Budowa właściwości wnętrza Ziemi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa właściwości wnętrza Ziemi - wykład - strona 1 Budowa właściwości wnętrza Ziemi - wykład - strona 2 Budowa właściwości wnętrza Ziemi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA WŁAŚCIWOŚCI WNĘTRZA ZIEMI
Wnętrze Ziemi badamy za pomocą:
• Odwiertów – najgłębszy znajduje się w Rosji na Półwyspie Kolskim i ma 13 km
głębokości
• Badania prędkości rozchodzenia fal sejsmicznych – fale te szybciej rozchodzą się
w ośrodkach o dużej gęstości a wolniej w ośrodkach o małej gęstości. Znając
gęstość skał występujących na powierzchni Ziemi i prędkość rozchodzenia się fal
sejsmicznych możemy wnioskować o rodzajach skał budujących wnętrze Ziemi
• Analizy skał wydostających się z wulkanu w czasie erupcji
• Analizy meteorytów – są to ciała, które powstały w tym samym czasie, co
tworzyła się Ziemia. Ich analiza pozwoli wnioskować na temat budowy jądra
Ziemi
Ziemia zbudowana jest z 3 części oddzielonych powierzchniami nieciągłości – jest to
granica pomiędzy dwoma ośrodkami o różnej gęstości, która załamuje lub odbija fale
sejsmiczne.
3 główne sfery, z których zbudowane jest wnętrze Ziemi to:
I. Skorupa ziemska
II. Mezosfera – płaszcz ziemski
III. Barysfera – jądro Ziemi
Źródło: J. Wójcik, GEOGRAFIA 1 ZIEMA, PPWK, Warszawa – Wrocław 2002, s.79
Skorupa ziemska – najbardziej zewnętrzna sfera. Buduje kontynenty i dno oceaniczne.
Jest przykryta warstwą skał osadowych. Sięga od powierzchni Ziemi do powierzchni
nieciągłości MOHO, która leży na głębokości 7-10 km pod oceanami i 30-80 km pod
kontynentami.
Skorupa ziemska składa się z 2 części:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
a) warstwy granitowej, która występuje tylko w obrębie kontynentów. Tworzą ją
glinokrzemiany stąd nazwa SiAl (Si- krzem, Al.-glin). Ma gęstość 2,7g/cm3.
b) Warstwy bazaltowej – SiMa - buduje dno oceanów i występuje pod
kontynentami. Tworzą ją krzemiany magnezu (SI- krzem, Mg – magnez). Ma
gęstość 3,0 g/cm3
Obie warstwy oddziela powierzchnia nieciągłości Konrada
Pod skorupą ziemską występuje Mezosfera, czyli płaszcz ziemski. Tworzą go dwie
warstwy: Płaszcz Górny (CrOFeSiMa) i Płaszcz Dolny (Nifesima). Zalega od
powierzchni nieciągłości MOHO do powierzchni nieciągłości Wiecherta-Gutenberga,
która leży na głębokości 2900 km.
a) Płaszcz Górny zbudowany jest z pierwiastków: Cr-chrom, O-tlen, Fe-żelazo, Sikrzem, Mg-magnez, stąd nazwa CROFESIMA. Zalega od powierzchni MOHO
do 1000km. Ma gęstość od 4 – 5,5 g/cm3. W jego obrębie możemy wyróżnić:
• Warstwę perydotytową – jest najbardziej zewnętrzną częścią płaszcza i
bezpośrednio graniczy ze skorupą ziemską, razem z nią tworząc litosferę.
Ma gęstość 3,3 g/cm3
• Astenosferę – zalega pod warstwą perydotytową do głębokości: 70-120 km
pod oceanami, 350 km pod kontynentami. Ma gęstość 3,5 g/cm3. Razem z
litosferą tworzy ona tektosferę. Należy do bardzo ważnych elementów
budowy wnętrza Ziemi, gdyż od niej zależy wiele procesów zachodzących
na jej powierzchni. Krążą w niej prądy konwekcyjne – jest to ruch materii
płaszcza. Magma krąży w komórkach zamkniętych, co związane jest ze
zmianami temperatury wraz z głębokością. Astenosfera ma właściwości
półplastyczne. Zanurzone są w niej płyty litosfery i korzenie

(…)

… zamkniętych, co związane jest ze
zmianami temperatury wraz z głębokością. Astenosfera ma właściwości
półplastyczne. Zanurzone są w niej płyty litosfery i korzenie gór. Jest
odpowiedzialna za zjawiska wulkaniczne, plutoniczne, ruchy poziome
płyt, powstawanie gór, ruchy sejsmiczne (trzęsienia ziemi). Zachodzi w
niej zjawisko izostazji – polega na zachowaniu równowagi płyt litosfery
(jeśli w jednym miejscu dochodzi do zanurzenia płyty litosfery w plastycznej
astenosferze np. na skutek obciążenia płyty lądolodem, to w innym miejscu
jakaś płyta musi się wynurzyć aby równowaga była zachowana)
b) Płaszcz dolny – tworzą go pierwiastki Ni Fe Si Mg (razem czytamy Nifesima).
Zalega od 1000-2900 km. Ma gęstość 6 g/cm3
Barysfera – jądro Ziemi zbudowane jest z niklu i żelaza stąd nazwa NIFE. Zalega na
głębokości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz