potrzeb, wzrost wielko ś ci potrzeb spo ł ecznych, wzrost ilo ś ci d ó br potrzebnych do zaspokojenia tych potrzeb; rozw ó j partii politycznych - kt ó re w swych dzia ł aniach wymagaj ą wzrostu ilo ś ci d ó br publicznych, wzrostu bud ż etu; rozw ó j ruchu zwi ą zkowego kt ó ry za wyj ą tkiem angielskiego ruchu „ trade union" mia ł charakter roszczeniowy. Do tradycyjnych obszar ó w aktywno ś ci socjalnej pa ń stwa zalicza si ę o ś wiat ę czy s ł u ż b ę zdrowia. Mo ż na tak ż e m ó wi ć o zale ż no ś ciach systemowych b ę d ą cych powodem aktywno ś ci socjalnej pa ń stwa. Zaliczy ć mo ż na do nich: zale ż no ś ci s ą pomi ę

(…)

… finansowego i gospodarczego i
sprawnością systemu społeczno - politycznego.
Celem państwa jest korygowanie współdziałania tych trzech
elementów. Działalność socjalna państwa rozpoczęła się w II połowie
XIX wieku. Skupiała się ona głównie na ochronie zdrowia pracowników
i ich rodzin oraz była związana z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy.
d.) okres interwencji państwa w gospodarkę - związany…
… uzależnienie to miało charakter decyzji bezpośrednio podejmowanych na sejmikach szlacheckich, w Europie Zachodniej dokonywało się to poprzez decyzje pośrednie z wykorzystaniem mechanizmu reprezentacji politycznej. Po raz pierwszy uzależniono podatki od woli podatnika w Anglii w XIII wieku w tzw. „Wielkiej Karcie Wolności" a w Polsce w XIV wieku w „Paktach Koszyckich" za panowania Ludwika Węgierskiego,
88…
… nie uchwalenia ustawy w terminie przewidzianym stosuje się środki zastępcze:
prowizorium budżetowe - skrócona wersja budżetu w ogólnikowej postaci podające ogóln e wielkości przychodu, źródła przychodu oraz wielkości i kierunki wydatków budżetowych; prowizorium wymaga aprobaty sejmu;
prerogacja budżetu czyli przedłużenie ważności budżetu z poprzedniego roku;
projekt budżetu - stosowany w sytuacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz