Budownictwo - wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - wykład 11 - strona 1 Budownictwo - wykład 11 - strona 2 Budownictwo - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:


Z B IO R N IK I O P R A C O W A N O  N A  P O D S T A W IE :  G ło w ski  A .,  K u czyń ski  J. ,  Ł u k ja n ik J. ,  W iśn ie w ski  J. :  P o d s ta w y  b u d o w n ic tw a  d la  i n y n ie ró w s a n it a rn y c h .  P W N ,  W a rsza w a P lą sko w sk i Z .,  R o m a n  M . K o n s tr u k c je  b u d o w la n e  w  o c z y s zc za ln ia c h  ś c ie k ó w .  A rk a d y  W -w a ,  1 9 7 5 . Z B IO R N IK I  T E R E N O W E W  n a jp ro s ts z y c h  p rz y p a d k a c h ,  g d y  n ie  w y m a g a  s ię n ie p rz e s ią k liw o ś c i  o b u d o w y ,  z b io rn ik i  w y k o n u je  s ię p rz e z    o d p o w ie d n ie  u k s z ta łt o w a n ie  i  u m o c n ie n ie   s k a rp .  P o c h y le n ie  s k a rp  n a le y  s p ra w d z ić z e  w z g lę d u  n a  i c h   s ta te c z n o ś ć w  t y m  t a k e  w p ły w  z m ie n n e g o   z a w ilg o c e n ia  g ru n tu ,  s z c z e g ó ln ie  r u c h  w o d y   g ru n to w e j.   P o  s z y b k im  o p ró n ie n iu  z b io rn ik a  w y tw o rz y  s ię d e p re s ja ,  p o w o d u ją c a  p rz y s p ie s z o n ą fi lt ra c ję w o d y   z  g ru n tu  p rz e z  p o w ie rz c h n ię s k a rp y .  T e n  p rz y p a d e k  n a le y  w z ią ć p o d  u w a g ę p rz y   s p ra w d z a n iu  s ta te c z n o ś c i  z b o c z a . E le k tr o w n ia  w o d n a   a rn o w ie c Ź ró d ło : h tt p :/ /p ic a s a w e b .g o o g le .c o m /N u re k .M a rc in /E le k tr o w n ia W o d n a A rn o w ie c Z B IO R N IK I  T E R E N O W E Z b io rn ik i  m o n a  u tw o rz y ć p rz e z  o g

(…)

… 3 mm,
14 - rura gumowa,
15 - zaczyn cementowy,
16 - dwie warstwy płyty pilśniowej
nasyconej bitumem
Typowe dylatacje pionowe ścian:
a) w zbiornikach elbetowych,
b) w zbiornikach sprę onych,
c) w zbiornikach prefabrykowanych
DYLATACJE
Stosowane dylatacje między ścianą a dnem
1 — kit asfaltowy, 2 — glina, 3 — pakuły smołowane, 4 — papa, 5 — dwie warstwy
ruberoidu, 6 — płyta denna, 7 — beton, 8…
….
Między przerwami konstrukcyjnymi zaleca się
rozstaw nie większy ni 12m.
DYLATACJE - zalecenia
blacha miedziana,
asfalt,
papa,
gładź cementowa,
dwie warstwy papy na lepiku,
korek cementowy,
beleczka elbetowa,
folia igelitowa sklejona z papą
lepikiem bitumicznym na
zimno,
9 - pręty Ø 10 przyszyte do folii i
papy drutem,
10 - płyta pilśniowa twarda 5 mm,
11 - blacha ołowiana,
12 - masa uszczelniająca,
13 - siatka…
… — płyta pilśniowa nasycona lepikiem
Szczegóły szczelin dylatacyjnych zbiornika
Przerwa dylatacyjna
1 - beton,
3 - wypełnienie asfaltem,
2 - wkładka z blachy,
4 - blacha
Szczegóły szczelin dylatacyjnych zbiornika

…, a
zwierciadło wody gruntowej znajduje się poni ej
dna, ściana mo e być obcią ona dwojako:
Ściany oporowe zbiorników podziemnych pracują w
innych warunkach ni zwykle ściany oporowe.
Dodatkowo działa zmienne parcie wody.
Gdy woda gruntowa poni ej dna zbiornika
W przeciwnym razie po opró nieniu zbiornika
płyta zostałaby uniesiona ku górze, a woda
gruntowa wypłynęłaby do wnętrza przez
uszkodzone dylatacje…
… tuleje z rur stalowych lub
(rzadziej) kamionkowych o średnicy większej od średnicy
przewodu.
Połączenie szczelne między tuleją a przewodem instalacyjnym
uzyskuje się przez wypełnienie szczeliny sznurem smołowanym
lub azbestowym i odpowiednimi kitami lub za pomocą
urządzenia dławicowego
Wszystkie metalowe części nale y zabezpieczyć odpowiednim
środkiem antykorozyjnym (lakierem asfaltowym, lakierem…
… zbiorników
1 - stalowy pierścień
oporowy,
2 - sznur,
3 - kit,
4 - stalowy pierścień
uszczelniający
Przejście przewodu instalacyjnego
przez przegrodę wodoszczelną
1 - odcinek rury wiertniczej,
2 - pierścienie z blachy stalowej,
3 - śruba dopasowana
do pierścienia,
4 - pokrywa z blachy stalowej,
5 - kątowniki,
6 - płyta betonowa,
7 - rura filtru,
8 - izolacja wodoszczelna,
9 - uszczelka z gumy
Przejście…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz