Budownictwo - fundamenty - poradnik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - fundamenty - poradnik - strona 1 Budownictwo - fundamenty - poradnik - strona 2 Budownictwo - fundamenty - poradnik - strona 3

Fragment notatki:

Izolacja fundamentów, drenaż (przy użyciu płyt styropianowych) Spis treści rozdziału 8 8.0 Izolacja fundamentów, drenaż (przy użyciu płyt styropianowych) Drenaż - zasady projektowe 8.1  Zagrożenie wodą gruntową 8.1.1  Terminologia drenażu 8.1.2  Sposób działania drenażu 8.1.3  Przykłady drenażu 8.2  Drenaż ścian 8.2.1  Drenaż na stropach 8.2.2  Literatura i przepisy 8.3  Izolacja fundamentów, drenaż - zasady projektowe Zagrożenie wodą gruntową 8.1.1 Obecność wody w gruncie, w otoczeniu bu- dynku, jest ściśle związana z przepuszczal- nością warstw gruntu przylegającego bez- pośrednio do podziemnych elementów budynku. Żwir i piasek to grunty o bardzo dużej przepuszczalności i dlatego woda opadowa przesącza się przez nie szybko i w dużych ilościach. Natomiast glina i ił tyl- ko w niewielkim stopniu są dla wody prze- puszczalne. Rzadko można spotkać w tere- nie grunt tylko jednego rodzaju, najczęściej mamy do czynienia z warstwami wielu ro- dzajów gruntów o zróżnicowanych właści- wościach. Płaszczyzny rozgraniczające po- szczególne rodzaje gruntów nazywane są poziomami lub horyzontami gruntowymi ( ®o  8.1.1/1 ). Woda opadowa przesiąkająca przez grunt w kierunku pionowym jest zatrzymywana na warstwie gliny. Ścieka następnie po tej war- stwie w kierunku budynku i przesącza się przez grunt, którym budynek został obsypa- ny po budowie aż do spodu wykopu. Ponie- waż woda nie może przesączyć się przez gli- nę pod budynkiem, to gromadzi się i spiętrza , wywierając nacisk hydrostatyczny na ściany piwnicy. Jeśli izolacja przeciwwod- na budynku nie jest szczelna, to woda dosta- nie się do wnętrza budynku ( ®o  8.1.1/2 ). Spiętrzania wody można uniknąć stosując drenaż opaskowy wokół budynku. Woda może występować w gruncie w róż- nych formach; stosownie do tych form podejmowane są odpowiednie sposoby ochrony budynku przed zawilgoceniem. To, jaką formę przybierze ostatecznie obecna w gruncie w różnych postaciach woda, zależy  od rodzaju gruntu, na ja- kim posadowiony jest budynek. Może to być jedynie wilgoć gruntowa w postaci wody błonkowej ( ®o  8.1.1/3 ), albo też łatwa do zaobserwowania, przesączająca się woda ( ®o  8.1.1/4 ), która przy za- blokowanym odpływie ulegnie spiętrzeniu i będzie na budynek wywierać ciśnienie hydrostatyczne ( ®o  8.1.1/2 ). Jeszcze inna sytuacja ma miejsce w przypad- ku występowania wysokiego zwierciadła wo- dy gruntowej. Woda działająca pod ciśnie- niem na budynek wymaga zastosowania wodoszczelnej wanny ( ®o  8.1.1/5 ). Dla potrzeb projektowania izolacji prze- ciwwilgociowej w budownictwie wyróżnia się następujące przypadki oddziaływania wody na budynek: Przypadek 1 ( ®o  8.1.1/3) Wilgotny grunt (woda błonkowa) Przypadek 2 ( ®o  8.1.1/4) Woda obecna w gruncie, ale nie wywiera

(…)

… fundamentów, drenaż - zasady projektowe
Sposób działania drenażu
Sposób działania drenażu
Funkcje rury drenującej
8.1.3/2
W wykopie wypełnionym gruntem spoistym (®o 8.1.3/1), zawierającym zwykle
też pewną ilość gruzu po etapie budowy,
mogą powstawać na różnych wysokościach ścian fundamentowych soczewki
wodne (01). Wywierają one parcie hydrostatyczne na ściany budynku, które może
przy niewłaściwej…
…. Ten sam rodzaj
gruntu został użyty do zasypania wykopu
(06). Konieczny jest więc, dla uniknięcia
parcia hydrostatycznego wody na izolację
przeciwwodną (03) ściany piwnicy, drenaż
płaszczyznowy.
16
07
15
W tym celu zastosowane zostały filtrujące
płyty styropianowe (04), umieszczone od
zewnątrz na ścianie piwnicy i opaska drenująca (09). Ze względu na obecność
gruntu spoistego (06) płyty styropianowe
muszą…
… gruboziarnisty
06
02
o 8.1.3/2: Przez grunt wypełniający wykop i żwir otulający rurę woda przesącza
się pionowo, zgodnie z siłą ciężkości, wypełnia od dołu żwir filtrujący i unosi ze sobą drobne cząstki z podłoża. Uniesione
przez wodę cząstki mułu są zatrzymywane
przez żwir w wyższej części złoża.
o 8.1.3/3: Zanim woda dostanie się do
rury drenującej, to w żwirze zgromadzi się
duża jej ilość. Jej obecność…
… ze spadkiem lub
spadek w gładzi wyrównawczej ³ 3%
izolacja przeciwwodna
11
12
13
14
15
16
17
8.1.2/3
11
12
06
02
styropianowa płyta drenująca
tkanina filtracyjna
ściana
płyta podłogowa
grunt rodzimy
żwir gruboziarnisty (=warstwa filtrująca)
Warstwa rozdzielcza
(12 + 16 = filtr płaszczyznowy, tutaj jest to
warstwa blokująca podciąganie kapilarne)
8.1.2/4
14
11
10
12
13
07
15
08
09
10
12
16
17
8.1.3
Izolacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz